Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.031
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: д.т.н., професор кафедри БКМ Кущенко В.М.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: загальні компетентності: 1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. 4. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. фахові компетентності: 1. Здатність зрозуміло і недвозначно доносити власні знання, висновки та аргументації до фахівців і нефахівців будівельної галузі. 2. Здатність презентувати результати науково-дослідницької діяльності, готувати наукові публікації, брати участь у науковій дискусії на наукових конференціях, симпозіумах та здійснювати педагогічну діяльність у закладах освіти. 3. Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері архітектури та будівництва. 4. Планувати та виконувати наукові і прикладні дослідження в галузі будівництва та цивільної інженерії, обирати ефективні методики досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень. Результати навчання: 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації 2. Збір, інтерпретація та застосування даних 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Наукові дослідження у будівництві • Наукові дослідження та семінари за їх тематикою • Практикум з підготовки наукових публікаційматеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей
Короткий зміст навчальної програми: Об’єкт і предмет експериментальних досліджень в будівельних науках. Класифікація експериментальних методів дослідження будівельних конструкцій. Експериментальні дослідження реальних об’єктів. Експериментальні дослідження на фізичних моделях. Експериментальні дослідження на макетах. Експериментальні дослідження на аналогових моделях. Оптимізація експерименту. Інтерпретація результатів експериментальних досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль оцінюється за двома складовими: виконання практичних і лаборторних робіт (15 балів), усний захист індивідуальних завдань (5 балів). Укзаменаційний контроль включає 2 етапи: письмовий контроль (40 балів) та усне опитування (30 балів).
Рекомендована література: 1. Основи методології та організації наукового дослідження: Навч. посібник для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнктів/за ред. А.Є. Конверського. – К.: Центр учбової літератури, 2010 –352с. 2. Возняк О.Т. Основи наукових досліджень в будівництві / Возняк О.Т, Желих В.М.: навч. посібник. – Львів, НУ «Львівська політехніка», 2003. – 176 с. 3. Поліщук Є. С. Методи та засоби вимірювань неелектричних величин. — Львів: Вид. Державного університету «Львівська політехніка», 2000. — 360 с.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.051
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., професор Саницький М.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (РН14. Планувати та виконувати наукові і прикладні дослідження в галузі будівництва та цивільної інженерії, обирати ефективні методики досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень.). РН2 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації). РН3 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних). РН4 (КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово). РН5 (КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються РН6 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів). РН7 (АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів). РН8 (АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження у будівництві Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно державних та європейських стандартів, науковий підхід у проектуванні складів будівельних матеріалів, модифікованих суперпластифікаторами та нанодобавками, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: 1. Щелочные цементы / П.В. Кривенко, Р.Ф. Рунова, М.А. Саницкий, И.И. Руденко. – Київ: “Основа”, 2015. – 448 с. 2. Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с. 3. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Р. Ф. Рунова, В. І. Гоц, М. А. Саницький [та ін.]. – К. : УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360 с. 4. Будівельне матеріалознавство : Підручник / [Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б. та ін.]. – К. : Видавництво Ліра-К, 2012. – 624 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11300

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.069
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., професор Саницький М.А.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (РН14. Планувати та виконувати наукові і прикладні дослідження в галузі будівництва та цивільної інженерії, обирати ефективні методики досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень.). РН2 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації). РН3 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних). РН4 (КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово). РН5 (КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються РН6 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів). РН7 (АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів). РН8 (АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження у будівництві Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно державних та європейських стандартів, науковий підхід у проектуванні складів будівельних матеріалів, модифікованих суперпластифікаторами та нанодобавками, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: 1. Щелочные цементы / П.В. Кривенко, Р.Ф. Рунова, М.А. Саницкий, И.И. Руденко. – Київ: “Основа”, 2015. – 448 с. 2. Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с. 3. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Р. Ф. Рунова, В. І. Гоц, М. А. Саницький [та ін.]. – К. : УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360 с. 4. Будівельне матеріалознавство : Підручник / [Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б. та ін.]. – К. : Видавництво Ліра-К, 2012. – 624 с. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=11300

