Економіка і управління будівництвом

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.O.003
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доцент Гавриляк Анатолій Степанович доцент Загорецька Олена Ярославівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати закономірності розвитку економічних процесів підприємства, ключові поняття, закономірності та сучасні форми розвитку суб’єктів підприємницької діяльності; • вміти ідентифікувати, аналізувати та оцінювати вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища на діяльність підприємства, визначати та прогнозувати стратегічні перспективи функціонування підприємства; • вміти оцінювати ресурсний потенціал та активи підприємства, формувати виробничу і організаційну структури управління підприємством • мати навики з розроблення стратегії розвитку підприємства, бізнес - планування та управління інвестиційними проектами, з економічного аналізу діяльності підприємства.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Економіка будівництва • Технологія і організація будівництва • Інженерні мережі і споруди
Короткий зміст навчальної програми: Підприємство як суб’єкт господарювання. Суть, класифікація, структура фондів підприємства. Фінансові та нематеріальні ресурси підприємств. Витрати на підготовку персоналу та оплату праці. Витрати виробництва і обігу. Калькулювання собівартості продукції. Стратегії та методи ціноутворення на підприємстві. Формування доходу, прибутку підприємства. Виробнича потужність і виробнича програма підприємства. Планування організаційної і виробничої структури, структури управління підприємством. Управління матеріально-технічним постачанням. Управління фінансовою і інвестиційною діяльністю підприємства. Стратегічне управління підприємством. Порядок розробки і структура інвестиційного бізнес-плану.
Методи та критерії оцінювання: • виконання індивідуальних завдань, усне опитування (25%) • підсумковий контроль (75 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (75%)
Рекомендована література: 1. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. від 23 грудня 2010 року N 2856-VI, ОВУ, 2010 р., N 101, ст. Із змінами і доповненнями. 2. Литвин Б.М. Планування діяльності будівельного підприємства: Навчальний посібник.- К.: «Хай – Тек Прес», 2007.- 320 с. 3. Крупка Я.Д., Задорожний З.В., Мельник Р.О. Облік в будівництві. Підручник.- Тернопіль: Економічна думка, 2006.- 608 с. 4. Методичні рекомендації з роозроблення бізнес-плану підприємств. Мінекономіки України. Наказ № 290 від 06.09.2006 р., 22 с.