Проектування систем газопостачання

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.119
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., ст. викл Фурдас Юрій Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ПРС701. Демонструвати знання та розуміння основ тепломасообміну, гідрогазо- і аеродинаміки, які відбуваються в технологічних процесах систем теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання (ТГПВіК). ПРС706. Базові знання та розуміння спеціальних розділів на вибір студента (газопостачання, теплопостачання, системи формування мікроклімату) з метою майбутньої спеціалізації та освоєння міждисциплінарних підходів. ПРС708. Створення ефективної комунікаційної стратегії з метою донесення ідей, проблем, рішень та власного досвіду в галузі теплогазопостачання, вентиляції і кондиціювання, енергоресурсозбереження, обліку енергоносіїв тощо. КОМ1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. КОМ2. Збір, інтерпретація та застосування даних. КОМ3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово АіВ1. Управління складною технічною або професійною діяльністю чи проєктами. АіВ2. Спроможність нести відповідальність за вироблення та ухвалення рішень у непередбачуваних робочих та/або навчальних контекстах. АіВ3. Формування суджень, що враховують соціальні, наукові та етичні аспекти. АіВ4. Організація та керівництво професійним розвитком осіб та груп. АіВ5. Здатність продовжувати навчання із значним ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Теплогенеруючі установки, • Будівельна теплофізика, • Тепломасообмін і теплопередача,
Короткий зміст навчальної програми: Використання горючих газів і захист навколишнього середовища. Розподільні системи газопостачання. Класифікація газопроводів. Принципові схеми розподільних систем. Підземні і надземні газопроводи, переходи газопроводами штучних і природніх перешкод. Типи регуляторів, що застосовуються в житловому і комунально-побутовому секторі. Газові побутові і комунально-побутові прилади і їх характеристики. Принцип дії і конструкції. Вимоги до встановлення і експлуатації. Відвід продуктів спалювання. Газопостачання будинків природнім газом. Газопостачання зрідженим газом. Особливості газопостачання об’єктів зрідженим газом. Вимоги до прокладання зовнішніх і внутрішніх газопроводів.
Методи та критерії оцінювання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (40%) • підсумковий контроль (60 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (60%)
Рекомендована література: 1. Ионин А. А. Газоснабжение. 4-е изд. М.: Стройиздат, 1988, 410 с. 2. Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н., Вигдорчик Д. Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. Л.: «Недра», 1990, 762 с. 3. СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение. М.: ЦНТП Госстроя СССР, 1987. 4. СНиП 3.05.02-88. Газоснабжение. М.: ЦНТП Госстроя СССР, 1988. 5. ГОСТ 21.610-85. Система проектной документации. Газоснабжение. Наружные газопроводы. М.: Госстандарт, 1985. 6. Щур И. А. Газорегуляторные пункты и установки. Л.: Недра, 1985. 7. Кулаков Н. Г., Бережнов И. А. Справочник по газоснабжению. К.: Будівельик, 1979.

Проектування систем газопостачання (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.122
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна