Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.120
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: докт. техн. наук, професор Лабай Володимир Йосифович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміння використовувати методичні підходи до оцінки природно-ресурс¬ного потенціалу та його екологічно безпечних форм використання та відтворення. Знання основ професійно орієнто¬ваних дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ТГВ, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «Інженерні мережі і споруди», «Економіка і управління будівництвом»,«Проектування систем вентиляції».
Короткий зміст навчальної програми: Вимоги до центральних СКП. Структурна схема і класифікація центральних СКП. Категорії розрахункових параметрів зовнішнього клімату для СКП. Розрахункові параметри внутрішнього повітряного середовища для проектування СКП. Принципові схеми, робота і конструктивні особливості центральних СКП. Конструкція, принцип дії і розрахунок зрошувальних камер центральних кондиціонерів. Конструкція, принцип дії і розрахунок повітронагрівників центральних кондиціонерів. Повітряні фільтри та їх характеристика. Вентиляторні агрегати центральних СКП. Принципова схема і робота центральних прямотечійної СКП, СКП з І рециркуляцією, СКП з І і ІІ рециркуляціями та їх розрахунок. Принципова схема і спосіб дії водя-ної парокомпресорної холодильної машини (ХМ) з теплообмінником для утилізації теплоти. Схема і принцип дії терморегулювального вентиля парокомпресорних ХМ. Температурний режим роботи водяної парокомпресорної ХМ з теплообмінником для утилізації теплоти. Побудова процесу роботи водяної парокомпресорної ХМ на р-і–діаграмі. Холодопродук¬тивність водяної парокомпресорної ХМ. Перерахунок стандартної холодопродуктивності на робочу. Схема і принцип дії бризкального басейну та розрахунок температури води, охолодженої в бризкальному басейні. Схема і принцип дії вентиляторної градирні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (лабораторні роботи – 20 балів, усне опитування – 20 балів); підсумковий контроль (60 балів, контрольний захід, письмово-усна форма, іспит).
Рекомендована література: 1. Лабай В.Й. Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання. Конспект лекцій. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 80 с. 2. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. – М.: Стройиздат, 1985. – 367 с. 3. Пеклов А.А., Степанова Т.А. Кондиционирование воздуха. – Киев: Вища школа, 1978. – 328 с. 4. Ананьев В.А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. – М.: «Евроклимат», изд. «Арина», 2000. – 416 с. 5. Жуковський С.С., Лабай В.Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд. Навчальний посібник для ВЗО. – Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. – 259 с. 6. ДБН В.2.5-67: 2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря. – Київ: Мінрегіон України, 2013. – 141 с. 7. СНиП 2.04.05 – 86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. – 64 с. 8. СНиП 2.04.05 – 91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1996. – 64 с.

Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.123
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: докт. техн. наук, професор Лабай Володимир Йосифович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Вміння використовувати методичні підходи до оцінки природно-ресурс¬ного потенціалу та його екологічно безпечних форм використання та відтворення. Знання основ професійно орієнто¬ваних дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ТГВ, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «Інженерні мережі і споруди», «Економіка і управління будівництвом»,«Проектування систем вентиляції».
Короткий зміст навчальної програми: Вимоги до центральних СКП. Струк¬турна схема і класифікація централь¬них СКП. Категорії розрахункових параметрів зовнішнього клімату для СКП. Розрахункові параметри внутрішнього повітряного середови¬ща для проектування СКП. Принци¬пові схеми, робота і конструктивні особливості центральних СКП. Конструкція, принцип дії і розрахунок зрошувальних камер центральних кондиціонерів. Конструкція, принцип дії і розрахунок повітронагрівників центральних кондиціонерів. Повітряні фільтри та їх характеристика. Вентиляторні агрегати центральних СКП. Принципова схема і робота центральних прямотечійної СКП, СКП з І рециркуляцією, СКП з І і ІІ рециркуляціями та їх розрахунок. Принципова схема і спосіб дії водя¬ної парокомпресорної холодильної машини (ХМ) з теплообмінником для утилізації теплоти. Схема і принцип дії терморегулювального вентиля парокомпресорних ХМ. Температур¬ний режим роботи водяної пароком¬пресорної ХМ з теплообмінником для утилізації теплоти. Побудова процесу роботи водяної парокомпресорної ХМ на р-і–діаграмі. Холодопродук¬тивність водяної парокомпресорної ХМ. Перерахунок стандартної холодопродуктивності на робочу. Схема і принцип дії бризкального басейну та розрахунок температури води, охолодженої в бризкальному басейні. Схема і принцип дії вентиляторної градирні.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль (лабораторні роботи – 20 балів, усне опитування – 20 балів); підсумковий контроль (60 балів, контрольний захід, письмово-усна форма, іспит).
Рекомендована література: 5 Рекомендована література 1. Лабай В.Й. Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання. Конспект лекцій. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 80 с. 2. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. – М.: Стройиздат, 1985. – 367 с. 3. Пеклов А.А., Степанова Т.А. Кондиционирование воздуха. – Киев: Вища школа, 1978. – 328 с. 4. Ананьев В.А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. – М.: «Евроклимат», изд. «Арина», 2000. – 416 с. 5. Жуковський С.С., Лабай В.Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд. Навчальний посібник для ВЗО. – Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. – 259 с. 6. ДБН В.2.5-67: 2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря. – Київ: Мінрегіон України, 2013. – 141 с. 7. СНиП 2.04.05 – 86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. – 64 с. 8. СНиП 2.04.05 – 91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1996. – 64 с. 1. Labai V.Y. Proektuvannia system kondytsiiuvannia povitria ta kholodopostachannia. Konspekt lektsii. – Lviv: Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», 2016. – 80 s. 2. Bohoslovskii V.N., Kokorin O.Ya., Petrov L.V. Kondicionirovanie vozduha i holodosnabzhenie. – М.: Strojizdat, 1985. – 367 s. 3. Peklov А.А., Stepanova Т.А. Kondicionirovanie vozduha. – Kiev: Vyshcha shkola, 1978. – 328 s. 4. Anan’ev V.А. i dr. Sistemy ventilyacii I kondicionirovaniya. Teoriya i praktika. – М.: «Evroklimat», izd. «Arina», 2000. – 416 s. 5. Zhukovskyi S.S., Labai V.Y. Systemy enerhopostachannia i zabezpechennia mikriklimatu budynkiv ta sporud. Navchalnyi posibnyk dlia VZO. – Lviv: Astronomo-heodezychne tovarystvo, 2000. – 259 s. 6. DBN V.2.5-67: 2013. Opalennia, ventyliatsiia ta kondytsionuvannia povitria. – Kyiv: Minrehion Ukrainy, 2013. – 141 s. 7. SNiP 2.04.05 – 86. Otoplenie, ventilyaciya i kondicionirovanie. – М.: CITP Gosstroya SSSR, 1987. – 64 s. 8. SNiP 2.04.05 – 91*U. Otoplenie, ventilyaciya i kondicionirovanie. – : KievZNIIEHP, 1996. – 64 s.