Інженерні мережі та споруди

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.O.001
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Гнатів Р.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні: - володіння культурою мислення, здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановки мети і вибору шляхів її досягнення; - використання основних законів природничих дисциплін у професійній діяльності, застосування методів математичного аналізу і моделювання, теоретичного та експериментального дослідження; - здатність виявити природничо-наукову сутність проблем, що виникають в процесі професійної діяльності, залучити для їх вирішення відповідний фізико-математичний апарат; Фахові: - знання нормативної бази в галузі інженерних досліджень, принципів проектування будівель, споруд, інженерних систем і обладнання, планування та забудови населених пунктів; - здатність проводити попереднє техніко-економічне обгрунтування проектних розрахунків, розробляти проектну і робочу технічну документацію, оформляти закінчені проектно-конструкторські роботи, контролювати відповідність проектів, що розробляються та технічної документації будівлі, стандартам, технічним умовам та іншим нормативним документам.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: - Технічна механіка рідин і газів; - Гідравліка, гідрологія, гідрометрія; - Водопровідні мережі та споруди; - Гідротехнічні споруди. Супутні і наступні навчальні дисципліни: - Аналітичні методи дослідження природних вод; - Керування поверхневим стоком; - Водопостачання та водовідведення промислових підприємств; - Природоохоронні споруди.
Короткий зміст навчальної програми: Тема 1. Водопровідні, каналізаційні, теплові, газові та електричні мережі і кабелі. Особливості розміщення і способи прокладання міських інженерних мереж на території населених пунктів. Міські інженерні мережі і їх роль та місце в містобудуванні і забудові населених міст. Класифікація міських інженерних мереж. Тема 2. Водопровідна мережа як основний елемент системи водопостачання. Системи водопостачання. Споживачі води та визначення розрахункових витрат. Типи водопровідних мереж. Трасування мережі і основи проектування Тема 3. Арматура і споруди на водопровідних мережах. Різновиди арматури на водопровідних мережах та її призначення Тема 4. Системи водовідведення. Трасування мереж водовідведення. Визначення розрахункових витрат стічних вод. Влаштування мереж водовідведення. Матеріал труб та засоби їх з’єднання. Глибина закладання. Тема 5. Споруди на мережах водовідведення. Влаштування оглядових колодязів, їх класифікація. Тема 6. Розміщення підземних мереж на території населених пунктів. Горизонтальне та вертикальне зонування. Тема 7. Відкриті та закриті засоби прокладання мереж. Розподільна та сумісна прокладка мереж в одній траншеї. Тема 8. Прокладання мереж у спільних колекторах. Безтраншейні методи прокладання мереж. Перетинання трубопроводів з перешкодами.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (ПК): 70. Виконання лабораторних робіт: 15. Виконання контрольної роботи: 15. Разом за дисципліну: 100.
Рекомендована література: Базова 1. Абрамов Н.Н. Водоснабжение.-М.:Стройиздат, 1982 2. Яковлев С.В. и др. Канализация.-М.:Стройиздат, 1975 3. Айрапетян Т.С. Конспект лекцій з дисципліни «Міські інженерні мережі».- Харків: ХНАМГ, 2008. –54с. 4. Алексеев М.И., Дмитриев В.Д. и др. Городские инженерные сети и коллекторы.- Л.:Стройиздат, 1990.- 384с. 5. Дмитриев А.В. Городские инженерные сети.- М.:Стройиздат,1988 Допоміжна 1. 1. Деркач І.Л. Міські інженерні мережі: Навч. посібник.- Харків:ХНАМГ, 2006.-97с. 2. Музалевская Г.Н Инженерные сети городов и населенных пунктов: Уч. Пос. – М.: Изд-во АСВ, 2006. – 148с. 3. Проектування мереж водовідведення стічних вод міста: Навч. Посібник/ С.М.Епоян, І.В.Корінько та інші.- Харків:Каравела, 2004.- 124с 4. Шульга М.О., Бережнов И.О. Енергопостачання міст. – К.: ІСДО, 1993.-228с. 5. Бережнов И.О, Шульга М.О. Улаштування і експлуатація теплових і газових мереж. – К.: НМК ВО, 1992.- 124с. 6. ДБН Д.2.2-22-99.Сборник 22.Водопровод – наружные сети и сооружения. 7. ДБН Д.2.2-23-99.Сборник 23 Канализация – наружные сети и сооружения.

