Обробка та утилізація осадів стічних вод

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.E.139
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: к.т.н., доц. Вербовський О.В.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • вміти дати оцінку осадам стічних на основі лабораторних досліджень; • вміти розробляти технологічні схеми переробки осадів стічних вод; • вміти розраховувати та проектувати споруди обробки та утилізації осадів стічних вод.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Водопостачання і водовідведення • Мережі водовідведення • Водні ресурси, їх використання та охорона
Короткий зміст навчальної програми: Види, склад і властивості осадів стічних вод. Ущільнення і згущення осадів. Стабілізація осадів. Кондиціювання осадів. Методи зневоднення осадів. Знезараження осадів. Ліквідація осадів. Утилізація осадів стічних вод та біогазу, утворюваного при анаеробному зброджуванні осадів.
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (залік): поточне усне опитування, контрольна робота (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.2.5-75:2013 Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2013. 2. Технологія переробки та утилізації осадів: навч. посібник /К. Б. Сорокіна, С. Б. Козловська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 226 с. 3. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод. - Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002. –622 с.