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.088
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН14. Планувати та виконувати наукові і прикладні дослідження в галузі будівництва та цивільної інженерії, обирати ефективні методики досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Наукові дослідження у будівництві 2. Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві 3. Економіка і управління підприємством
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно з державними та європейськими стандартами, науковий підхід у проєктуванні складів композиційних матеріалів, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка поточного контролю студента здійснюється за результатом успішного виконання та захисту лабораторних робіт. Форма семестрового контролю – екзамен. Лабораторні роботи - 30 Екзамен - 70
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг: навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 140 с 2. Соболь Х.С. Методологія і принципи наукових досліджень: навч. Посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 92 с. 3. Електронна та оптична мікроскопія будівельних матеріалів: методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів базового напряму 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Саницький М.А., Кропивницька Т.П., Новосад П.В. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 21 с. 4. Проектування складу та фізико-механічні випробування важкого бетону: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціалізації „Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Уклад. Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. - 28 с.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.106
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН14. Планувати та виконувати наукові і прикладні дослідження в галузі будівництва та цивільної інженерії, обирати ефективні методики досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: 1. Наукові дослідження у будівництві 2. Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві 3. Економіка і управління підприємством
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно з державними та європейськими стандартами, науковий підхід у проєктуванні складів композиційних матеріалів, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: Оцінка поточного контролю студента здійснюється за результатом успішного виконання та захисту лабораторних робіт. Форма семестрового контролю – екзамен. Лабораторні роботи - 30 Екзамен - 70
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг: навчальний посібник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. – 140 с 2. Соболь Х.С. Методологія і принципи наукових досліджень: навч. Посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 92 с. 3. Електронна та оптична мікроскопія будівельних матеріалів: методичні вказівки до лабораторної роботи для студентів базового напряму 192 «Будівництво та цивільна інженерія» Саницький М.А., Кропивницька Т.П., Новосад П.В. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 21 с. 4. Проектування складу та фізико-механічні випробування важкого бетону: Методичні вказівки до лабораторних робіт для студентів спеціалізації „Технології будівельних конструкцій, виробів і матеріалів» / Уклад. Саницький М.А., Позняк О.Р., Марущак У.Д., Марків Т.Є. – Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2015. - 28 с.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.126
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., проф. Возняк О.Т.
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Планувати та виконувати наукові і прикладні дослідження в галузі будівництва та цивільної інженерії, обирати ефективні методики досліджень, аргументувати висновки, презентувати результати досліджень. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації Збір, інтерпретація та застосування даних Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження в будівництві. Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: Вступ. Мета і задачі дисципліни, її взаємозв’язок з іншими дисциплінами математичної, програмно-алгоритмічної і загальноінженерної підготовки. Організація науково-дослідної роботи студентів у ВНЗ. Актуальність та класифікація досліджень. Сучасна наукова проблема Основні елементи наукового дослідження. Методи проведення наукового дослідження. Робота над літературними джерелами та іншими джерелами інформації. Узагальнення результатів наукового дослідження Області застосування в інженерній практиці математичних методів і моделей в розрахунках на ЕОМ. Інформаційне забезпечення наукових досліджень.
Методи та критерії оцінювання: Поточний та екзаменаційний контроль. Методи оцінювання знань: вибіркове усне опитування; тести, оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень то-що. Екзамен – письмове опитування, тестовий контроль.
Рекомендована література: 1. Навчальний посібник з грифом МОН України «Основи наукових досліджень у будів-ництві» для студентів спеціальності 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція» / Укл.: О.Т.Возняк, В.М.Желих – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2003. – 174с. 2. Навчальний посібник з грифом НУ «ЛП» «Планування експерименту та оптимізація вирішень у системах ТГВ для студентів спеціальності 8.06010107 «Теплогазопоста-чання і вентиляція» / Укл.: О.Т.Возняк – Львів: Видавництво Національного універси-тету «Львівська політехніка», 2012. – 164с. 3. Навчальний посібник з грифом НУ «ЛП» «Планування експерименту та оптимізація вирішень у вентиляційній техніці» для студентів спеціальності 8.06010107 «Теплога-зопостачання і вентиляція» / Укл.: О.Т.Возняк – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2010. – 220с. 4. “НДРС за індивідуальним планом”. Метод. вказівки до виконання НДР за індивідуа-льним планом. / Укл. Возняк О.Т., Юркевич Ю.С., Желих В.М., Савченко О.О., Миро-нюк Х.В. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», – 2011р. – 20с.

Спецкурс з наукових досліджень спеціальності

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.143
Кількість кредитів: 9.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна