Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.115
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., доцент Юркевич Ю.С.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Ознайомлення з сучасними методиками розрахунку теплового вологісного і теплового режимів приміщень, загальнообмінного повітрообміну, повітророзподілення. Вивчення особливостей вентилювання приміщень виробничого призначення, будинків і приміщень житлово – адміністративного призначення. Ознайомлення з методиками аеродинамічного розрахунку систем вентиляції загального призначення, внутрішньобудинкових систем пневмотранспорту і аспірації. Вивчення методик техніко-економічного аналізу аналізу проектних розв’язків СВ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: “Архітектурні конструкції” “Будівельні матер’яли і вироби” “Вентиляція” “Промислові технології і очищення технологічних та вентиляційних викидів” “Економне витрачання паливно- енергетичних ресурсів” “Нетрадиційні та альтернативні джерела енергопостачання” «Будівельна теплофізика» «Опалення»
Короткий зміст навчальної програми: Початкові (вихідні) дані для проектування систем вентиляції (СВ). Розрахунок теплового режиму приміщень. Розрахунок повітряного режиму приміщень. Розрахунок повітророзподілення і відсмоктування повітря у вентильованих приміщеннях. Протипожежні вимоги при проектуванні СВ. Вентилювання і обігрівання окремих приміщень виробничого призначення. Вентилювання і обігрівання будинків і приміщень житлово-адміністративного призначення. Аеродинамічні розрахунки систем вентиляції.
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль - 40 балів, контрольні заходи - 60 балів Поточний контроль: - лабораторні заняття - практичні заняття - модульний контроль - КП Підсумкові контролі: - екзамен
Рекомендована література: 1. Волков О.Д. Проектирование вентиляции промышленного здания. – Харьков: Высшая школа ,1989. –240 с. 2. Торговников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник. - Киев: Будівельник, 1983. - 256 с. 3. Русланов Б.М. и др.Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование (Справочник.- : Будівельник,1983. – 272 с. 4. Внутренние санитарно – технические устройства: Справочник проектировщика,ч 2. Под ред И.Г. Староверова. – М.: Стройиздат,1977 - 502с. 5.Отопление и вентиляция. Ч.П. Вентиляция /Под ред. В.Н.Богословского. - М.: Госстройиздат, 1976.- 435 с 6.Рысин С.А. Вентиляционные установки машиностроительных за¬водов: Справочник. - М.; Машиностроение, 1964.-704 с. 7.Гримитлин М.Н. и др. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов. - М.: Машиностроение, І978.- 272 с. 8.Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту "Вентиляція промислового будинку".