Нетрадиційні джерела енергії

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.112
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., проф. Желих Василь Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • набуття студентами глибоких знань та навиків під час вирішення питань застосування альтернативних енергоресурсів та їх раціонального використання в системах теплогазопостачання і вентиляції; • розширення технічного та наукового світогляду студентів в даній області.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вентиляція, • Кондиціонування повітря, • Теплогенеруючі установки, • Будівельна теплофізика, • Опалення, • Теплопостачання.
Короткий зміст навчальної програми: Енергія Сонця. Пасивні системи використання сонячної енергії. Похилі і горизонтальні системи. Системи активного використання сонячної енергії. Плоскі та інші сонячні колектори. Акумулювання сонячного тепла. Додаткове опалення. Сонячне охолодження. Приготування гарячої води за допомогою сонячної енергії. Конструкції водонагрівачів. Схеми гарячого водопостачання. Утилізація сонячної енергії в СКП. Холодильні машини з використанням сонячної радіації. Енергія води. Умови для розрахунку кількості енергії води. Енергія вітру. Енергія, що отримується від вітру. Елементи вітряних енергетичних установок. Біогаз. Фактори, що впливають на метаноутворення. Пілотні установки для виробництва метану. Промислові біогазові установки. Системи зберігання метану.
Методи та критерії оцінювання: • поточний контроль: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60%, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Желих В.М. Нетрадиційні джерела енергії: конспект лекцій / В.М. Желих, О.Т. Возняк, Ю.С. Юркевич. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 84 с. 2. Девис А., Шуберт Р. Альтернативные природные источники энергии в строительном проектировании / Пер. с англ. А.С.Гусева; Под.ред. Э.В.Сарнацкого М.: Стройиздат, 1983 - 190 с .,ил. 3. Андерсон Б. Солнечная энергия: (Основы строительного проектирования) / Пер.с англ. А.Р.Анисимова; Под.ред.Ю.Н.Малевского. - М.: Стройиздат. 1982 - 375 с., ил 4. Желих В.М.: Біогазові технології : теорія і практика: монографія / В.М. Желих, Ю.В. Фурдас. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 164 C. 5. Протасевич А.М. Использование вторичных энергетических ресурсов. Учебн.пособие по дтсциплине ВЭР. Минск.: БПИ, 1991 - III c.

Нетрадиційні джерела енергії (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.116
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., ст.викл. Касинець Мар'яна Євгенівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти проектувати та розраховувати системи сонячного гарячого водопостачання.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вентиляція, • Кондиціонування повітря, • Теплогенеруючі установки, • Будівельна теплофізика, • Опалення, • Теплопостачання.
Короткий зміст навчальної програми: Кліматологічні дані місця будівництва. Розрахунок теплових потоків на опалення. Розрахунок навантаження на систему гарячого водопостачання. Гідравлічний розрахунок гарячого водопостачання. Розрахунок геліосистеми. Визначення площі сонячних колекторів. Розрахунок об’єму ємнісного водонагрівача. Розрахунок об'єму розширювального бака. Наближений розрахунок геліосистеми. Розрахунок необхідної площі сонячних колекторів. Підбір теплоакумулюючої ємності. Підбір насосної групи. Підбір мембранного розширювального баку. Розрахунок снігового навантаження опорної конструкції.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (100%, контрольний захід, залік): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Желих В.М. Нетрадиційні джерела енергії: конспект лекцій / В.М. Желих, О.Т. Возняк, Ю.С. Юркевич. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 84 с. 2. Методичні вказівки до курсової роботи на тему «Використання сонячної енергії в гарячому водопостачанні» з курсу «Нетрадиційні джерела енергії» / Укл.: В.М. Желих, Ю.В. Фурдас, О.І. Дзерин, С.П. Шаповал – Львів, 2016. – 37 с. 3. ДБН В.2.5-67: 2013. Опалення, вентиляція і кондиціонування. – К.: Мінрегіонбуд України, 2013. – 141 с. 4. ДСТУ-Н Б В.1.1-27: 2010. Будівельна кліматологія. – К.: Мінрегіонбуд України, 2011. – 123 с. 5. Кінаш Р.І., Бурнаєв О.М. Снігове навантаження в Україні. – Львів: Видавництво науково-технічної літератури, 1997. – 843 с.