Авіоніка

6.173.00.00 Авіоніка
Кваліфікація: Бакалавр з авіоніки
Рік вступу: 2021
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 4 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 240 кредитів ECTS
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Шостий рівень НРК (перший цикл РК ЄПВО, шостий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Характеристика освітньої програми: Орієнтація навчальної програми: освітня програма базується на відомих концепціях та результатах сучасних наукових досліджень у галузі сучасної авіоніки та зосереджена на застосуванні нових інформаційних технологій та електронного обладнання для вирішення проблем, що виникають у авіоніці. Вона спрямовує студентів на подальшу професійну та академічну кар'єру, пов'язану з інформаційними технологіями та діяльністю в галузі авіоніки, а саме: проектування та розробка авіоніки, системи управління зльоту і посадки, системи управління безпілотних літальних апаратів, економіка авіаційних підприємств. Основний фокус освітньої програми: спеціальна освіта та професійна підготовка в області авіоніки. Викладання та навчання: лекції, лабораторні роботи, самостійна робота із залученням віртуального начального середовища та літературних джерел, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи. Оцінювання: письмові та усні екзамени, лабораторні звіти, графічно-розрахункові роботи, поточний контроль, підготовка бакалаврської кваліфікаційної роботи
Набуті компетентності: 1. Базові знання фундаментальних наук в рамках достатніх для того, щоб освоїти основні фахові дисципліни; 2. Базові знання наукових концепцій, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів функціонування авіаційних систем; 3. Знання базових концепцій та сучасних тенденцій в області авіоніки; 4. Здатність орієнтуватися в основних проблемах і завданнях авіоніки і використовувати ці знання в експериментальній і теоретичній діяльності. 5. Знання програмування та інформаційних технологій; 6. Базові знання технічних характеристик, конструктивних особливостей, призначення і правил експлуатації авіаційних систем і електронного обладнання; 7. Знання методів і засобів вивчення та аналізу впливів фізичних факторів на людський організм при експлуатації авіоніки. 8. Знання принципів побудови, функціонування та програмування мікропроцесорної техніки для бортових систем
1. Вміння використовувати інструменти програмування для створення та застосування програмного забезпечення для вирішення завдань моделювання, проектування і експлуатації авіаційних систем; 2. Здатність застосовувати математичні, наукові та технічні знання для вирішення завдань авіоніки; 3. Здатність ідентифікувати, класифікувати та описувати роботу системи та їх компонентів з використанням аналітичних та імітаційних методів; 4. Здатність експлуатувати контрольно - вимірювальні пристрої і системи та виконувати обробку вимірювальної інформації. 5. Здатність вибирати та обґрунтовувати застосування радіоелектронних компонентів при сервісному обслуговуванні авіоніки, перевіряти експериментально працездатність пристроїв, що експлуатуються в польоті та визначати їх характеристики і технічну придатність для безаварійних польотів
1. Здатність використовувати професійні профільні знання і практичні навички для вирішення типових задач набутої спеціальності, а саме здатність виявляти, сформульовувати і вирішувати проблеми авіоніки; вибирати методи для конкретних завдань із подальшим прийняттям рішення, критично оцінювати і обґрунтовувати його; 2. Здатність використовувати знання і навички для дослідження, моделювання, проектування, модернізації, технічного обслуговування і підвищення ефективності авіаційних систем і їх компонентів; 3. Здатність фахово спілкуватися на професійному і соціальному рівні; 4. Здатність працювати як індивідуально, так і в команді, зокрема, в крос-функційних та міждисциплінарних командах. Уміння працювати як самостійно так і в групі (лабораторні роботи, включаючи лідерські навички під час їх реалізації), здатність отримувати результат у обмежені терміни. 5. Навички дослідницької роботи і здатність до пошуку і аналізу інформації з різних джерел, в тому числі поданої англійською або іншими іноземними мовами; вміння планувати і проводити експерименти, а також аналізувати та інтерпретувати отримані дані, що стосуються структури і експлуатації систем авіоніки
Академічна мобільність: немає
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою бакалаврської кваліфікаційної роботи
Керівник освітньої програми, контактна особа: Д.т.н., проф.,завідувач каф. ЕЗІКТ Романишин Юрій Михайлович, yurii.m.romanyshyn@lpnu.ua
Професійні профілі випускників: Випускники можуть реалізуватись в області інформаційних технологій, авіоніки.
Доступ до подальшого навчання: магістерські програми з авіоніки