Економічна оцінка інноваційних технологій та проектих рішень у будівництві

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.M.008
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Економіка підприємства та інвестицій
Лектор: доцент Мельник Володимир Мирославович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основи та методологію розрахунку економічної ефективності при виготовленні нового продукту, вдосконаленні технології, вдосконаленні організації виробництва, зміні властивостей продукту, ефективності в сфері експлуатації, в сфері енергозбереження з врахуванням міжнародних вимог і умов державно-приватного партнерства; • вміти оцінювати проектні рішення в сфері виготовлення будівельних матеріалів та виробів (зв’язних силікатних матеріалів, декоративних і композиційних цементів, бетонних сумішей та бетонних виробів, стінових матеріалів та ін.), оцінювати вплив їх властивостей на ефективність експлуатаційних чи технологічних витрат; • мати навики з оцінки інноваційних технологій виконання і організації будівельно-монтажних робіт з врахуванням ресурсно-елементного підходу, розробці норм і стандартів організацій, використання програмних продуктів, оптимізації багатокритеріальних проектно-конструкторських та технологічно-організаційних рішень.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Економіка будівництва • Технологія і організація будівництва • Будівельні конструкції
Короткий зміст навчальної програми: Поняття і обґрунтування інноваційності технологій і проектних рішень. Основи розрахунку економічної ефективності – господарська, соціальна, бюджетна, комерційна ефективність, система UNIDO. Розрахунок економічної ефективності при виготовленні нового продукту, вдосконаленні технології, вдосконаленні організації виробництва, зміні властивостей продукту. Ефективність в сфері експлуатації, в сфері енергозбереження, врахування міжнародних вимог і умов державно-приватного партнерства. Оцінка проектних рішень і розрахунок економічної ефективності в сфері виготовлення будівельних матеріалів та виробів (зв’язних силікатних матеріалів, декоративних і композиційних цементів, бетонних сумішей та бетонних виробів, стінових матеріалів, гідроізоляційних, антикорозійних, теплоізоляційних, дорожних та ін.) Вплив зміни їх властивостей на ефективність експлуатаційних чи технологічних витрат. Оцінка проектних рішень в зміні технології та організації виконання будівельно-монтажних робіт. Врахування ресурсно-елементного підходу, розробка норм і стандартів організацій як елемент оцінки ефективності виконання робіт. Використання програмних продуктів в визначенні вартості і тривалості виконання робіт. Оптимізація багатокритеріальних проектно-конструкторських та технологічно-організаційних рішень.
Методи та критерії оцінювання: • виконання контрольної роботи, усне опитування (50%) • підсумковий контроль (50 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма (50%).
Рекомендована література: 1. Рогожин П.С., Гойко А.Ф. Економіка будівельних організацій._ К.: Видавничий дім «Скарби», 2007.- 448 с. 2. Мамаєва, Т. О. Конспект лекцій з дисципліни «Техніко-економічне обґрунтування в будівництві» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальності 7.092103 «Міське будівництво і господарство») / Т. О. Мамаєва; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 108 с. 3. Чорна М. В. Оцінка ефективності інноваційної діяльності підприємств : Ч45 монографія / М. В. Чорна, С. В. Глухова. – Харків : ХДУХТ, 2012. – 210с. ISBN 978-966-405-267-9