Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.032
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.052
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • новітні технології та організації ремонтно-будівельних робіт; сучасні енергоощадні технології та матеріали; • правила приймання та контролю якості робіт, охорону праці і навколишнього середовища. вміти: • самостійно організовувати роботи по зведенню, ремонту та реконструкції будівель та споруд; • вільно користуватися проектно-кошторисною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геодезія; • Технологія і організація будівництва; • Архітектурні та будівельні конструкції; • Утримання міської забудови;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Гавриляк А.І. та інші. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівль. Львів. Львівська політехніка. 2006. 2. Тульчинський А.С. та інші. Технічна експлуатація і ремонт будівель. К. «Вища школа». 2003. 3. Технологія будівельних робіт. Посібник по курсовому і дипломному проектуванню. Хамхін С.К., Карасев А.К. М., Вища школа, 1997. 4. Монтаж будівельних конструкцій. Посібник. Швиденко В.І. М., Вища школа, 1998. 5. Технологія і організація монтажних робіт. Підручник. Черненко В.К., К., Будівельник, 2004. 6. Методичні посібники по монтажу будівельних конструкцій. Львів, 2006. 7. ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. 8. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. 9. ДБН В.1.2-14-2008 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку 10. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловихбудинків та споруд 11. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці України, «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд». – К., 1997, 148. 12. РСН 342-91 Технологія виробництва робіт по посиленню будівельних конструкцій на реконструйованих підприємствах. Госстрой УССР Луганська філія НДІБВ.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.070
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Під час практики студент повинен знати: • структуру виробничих підприємств будівельної індустрії; • технологічні схеми організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; • сучасне технологічне обладнання; • роботу будівельної лабораторії; вміти: • самостійно організовувати і виконувати технологічні процеси з виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; • вільно користуватися технічною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельне матеріалознавство; • Технологія виготовлення стінових і оздоблювальних матеріалів; • Енерго та ресурсоощадні технології в будівництві;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Горчаков Г.І.Будівельні матеріали. -М.Вищ.шк.,1981.-421с. 2. Гершберг О.А.Технологія бетонних і залізобетонних виробів.М.:Вид-во літ-ри по будвівн.,1971. - 359 с. 3. Баженов Ю.М. Технологія бетону.-М.:Вищ.шк.,1987.-415 с. 4. Стефанов Б.В.,Русанова Н.Г.,Волянський А.А. Технологія виробництва бетонних і залізобетонних виробів. - Київ: Вища школа.,Голов.вид-во, 1982. - 406 с. 5. Шихненко І.В.Короткий довідник інженера-технолога по виробництву залізобетону. - Київ: Будівельник, 1989. - 296 с.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.089
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.107
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.127
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., доцент Юркевич Юрій Степанович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Дослідницька практика за темою магістерської роботи є важливою складовою частиною навчального процесу і має на меті поглибити, закріпити та доповнити знання, отримані студентом в процесі вивчання усіх фахових дисциплін. Її метою є формування навиків і вмінь самостійного проводити наукові дослідження, здійснювати планування експеременту, вирішувати інженерні та організаційні задачі, критичний аналіз виконаних технічних рішень, розробка пропозицій з їх вдосконалення, а при потребі, усунення виявлених недоліків. Практика має на меті практичне ознайомлення студентів з передовими технічними рішеннями та сучасними матеріалами в ділянці теплогазопостачання і вентиляції, освоєння передових форм організації виробництва та ведення будівельно-монтажних робіт, з основними технологічними процесами при виготовленні та монтажі елементів систем ТГВ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Опалення; Вентиляції; Гаряче водопостачання; Газопостачання; Основи наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст дослідницька практика за темою магістерської роботи повинен відповідати її завданням, включати питання, які розглядаються в основних розділах магістерської роботи та індивідуального завдання, а також календарного графіку виконання робіт, з зазначеними черговістю і терміном виконання окремих розділів практики. Вимоги до практики за темою магістерської роботи повинні враховувати специфіку кожної конкретної бази практики, але при цьому повинні відображати комплексний характер магістерської роботи, в якій повинні бути відображені всі основні розділи, освоєні студентами з фахових дисциплін. Також студенти повинні ознайомитися з основними видами діяльності підприємства, правовим статусом, формою власності, організаційною структурою, формами організації підпри¬ємницької діяльності та роллю, яку воно відіграє в галузі. Вивчити виробничу структуру та форми організації виробни¬чої діяльності підприємства. Опанувати технологічним циклом виробництва, номенклатурою основної продукції, її техніч¬ними характеристиками, перевагами й недоліками, прогресивними технологічними процесами монтажу, експлуатації, випробування, ремонту, напрямками й шляхами енерго- і ресурсозбереження.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль- звіт з практики, залік, максимальна кількість балів-100.
Рекомендована література: Жуковський С.С., Лабай В.Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд: Навчальний посібник для ВЗО. - Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. - 259с. ДБН 8.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: МБАЖКГУ, 2006. Тихомиров Н.З. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М.: Стройиздат,198І СНиП 2.04.05-Ш. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ЦНІП Госстроя СССР, 1987. Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства", ч.І "Отопление", ч.ІІ.'Газоснабжение" /под ред. Староверова И.Г.,/- М.: Стройиздат, 1990

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.144
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Жук Володимир Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН1. Володіння достатніми знаннями в галузях, суміжних з дисциплінами «Будівництво та цивільна інженерія», що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. ЗН2. Знання і розуміння наукових принципів, що є в основі будівництва та цивільної інженерії, зокрема використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій, організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. ЗН5. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. ЗН6. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, систем теплогазопостачання, водопостачання і водовідведення. ЗН8. На підставі чинних вимог до оформлення наукової, технічної та патентної документації виконувати звіти та проекти. УМ1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку будівництва та цивільної інженерії. УМ2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в будівництві та цивільній інженерії. УМ3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері будівництва та цивільної інженерії. УМ6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі будівництва. УМ7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. УМ10. Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення. УМ11. Використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки. КОМ1. Уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов. КОМ2. Уміння описувати результати наукових досліджень в публікаціях у вітчизняних спеціалізованих виданнях. КОМ3. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Очищення природних вод • Очищення стічних вод • Засоби керування напірними потоками • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення • Обробка та утилізація осадів стічних вод • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи передбачає набуття студентами компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-педагогічної чи управлінської діяльності, комплексного вирішення проблеми досліджень. Результати практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи повинні бути використані при написанні теоретичної та практичної складової магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, звіт з практики (100%)
Рекомендована література: 1. Методичні рекомендації щодо складання програм практики студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковими програмами / Укл.: Гладун С.О., Логуш О.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 22 с. 2. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 3. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.