Аналіз природних і стічних вод та методи їх очищення

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати теоретичні основи і принципи методів аналізу; • знати види хімічного посуду та правила його застосування; • знати методологію вибору аналізу; • уміти самостійно проводити вілбір проб води різних джерел водопостачання; • уміти визначати показники якості води.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Загальна хімія; • Хімія води та мікробіологія; • Очищення природних вод; • Очищення стічних вод; • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств.
Короткий зміст навчальної програми: Завдання та зміст курсу. Роль аналізу в контролі якості води. хімічний склад об’єктів природного середовища. Характеристика методів та особливості аналізу. Методики аналізу об’єктів природного середовища. Визначення індивідуальних показників хімічного складу води. Аналіз стічних вод різних підприємств. Контроль якості стічних вод при їх очищенні.
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, контрольна робота (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Рекомендована література: 1. Алексеев Л. С. Контроль качества воды: Учебник. — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Инфра — М, 2004. — 154 с. 2. Набиванець М. Й. та ін. Аналітична хімія природного середовища: Підручник / Б. Й Набиванець, В. В. Сухан, Л. В. Калабіна. — К.: Либідь, 1996. — 304 с. 3. ДСанПіН № 383. Про затвердження Державних санітарних правил і норм «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості води централізованого господарсько-питного водопостачання».