Авіоніка

6.173.00.00 Авіоніка
Кваліфікація: Бакалавр з авіоніки
Рік вступу: 2018
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи та захист бакалаврської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Орієнтація навчальної програми: освітня програма базується на відомих концепціях та результатах сучасних наукових досліджень у галузі сучасної авіоніки та зосереджена на застосуванні нових інформаційних технологій та електронного обладнання для вирішення проблем, що виникають у авіоніці. Вона спрямовує студентів на подальшу професійну та академічну кар'єру, пов'язану з інформаційними технологіями та діяльністю в галузі авіоніки, а саме: проектування та розробка авіоніки, системи управління зльоту і посадки, системи управління безпілотних літальних апаратів, економіка авіаційних підприємств. Основний фокус освітньої програми: спеціальна освіта та професійна підготовка в області авіоніки. Викладання та навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота із залученням віртуального начального середовища та літературних джерел, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи. Оцінювання: письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, графічно-розрахункові роботи, поточний контроль, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи
Набуті компетентності: 1. Базові знання фундаментальних наук в рамках достатніх для того, щоб освоїти основні фахові дисципліни; 2.Базові знання наукових концепцій, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування авіаційних систем; 3. Знання базових концепцій та сучасних тенденцій в області авіоніки; 4. Здатність орієнтуватися в основних проблемах і завданнях авіоніки і використовувати ці знання в експериментальній і теоретичній діяльності; 5. Знання програмування та інформаційних технологій; 6. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації авіаційних систем і електронного обладнання; 7. Знання методів і засобів вивчення та аналізу впливів фізичних факторів на людський організм при експлуатації авіоніки; 8. Знання принципів побудови, функціонування та програмування мікропроцесорної техніки для бортових систем.
1.Вміння використовувати інструменти програмування для створення та застосування програмного забезпечення для вирішення завдань моделювання, проектування і експлуатації авіаційних систем; 2.Здатність застосовувати математичні, наукові та технічні знання для вирішення завдань авіоніки; 3.Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу системи та їх компонентів з використанням аналітичних та імітаційних методів; 4.Здатність експлуатувати контрольно - вимірювальні пристрої і системи та виконувати обробку вимірювальної інформації; 5.Здатність вибирати та обґрунтовувати застосування радіоелектронних компонентів при сервісному обслуговуванні авіоніки, перевіряти експериментально працездатність пристроїв, що експлуатуються в польоті та визначати їх характеристики і технічну придатність для безаварійних польотів.
1. Здатність використовувати професійні профільні знання і практичні навички для вирішення типових задач набутої спеціальності, а саме здатність виявляти, сформульовувати і вирішувати проблеми авіоніки; вибирати методи для конкретних завдань із подальшим прийняттям рішення, критично оцінювати і обґрунтовувати його; 2. Здатність використовувати знання і навички для дослідження, моделювання, проектування, модернізації, технічного обслуговування і підвищення ефективності авіаційних систем і їх компонентів; 3. Здатність фахово спілкуватися на професійному і соціальному рівні; 4. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді, зокрема, в крос-функційних та міждисциплінарних командах. Уміння працювати як самостійно так і в групі (лабораторні роботи, включаючи лідерські навички під час їх реалізації), здатність отримувати результат у обмежені терміни; 5. Навички дослідницької роботи і здатність до пошуку і аналізу інформації з різних джерел, в тому числі поданої англійською або іншими іноземними мовами; вміння планувати і проводити експерименти, а також аналізувати та інтерпретувати отримані дані, що стосуються структури і експлуатації систем авіоніки.
Академічна мобільність: немає
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.т.н., проф.каф. РЕПС Прудиус Іван Никифорович
Професійні профілі випускників: Випускники можуть реалізуватись в області інформаційних технологій, авіоніки
Доступ до подальшого навчання: Здобуття другого (магістерського) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою