Діагностика технічного стану автомобільних доріг і штучних споруд. Технічний нагляд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.E.082
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: старший викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами АДА, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі). РН2 (ПРН 2. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі дорожнього будівництва та цивільної інженерії, зокрема, транспортної інфраструктури, використання нетрадиційних та вторинних матеріалів). РН3 (ПРН 4. Поглиблення знань спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми»: проектування та вишукування автомобільних доріг; проектування вулично-дорожньої мережі населених пунктів; проектування аеродромів; проектування об’єктів виробничої бази; сучасні дорожньо-будівельні матеріали і технології). РН4 (ПРН 5. Знання та розуміння методологій складання принципових, функціональних, монтажних, структурних схем, технологічних регламентів, монтажних і складальних креслень, технічних описів, інструкцій з експлуатації та ін.). РН5 (ПРН 8. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Автомобільні дороги і аеродроми», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі проектування, будівництва та експлуатації АДА, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності). РН6 (ПРНПС 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для формулювання та вирішення завдань розвитку автомобільних доріг і аеродромів, дорожніх та аеродромних покрить, реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них, використовуючи відомі методи.). РН7 (ПРНПС 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері проектування, будівництва і реконструкції шляхів сполучення та інженерних об’єктів на них). РН8 (ПРНПС 4. Здатність здійснювати проведення теоретичних та експериментальних досліджень в розробці дорожніх та аеродромних покриттів, аналіз результатів та їх впровадження). РН9 (ПРНПС 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в проектуванні, будівництві, експлуатації автомобільних доріг і аеродромів та організації дорожнього руху). РН10 (ПРНПС 9. Критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення). РН11 (АіВ 1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення). РН12 (АіВ 2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань). РН13 (АіВ 3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вишукування та проектування автомобільних доріг і міських вулиць Транспорт і шляхи сполучення Ремонт та експлуатація автомобільних доріг
Короткий зміст навчальної програми: Загальні поняття і визначення в галузі діагностики та оцінювання стану автомобільних доріг. Організація і технологія робіт з діагностики АД. Діагностика технічного рівня дороги. Діагностика доріг та оцінювання експлуатаційного стану АД. Обстеження, оцінювання технічного стану та паспортизація штучних споруд на дорогах: мости, шляхопроводи, водоперепускні труби, підпорні стіни, тощо. Планування дорожньо-ремонтних робіт на підставі результатів діагностики та оцінювання стану автомобільних доріг. Технічний облік і паспортизація автомобільних доріг. Відеопаспортизація.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на лабораторних роботах і практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, екзамен): письмово–усна форма (70%).
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.3-4-2015. Автомобільні дороги. - К.: ДерждорНДІ. Мінрегіонбуд України 2015. – 99 с. 2. ДБН В. 2.3 - 5 - 2018. Вулиці та дороги населених пунктів. Держбуд України. – Київ. – 2018. 3. ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять 4. ГБН В 2.3-37641918-559:2019. Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування – Київ, Укравтодор. – 2019. 5. ДСТУ Б В.2.3-42:2016. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу. Київ.- ДП УкрНДНЦ, 2017.

Діагностика технічного стану автомобільних доріг і штучних споруд. Технічний нагляд (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.E.085
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: Асистент Гримак Олег Ярославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Знати вимоги і критерії оцінювання транспортно-експлуатаційних властивостей дорожніх одягів і земляного полотна; Знати принципи і методики технічної паспортизації автомобільних доріг; Вміти системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей під час діагностики, оцінювання та паспортизації автомобільних доріг і штучних споруд; Вміти здійснювати відеопаспортизацію автомобільних доріг.оцінювання та паспортизації автомобільних доріг і штучних споруд; Вміти здійснювати відеопаспортизацію автомобільних доріг.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вишукування та проектування автомобільних доріг і міських вулиць Транспорт і шляхи сполучення Ремонт та експлуатація автомобільних доріг
Короткий зміст навчальної програми: Методи обліку інтенсивності транспортного потоку Визначення характеристик транспортного потоку Оцінка міцності нежорстких дорожніх одягів Оцінка рівності дорожнього покриття Оцінка зчіпних якостей дорожнього покриття Оцінка стану дорожнього покриття по дефектності
Методи та критерії оцінювання: усне опитування, курсовий проект (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.3-4-2015. Автомобільні дороги. - К.: ДерждорНДІ. Мінрегіонбуд України 2015. – 99 с. 2. ДБН В. 2.3 - 5 - 2018. Вулиці та дороги населених пунктів. Держбуд України. – Київ. – 2018. 3. ДСТУ Б А.1.1-100:2013 Автомобільні дороги. Терміни та визначення понять 4. ГБН В 2.3-37641918-559:2019. Автомобільні дороги. Дорожній одяг нежорсткий. Проектування – Київ, Укравтодор. – 2019. 5. ДСТУ Б В.2.3-42:2016. Методи визначення деформаційних характеристик земляного полотна та дорожнього одягу. Київ.- ДП УкрНДНЦ, 2017.