Проектування в сейсмічних районах

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.E.025
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н., доцент Вегера Павло Іванович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ПЦБ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі; 2. Поглиблення знання в спеціалізації промислове та цивільне будівництво проектування металевих конструкцій, проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій, проектування основ та фундаментів, проектування дерев’яних конструкцій, проектування в сейсмічних районах, розробка технологій зведення будівель та споруд; 3. Знання та розуміння методологій проектування та модернізації об’єктів в спеціалізації ПЦБ відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; 4. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; 5. Застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації ПЦБ; 6. Використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання у сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Опір матеріалів • Будівельна механіка • Конструкції для сейсмостійкого будівництва • Проектування металевих конструкцій • Проектування конструкцій з дерева та пластмас • Автоматизоване проектування в будівництві • Проектування залізобетонних та кам’яних конструкцій
Короткий зміст навчальної програми: Розділ 1. Крутні сейсмічні коливання і їх вплив на протяжні споруди. Розділ 2. Висячі покриття і пологі оболонки при сейсмічних впливах. Розділ 3. Динамічні характеристики пружно-пластичних матеріалів та їх врахування при проектуванні сейсмостійких конструкцій. Розділ 4. Проектування попередньо напружених з/б конструкцій для роботи при сейсмічних впливах. Розділ 5. Проектування складних гідротехнічних комплексів в районах підвищеної сейсмічної активності. Розділ 6. Проектування сейсмоізоляції та сейсмоспостереження (моніторинг).
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль – 40 балів; Підсумковий контроль – 70 балів. Поточний контроль: за результатами практичних занять – 40 балів Підсумковий контроль: екзамен - письмова складова 47 балів, усна компонента 13 балів
Рекомендована література: 1..ДБН В.1.1-12:2014 Будівництво у сейсмічних районах України. 2.Кархут І.І. Проектування та будівництво в районах з підвищеною сейсмічною активністю: навч. посібник. - Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015.-216 с. 3. Кархут І.І., Чернявська Л.Г. Розрахунок димової труби на сейсмічні впливи. Методичні вказівки до розрахункової роботи з дисципліни «Проектування сейсмостійких споруд» –Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2013 – 18с. 4. Дорофєєв В.С., Егупов К.В., Сорока Н.Н., Мурашко А.В. Сейсмостійкість споруд. Одеса. 2006. – 53 с. 5. Franklin Y. Cheng, Hongping Jiang, Kangyu Lou Smart Structures. Innovative System for Seismic Response Control.US: - CRC Press Taylor and Francis Group. 2008. - 672 p.