Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

8.172.00.04 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси
Кваліфікація: Магістр з телекомунікацій та радіотехніки
Рік вступу: 2020
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 роки
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Немає
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання навчальної програми.
Набуті компетентності: 1. Знання принципів побудови радіотехнічних систем (РТС) за їх призначенням, а саме, радіолокаційних радіонавігаційних систем та систем передавання інформації. 2. Володіння принципами системотехнічного проєктування, знання основ розрахунку та проєктування структури РТС і пристроїв, які входять до їх складу. 3. Знання методик випробування, експериментального та теоретичного дослідження окремих вузлів та пристроїв і РТС вцілому. 4. Знання в галузі інформатики й сучасних інформаційних технологій; навички використання програмних засобів, створення баз даних і використання інтернет-ресурсів; навички роботи у комп’ютерних мережах. 5. Знання основних принципів функціонування та технології створення сучасних мультимедіа-продуктів. 6. Знання принципів побудови та функціонування, теорії та методів проєктування сучасних охоронних пристроїв та систем. 7. Знання властивостей та основних параметрів засобів виявлення, які базуються на різних фізичних принципах. 8. Знання фізичних принципів функціонування радіотехнічних пристроїв та систем захисту інформації. 9. Знання основних шляхів підвищення завадостійкості радіотехнічних пристроїв і в цілому системи захисту інформації. 10. Знання методики планування і проєктування телекомунікаційних мереж та вміння застосовувати її при виконанні проєктних завдань, володіння основними методами і методиками розрахунків, необхідних при плануванні та проєктуванні телекомунікаційних мереж.
1. Уміння проводити розрахунки радіотехнічних систем різного призначення із заданими функціями, вибирати компоненти та засоби електронної техніки для їх побудови. 2. Уміння здійснювати випробовування радіосистем та дослідження їх властивостей. 3. Уміння використовувати засоби систем автоматизованого проєктування, уміння аналізувати науково-технічну літературу, у тому числі іноземною мовою, щодо стану, тенденцій та розвитку електронної техніки та РТС. 4. Уміння опрацьовувати текстові, графічні, аудіо дані за допомогою спеціалізованих комп’ютерних програм. 5. Уміння поєднувати різні види даних в одному мультимедійному продукті із інтерактивним керуванням для розв’язання задач практичного змісту. 6. Здатність розробляти охоронні пристрої та системи відповідно до діючих специфікацій та інших нормативних документів. 7. Уміння здійснити вибір оптимального засобу виявлення для заданої конфігурації об’єкту охорони, провести розрахунки чутливих зон та експериментальне дослідження охоронних пристроїв та систем. 8. Уміння аналізувати інформаційні сигнали, спричинені порушенням системи захисту інформації. 9. Здатність до розрахунку окремих вузлів і блоків системи захисту інформації, до розрахунку часу напрацювання системи при несанкціонованому доступі до обмеженої інформації. 10. Уміння сформулювати технічне завдання до проєкту телекомунікаційної мережі на підставі аналізу потреб і вимог замовника, спланувати логічну структуру телекомунікаційної мережі, а на її основі фізичну структуру мережі та сформулювати технічні вимоги до її компонентів.
1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською). 2. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях.
Академічна мобільність: Немає, проте мобільність заохочується та визнається згідно із процедурами ЄКТС
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Програма реалізовується українською мовою.