Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.O.005
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: професор Саницький Мирослав Андрійович, професор Соболь Христина Степанівна, , професор Кущенко Володимир Миколайович.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • здатність обирати та ефективно використовувати методи фізичних і чисельних експериментів; • уміння інтерпретувати результати теоретичних і експериментальних досліджень;
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика. • Енергозберігаючі технології в будівництві; • Будівельне матеріалознавство;
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль — 20 балів. • Контрольний захід — екзамен.
Рекомендована література: Основи методології та організації наукового дослідження: Навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010 – 352 с. 2. Цехмістрова Г.С. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник / Київ: Видавничий Дім «Слово», 2003.- 240 c.. 3. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник/ Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128с.

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.O.006
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна професор Саницький Мирослав Андрійович професор Кущенко Володимир Миколайович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Загальні компетентності: 1. Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. 2. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 3. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 4. Прагнення до збереження навколишнього середовища. Результати навчання: 1. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності. 2. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії. 3. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації. 4. Збір, інтерпретація та застосування даних. 5. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово. 6. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються. 7. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. 8. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. 9. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Методи планування та обробки експериментів • Автоматизований розрахунок будівельних конструкцій програмним комплексом Femap • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності • Наукові дослідження та семінари за їх тематикою • Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів, конференцій
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: • Поточний контроль - 20 балів. • Контрольний захід - екзамен - 80 балів.
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукового дослідження: Навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбовоїлітератури, 2010 – 352 с. 2.Цехмістрова Г.С. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник / Київ: ВидавничийДім «Слово», 2003.- 240 c.. 3. Марцин В.С., Міценко Н.Г., Даниленко О.А. та ін. Основинауковихдосліджень. Навчальнийпосібник/ Л.: Ромус-Поліграф, 2002. – 128с.

Наукові дослідження в будівництві

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.O.004
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. РН04. Здійснювати експлуатацію, утримання та контроль якості зведення об’єктів будівництва та цивільної інженерії 2. РН08. Відслідковувати найновіші досягнення в обраній спеціалізації, застосовувати їх для створення інновацій 3. КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації 4. КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних 5. КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово 6. КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються 7. АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів 8. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів 9. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Інженерні мережі та споруди Інтелектуальна власність Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві
Короткий зміст навчальної програми: Наука і наукові дослідження. Проблема і тема наукового дослідження. Інформаційне забезпечення наукових досліджень, носії інформації. Організація науково-дослідної роботи. Діалектика творчості та методи пошуку наукових рішень. Пошук та накопичення наукової інформації. Теоретичні та експериментальні дослідження. Оформлення результатів наукової роботи та передавання інформації. Концепція енергетичного будівництва згідно принципів сталого розвитку та законодавства України. Європейський стандарт на цемент та бетон, правила їх впровадження. Дорожня карта розвитку низькоемісійної господарки згідно вимог Євросоюзу.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль — 30 балів (звіти з лабораторних робіт, тестові завдання). Підсумковий контроль (екзамен) — 70 балів.
Рекомендована література: 1. Електронний навчально-методичний комплекс, який використовується для забезпечення дисципліни "Наукові дослідження в будівництві" (http://vns.lpnu.ua/enrol/index.php?id=2795). 2.Методологія і принципи наукових досліджень : навч. посіб. /Х.С. Соболь, Н.І. Петровська, О.М. Гуняк. - Львів : Видавництво Львівської політехніка, 2018. - 92 с. 3. Рокочинський А.М., Сапсай Г.І., Шалай С.В. Основи наукових досліджень: навч. посібник/ за редакцією А.М. Рокочинського – Херсон: ОЛДІ ПЛЮС, 2017. – 172 с.