Очищення стічних вод

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.134
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • РН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ВВ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. • РН 3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ. • РН 4. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія": інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Теоретична механіка та технічна механіка рідин і газів, • Водопостачання і водовідведення, • Насосні та повітродувні станції, • Хімія води та мікробіологія. кореквізити: • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств, • Обробка та утилізація осадів стічних вод.
Короткий зміст навчальної програми: Склад і властивості стічних вод. Водні об'єкти та їх охорона від забруднення стічними водами. Методи та технологічні схеми очищення стічних вод. Решітки. Пісковловлювачі. Первинні відстійники. Біофільтри. Аеротенки. Вторинні відстійники та муловідокремлювачі. Глибоке очищення стічних вод. Знезараження стічних вод і випуск їх у водний об'єкт. Очищення стічних вод малих населених пунктів і окремих будинків. Каналізаційні очисні станції.
Методи та критерії оцінювання: • робота здобувачів освіти під час практичних занять (10%), виконання та захист лабораторних робіт (20%); • підсумковий контроль (екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 2. Електронний навчально-методичний комплекс із навчальної дисципліни "Очищення стічних вод" для студентів спеціальностей 7.092601, 8.092601 "Водопостачання та водовідведення". 3. Мацієвська О.О. Водовідвідні очисні споруди: навч. посібник / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.

Очищення стічних вод (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.136
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент, к.т.н. Мацієвська Оксана Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • РН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ВВ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. • РН 3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ВВ. • РН 4. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 "Будівництво та цивільна інженерія": інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Пререквізити: • Теоретична механіка та технічна механіка рідин і газів, • Водопостачання і водовідведення, • Насосні та повітродувні станції, • Хімія води та мікробіологія. кореквізити: • Аналітичні методи дослідження природних і стічних вод, • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств, • Обробка та утилізація осадів стічних вод.
Короткий зміст навчальної програми: Визначення витрат і концентрацій речовин у стічних водах. Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод. Вибір методу очищення стічних вод і типів очисних споруд. Розрахунок споруд механічного, біологічного та глибокого очищення стічних вод. Вибір методу знезараження очищених стічних вод. Випуск зворотних вод у водойму. Компонування очисних споруд.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): захист курсового проекту (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. 2. Електронний навчально-методичний комплекс із навчальної дисципліни "Очищення стічних вод" для студентів спеціальностей 7.092601, 8.092601 "Водопостачання та водовідведення". 3. Мацієвська О.О. Водовідвідні очисні споруди: навч. посібник / О.О. Мацієвська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 220 с.