Проектування металевих конструкцій

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.020
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: д.т.н., професор кафедри БКМ Кущенко В.М.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: загальні компетентності: 1. Здатність розв’язувати складні інженерно-технічні та науково-дослідні задачі під час професійної діяльності в галузі будівництва і архітектури, що передбачає здатність виконувати техніко-економічне порівняння варіантних рішень, застосування сучасних методів натурних досліджень, використання нових будівельних матеріалів та енергоощадних технологій. 2. Уміння розв’язувати поставлені задачі та приймати відповідні обґрунтовані рішення. фахові компетентності: 1. Базові знання наукових понять, теорій і методів, необхідних для розуміння принципів роботи будівельних конструкцій. 2. Базові знання основних нормативно-правових актів та довідкових матеріалів, чинних стандартів і технічних умов, інструкцій та інших нормативно-розпорядчих документів в галузі будівництва і архітектури. 3. Здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички. фахові компетентності спеціальності: 1. Уміння створювати продукти в спеціалізації ПЦБ з урахуванням усіх аспектів поставленної задачі, включаючи створення, просування, реалізацію та удосконалення. 2. Здатність здійснювати аналіз сучасного стану та напрямків ефективного розвитку будівництва. Результати навчання: 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ПЦБ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. 2. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд. 3. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі цивільного і промислового будівництва, використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій. 4. Знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних продуктів в спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво». 5. Знання сучасних досягнень інноваційних технологій в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд 6. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. 7.Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд 8. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації 192.1 «Промислове та цивільне будівництво» масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. 9. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань будівництва, використовуючи відомі методи. 10.Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу при дослідженнях будівельних конструкцій 11.Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти в будівництві 12.Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд. 13.Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд. 14.Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Опір матеріалів • Спеціальні споруди • Архітектура будівель і споруд • Проектування залізобетонних і кам’яних конструкцій • Теоретична механіка • Проектування основ і фундаментів • Будівельна механіка • Будівельне матеріалознавство • Будівельні конструкції • Металеві конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Проектування каркасів виробничих будівель. Проектування елементів каркасів одноповерхових промислових будівель: колон, ригелів, прогонів, підкранових конструкцій, в’язей. Каркаси багатоповерхових будівель. Покриття будівель великих прольотів.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль оцінюється за двома складовими: результати усного опитування або виконання реферату згідно вимог (15 балів), усний захист практичних завдань (15 балів). Екзаменаційний контроль включає 2 етапи: письмову компоненту (30 балів) та усну компоненту (40 балів).
Рекомендована література: 1. Металеві конструкцій: підручник для студ. Вищих навчальних закладів/ В.О. Пермяков та ін. ред. В.О. Пермяков, О.В. Шимановський, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. К.: Сталь, 2008 – 812 с. 2. Металеві конструкції Ф.Є.Клименко, В.М.Барабаш, Л.І.Стороженко. Львів., видавництво «Світ», 2002. 3. Металеві конструкції. Спецкурс. Навчальний посібник. О.Ю. Царинник. Львів, Видавництво «Бескід Біт» 2004 – 303 с. 4. Білик А.С., Ковалевська Е.А. Розрахунок сталевих конструкцій відповідно до Еврокоду 3 та національних додатків України: Офіційний практичний посібник до ДСТУ-Н Б EN 1993-1-1:2010. – Український Центр Сталевого Будівництва (УЦСБ), 2019 – 230с. 5. ДБН В.2.6-198: 2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. – К.: Укархбудінформ України, 2017. – 199 с. 6. ДБН В.1.2-2: 2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. – 75 с. 7. ДСТУ Б В.1.2-3: 2006. Прогини і переміщення. Вимоги проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. – 10с.

Проектування металевих конструкцій (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.024
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: д.т.н., професор Кущенко Володимир Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знання класифікації конструктивних систем сталевих каркасів, що використовуються для будівель та інженерних споруд; • знання принципів проектування сталевих каркасів будівель та споруд на підставі діючий будівельних норм і державних стандартів; • знання методики розрахунку і принципів конструювання основних елементів сталевих каркасів промислових будівель; • знання принципів створювання раціональних конструктивних форм при проектування велекопролітних, висотних і мостових споруд; • знання складу проектної документації сталевих конструкцій будівель і споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Архітектура будівель і споруд; • Будівельна механіка; • Метали та зварювання в будівництві; • Будівельні конструкції; • Металеві конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: Проектування каркасів виробничих будівель. Проектування елементів каркасів одноповерхових промислових будівель: колон, ригелів, прогонів, підкранових конструкцій, в’язей. Каркаси багатоповерхових будівель. Покриття будівель великих прольотів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма
Рекомендована література: 1. Металеві конструкцій: підручник для студ. Вищих навчальних закладів/ В.О. Пермяков та ін. ред. В.О. Пермяков, О.В. Шимановський, Київський національний ун-т будівництва і архітектури. К.: Сталь, 2008 – 812 с. 2. ДБН В.1.2-2: 2006. Навантаження і впливи. Норми проектування. – К.: Мінбуд України, 2006. – 60с. 3. ДБН В.1.2-14-2009. Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель, споруд, будівельних конструкцій та основ. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 37с. 4. ДБН В.2.6 – 198: 2014. Сталеві конструкції. Норми проектування. – К.: Мінрегіон України 2014 - 199 с.