Інформаційні технології в наукових дослідженнях

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.059
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: доцент Марків Тарас Євгенович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • Поглиблення знань спеціалізації «Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів»: інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів; технологія бетонних та залізобетонних конструкцій; технологія стінових, оздоблювальних та ізоляційних матеріалів; підготовка та оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. • Знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін. • Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку технологій будівельних конструкцій, виробів і матеріалів, використовуючи відомі методи. • Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в технологіях будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. • Здатність здійснювати постановку задачі досліджень, проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження. • Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. • Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі створення нових будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. • Використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки. • Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі професійної діяльності. • Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. • Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. • Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів дослідженнях • Бетони та будівельні розчини, заповнювачі для бетонів, ч.2 • В’яжучі речовини • Технологічний супровід виготовлення монолітних бетонних і залізобетонних конструкцій • Наукові дослідження в будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Використання електронних таблиць MS Excel в наукових дослідженнях. Система інженерної графіки. Робота з системою управління базами даних MS-Access. Робота в локальній комп`ютерній мережі організації. Використання всесвітньої комп`ютерної мережі Internet. Використання інформаційних технологій в науковому аналізі.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40 балів) Підсумковий контроль: екзамен (письмова складова - 50 балів, усна складова - 10 балів)
Рекомендована література: 1. Інженерна і комп’ютерна графіка : навчальний посібник / В. Є. Климнюк. – Х. : Вид. ХНЕУ, 2013. – 92 с. 2. Access для Windows. BHV, Київ, 1997. – 480 с. 3. Вознесенский В.А. Современные методы оптимизации композиционных материалов. - К.: Будівельник, 1983. - 114 с. 4. Коваль С.В. Моделирование и оптимизация состава и свойств модифицированых бетонов: монография / С.В.Коваль. – Одесса:Астропринт, 2012. – 424 с.