Інженерні мережі та споруди

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.O.002
Кількість кредитів: 6.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: канд. техн. наук, доцент Гулай Богдан Іванович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Навчальний курс «Інженерні мережі та споруди» є однією з основних спеціальних дисциплін, потрібних для інженерної підготовки магістрів зі спеціалізації 192.07 “Теплогазопостачання і вентиляція”, основою вивчення якої є загальнотеоретичні (основні принципи та нормативи інженерного обладнання територій), загальноекономічні (техніко-економічні показники спорудження та експлуатації систем тощо) та спеціальні (загальні принципи комплексності інженерного обладнання міст тощо) дисципліни. Метою викладання цієї дисципліни є дати студентам глибокі знання з вибору та забезпечення будівель та споруд, дворів, вулиць та міст інженерними мережами з врахуванням особливос-тей будівельного об’єкту, вибору способу прокладання мереж, схеми автоматичного ре-гулювання, проведення інженерних розрахунків елементів та елементів систем теплогазопостачання та вентиляції. Важливою метою є також спрямування зусиль майбутніх спе-ціалістів на реалізацію завдань з реконструкції діючих мереж, економії паливно-енергетичних ресурсів, використанню нетрадиційних джерел енергії. Базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи та функціонального призначення устаткування та технічних засобів в будівництві. Знання основ охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки при організації робіт. Здатність організовувати виробничо-комерційну діяльність з проектування, виготовлення та експлуатації систем будівництва та цивільної інженерії. Здатність визначати мотивацію заміни застарілого будівельного обладнання сучасним та визначити оптимальні терміни окупності інвестицій.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: " Наукові дослідження в будівництві " " Спецкурс із опалення, вентиляції і кондиціонування повітря "
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Історичний огляд та сучасний стан розвитку інженерного обладнання населених місць. Інженерне обладнання населених місць. Загальні відомості про комплекс інженерних споруд та комунікацій сучасного міста. Основні принципи та нормативи інженерного обладнання територій. Загальна система розташування підземних та наземних інженерних мереж. Теплопостачання: • Системи теплопостачання населених місць та їх оcновні елементи. Джерела теплопостачання та їх розташування в містах. • Класифікація теплових мереж; засоби їх прокладання та трасування в населених пунктах. • Техніко-економічні показники спорудження та експлуатації систем теплопостачання. Газопостачання. • Споживачі газу в містах. Системи газопостачання та їх основні елементи. Вплив планування забудови міста на вибір системи газопостачання. • Розташування газорегулювальних станцій та пунктів в містах. Трасування газових мереж. • Захист сталевих газопроводів від корозії. Постачання зрідженими вуглеводневими газами. Комплексне розташування інженерних мереж в містах: • Загальні принципи комплексності інженерного обладнання міст. • Роздільне та спільне прокладання підземних мереж. Поперечний та повздов-жний переріз трас інженерних мереж. • Особливості прокладання інженерних комунікацій в районах старої та нової забудови. • Прокладання інженерних мереж при перетині транспортних комунікацій. Загальні принципи технічної експлуатації інженерних мереж: - Служби технічної експлуатації інженерного забезпечування міст. • Заходи по технічному обслуговуванню інженерного обладнання міст. • Ремонтні та реконструкційні заходи в інженерних мережах населених місць.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (20 балів - лабораторні роботи, 20 балів - розрахунково-графічна робота), екзамен (письмова компонента - 50 балів, усна компонента - 10 балів)
Рекомендована література: 1. Тугай А.М., Орлов В.О., Шадура В.О., Мартинов С.Ю. Міські інженерні мережі та споруди. Підручник. – Київ: Укргеліотех, 2010.-256 с. 2. Деркач І.Л. Міські інженерні мережі. Навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2006. -97 с. 3. Потапов В.0. Теплогазопостачання населених місць та будинків. (учбовий посібник ) KІБІ, Київ, 1990. - 191 с.: іл.