Очищення природних вод

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.133
Кількість кредитів: 5.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Вербовський Орест Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасні системи та споруди водопостачання; • вміти розробляти технологічні схеми очищення природних вод; • вміти розраховувати та проектувати споруди для очищення природних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Аналітичні методи дослідження природних і стічних вод, • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств, • Обробка та утилізація осадів стічних вод.
Короткий зміст навчальної програми: Характеристика джерел водопостачання. Вимоги до якості господарсько-питної води. Методи і схеми підготовки води для питного водопостачання. Реагентне господарство водоочисної станції та дозування розчинів і суспензій реагентів. Класифікація змішувальних пристроїв. Змішувачі реагентів. Типи змішувачів та їх розрахунок. Область застосування камер утворення пластівців, їх класифікація та розрахунок. Відстоювання води. Освітлення води у шарі завислого осаду. Фільтрування води. Конструкції фільтрів. Знезараження води. Хлорування води. Озонування води. Бактерицидне опромінення води.
Методи та критерії оцінювання: • поточне усне опитування (30%) • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ, 2013. 2. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник.– К.: Знання, 2009. – 735 с

Очищення природних вод (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.135
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Вербовський Орест Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати сучасні системи та споруди водопостачання; • вміти розробляти технологічні схеми очищення природних вод; • вміти розраховувати та проектувати споруди для очищення природних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Аналітичні методи дослідження природних і стічних вод, • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств, • Обробка та утилізація осадів стічних вод.
Короткий зміст навчальної програми: Визначення продуктивності водоочисної станції; визначення (залежно від якісних показників) складу водопровідних очисних споруд; визначення необхідних реагентів для обробки води, їх кількості; визначення розмірів реагентного господарства і складських приміщень; підбір і розрахунок пристроїв для приготування розчинів реагентів; розрахунок основних споруд (вертикальні та горизонтальні відстійники, освітлювачі зі завислим шаром осаду, швидкі фільтри, контактні освітлювачі); компонування основних вузлів і споруд станції водообробки; складання генплану і висотної схеми. .
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ, 2013. 2. Тугай А.М., Орлов В.О. Водопостачання: Підручник.– К.: Знання, 2009. – 735 с.