Системне адміністрування телекомунікаційних мереж

8.172.00.02 Системне адміністрування телекомунікаційних мереж
Кваліфікація: Магістр з телекомунікацій та радіотехніки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми, переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи та захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Характеристика освітньої програми: Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих положеннях та результатах сучасних наукових досліджень з телекомунікацій, зокрема, програмних платформ телекомунікацій та орієнтує на актуальні спеціалізації, в рамках яких можлива подальша професійна та наукова кар’єра як професіонала в галузі телекомунікацій та радіотехніки. Лабораторні заняття проводяться із використанням найсучаснішого телекомунікаційного обладнання і програмного забезпечення провідних виробників.
Набуті компетентності: • методології наукових досліджень в телекомунікаціях, методи пошуку інноваційних і технічних рішень; • математичні методи аналізу та синтезу мультисервісних мереж, технології та протоколи мультисервісних мереж; • сучасні комп’ютерні технології та інструменти інженерних і наукових розрахунків, оброблення даних, графіки, моделювання та оптимізації, сучасні засоби інформаційних технологій; • технології та апаратно-програмна реалізація мережних конвергентних платформ; • технології мереж мобільного зв’язку, проектування інформаційних мереж.
• планувати та провадити експериментальні дослідження інформаційних мереж та їх складових, підбирати вимірювальну апаратуру і засоби документування результатів, використовуючи сучасне метрологічне забезпечення інформаційно-телекомунікаційних технологій, стандарти і норми; • моделювати процеси в інформаційних мережах чи їх складових з метою одержання експериментальних даних без виготовлення діючих макетів, використовуючи набуті знання та методи математичного моделювання; • проектувати інформаційні мережі зв’язку, планувати та проектувати радіомережі; • організовувати системи технічного захисту інформації в інформаційних мережах зв’язку.
• здатність аналізувати новітні світові науково-технічні досягнення в області телекомунікацій, використовуючи різноманітні джерела інформації та ініціювати їх впровадження; • здатність орієнтуватись у глобальних процесах розвитку інформаційних інфраструктур, використовуючи знання для побудови інформаційних мереж зв’язку; • здатність постійно поновлювати знання з використанням сучасних технологій та організовувати відповідне навчання підлеглого персоналу; • здатність синтезувати оптимальні за різними критеріями телекомунікаційні системи та інформаційні мережі зв’язку чи їх складові на основі математичного аналізу із застосуванням методів теорії оптимізації та комп'ютерних технологій.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС.
Практика/стажування: Переддипломна практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи.
Керівник освітньої програми, контактна особа: д.т.н. Максимюк Тарас Андрійович
Професійні профілі випускників: Робочі місця у сфері інформаційних технологій, радіоелектроніки nа телекомунікацій: фахівці з проектування телекомунікаційних систем та мереж; розробники програмного забезпечення для програмних платформ телекомунікацій Планує та проектує проводові і безпровідні інформаційні та комунікаційні мережі. Розробляє, розгортає та підтримує програмне забезпечення для інформаційних мереж, в т.ч. на основі cloud-технології. Проводить планування та експлуатацію систем інформаційної безпеки для розподілених сервісних систем.
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.