Авіаційні інформаційні системи та комплекси

8.173.00.01 Авіаційні інформаційні системи та комплекси
Кваліфікація: Магістр з авіоніки за спеціалізацією «Авіаційні інформаційні системи та комплекси»
Рік вступу: 2022
Форма навчання: денна
Тривалість програми: 1,5 року
Інститут: Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки
Кількість кредитів: 90 кредитів ЄКТС
Рівень кваліфікації відповідно до Національної рамки кваліфікацій, Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя: Cьомий рівень НРК (другий цикл РК ЄПВО, сьомий рівень ЄРК)
Галузь знань: Електроніка та телекомунікації
Особливі умови вступу: Абітурієнт повинен мати державний документ встановленого зразка про вищу освіту першого рівня (бакалавра), а також пройти тестування
Конкретні механізми визнання попереднього навчання: За умови, що попередній рівень отримано в іншій країні, необхідна нострифікація, яка проводиться Львівською політехнікою.
Вимоги та правила щодо отримання кваліфікації, вимоги щодо виконання навчальної програми: Повне виконання освітньої програми та захист магістерської кваліфікаційної роботи
Характеристика освітньої програми: Метою навчальної програми є забезпечити набуття теоретичних знань і практичних навичок та умінь для успішної професійної діяльності за спеціалізацією «Авіаційні інформаційні системи та комплекси»
Програмні результати навчання: Знання: - використання вбудованих систем в авіаційних інформаційно-комп’ютерних системах; - супутникових систем навігації; - структури та функціонування бортового пілотажно-навігаційного та радіотехнічного обладнання; - структури та функціонування наземного пілотажно-навігаційного та радіотехнічного обладнання; - аерокосмічних навігаційних технологій, систем та комплексів; - нормативної документації щодо супутникової навігації та алгоритмів функціонування аерокосмічних систем; - напрямів модернізації аеронавігаційних систем в умовах переходу до глобальних супутникових систем. Уміння: - розробляти і реалізовувати інженерні та бізнес-проекти у сфері авіоніки, враховуючи цілі, ресурсні обмеження, технічні, економічні, правові та безпекові аспекти; - проектувати і досліджувати навігаційні прилади літальних апаратів, системи навігації і орієнтації літальних апаратів, у тому числі з використанням систем автоматизованого проектування; - аналізувати та синтезувати цифрові системи автоматичного керування; - розробляти алгоритми керування рухом літальних апаратів; - розробляти і використовувати мікропроцесорні системи та програмні засоби моделювання для розв'язування складних задач авіоніки; - описувати динамічні процеси літальних апаратів, обирати алгоритми керування рухом літальних апаратів; - будувати та досліджувати фізичні, математичні і комп'ютерні моделі систем авіоніки та інформаційних систем літальних апаратів і наземних комплексів з використанням відповідних методів та спеціалізованого програмного забезпечення.
Академічна мобільність: Немає, але мобільність заохочується та визнається згідно з процедурами ЄКТС
Практика/стажування: Програма передбачає практику за темою магістерської кваліфікаційної роботи обсягом 9 кредитів
Керівник освітньої програми, контактна особа: Професор, д.т.н., Стрихалюк Богдан Михайлович, тел. +38 032 258 2048
Професійні профілі випускників: Випускники можуть реалізуватись в області авіаційних інформаційно-комп’ютерних технологій, систем та комплексів
Доступ до подальшого навчання: Здобуття третього (освітньо-наукового /освітньо-творчого) рівня
Інші особливості програми: Можлива міжнародна кредитна мобільність на основі двосторонніх договорів між Національним університетом «Львівська політехніка» та вищими навчальними закладами зарубіжних країн-партнерів.