Кошторисна справа та інженерія вартості у будівництві

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.E.063
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доцент Мельник Володимир Мирославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати ключові поняття та розуміти методологію оцінювання вартості об’єктів нерухомості та виконаних будівельних і проектних робіт у відповідності з концепцією життєвого циклу об’єкта; володіти знаннями про стандартизацію та нормативно-правове регулювання у визначенні вартості об’єктів будівництва, будівельних проектів і робіт; . уміти оцінювати аналізувати і оцінювати вплив проектно-конструкторських, організаційних і технологічних рішень на формування вартості будівництва, формувати критерії оцінки та створювати моделі вартості об’єктів будівництва на всіх етапах його життєвого циклу; . оволодіти знаннями про можливості сучасних інформаційних технологій, набути навички з розробки та коригування елементних ресурсних кошторисних норм та формування кошторисної документації з використанням актуального програмного забезпечення; . отримати навики з оцінки інноваційних технологій виконання і організації будівельно-монтажних робіт з врахуванням ресурсно-елементного підходу, розробці норм і стандартів організацій, використання програмних продуктів, оптимізації багатокритеріальних проектно-конструкторських та технологічно-організаційних рішень
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Економіка будівництва • Нормування та управління ресурсами будівельних підприємств • Технологія і організація будівництва
Короткий зміст навчальної програми: Поняття вартості будівництва та витрат життєвого циклу об’єкта. Собівартість та цінність будівельного об’єкту. Суб’єкти оцінки. Життєвий цикл будівельного об’єкту, витрати на кожному етапі життєвого циклу. Поняття інвесторської кошторисної документації та договірних цін у будівництві. Нормативні дані. Особливості розрахунку прямих витрат та визначення коштів окремих складових вартості будівництва на стадії проектування, торгів і виконання робіт. Формування договірних цін. Розробка ресурсних елементних кошторисних норм на виконання робіт Вплив проектних рішень та інноваційних технологій на вартість будівництва. Вплив архітектурно-планувальних, конструктивних, технологічних, організаційних рішень на формування витрат на різних етапах життєвого циклу об’єкту. Оцінка проектних рішень в сфері виготовлення будівельних матеріалів та виробів. Оцінка проектних рішень в зміні технології та організації виконання будівельно-монтажних робіт. Врахування зміни споживчих характеристик, фактору часу та експлуатаційних витрат. Використаня інформаційних технологій у побудові багатокритеріальних моделей вартості будівництва. Програмні комплекси АВК і АС-4 у визначенні вартості будівництва. Revit. Інтеграція баз цін, можливості врахування заміни ресурсів, технології та способів виробництва, оптимізація календарних графіків будівництва
Методи та критерії оцінювання: • виконання індивідуальних завдань, усне опитування (25%) • підсумковий контроль (75 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (75%)
Рекомендована література: 1. ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 Правила визначення вартості будівництва (наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293, чинний з 2014-01. 2. ДСТУ-Н Б Д.1.1-2:2013. Настанова щодо визначення прямих витрат у вартості будівництва. Київ. Мінрегіон України . 2013 3. ДСТУ БД.1.1-7:2013 Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво Інформаційні ресурсиАВК-5 АС- 4; Revit