Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.034
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.054
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • новітні технології та організації ремонтно-будівельних робіт; сучасні енергоощадні технології та матеріали; • правила приймання та контролю якості робіт, охорону праці і навколишнього середовища. вміти: • самостійно організовувати роботи по зведенню, ремонту та реконструкції будівель та споруд; • вільно користуватися проектно-кошторисною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геодезія; • Технологія і організація будівництва; • Архітектурні та будівельні конструкції; • Утримання міської забудови;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Гавриляк А.І. та інші. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівль. Львів. Львівська політехніка. 2006. 2. Тульчинський А.С. та інші. Технічна експлуатація і ремонт будівель. К. «Вища школа». 2003. 3. Технологія будівельних робіт. Посібник по курсовому і дипломному проектуванню. Хамхін С.К., Карасев А.К. М., Вища школа, 1997. 4. Монтаж будівельних конструкцій. Посібник. Швиденко В.І. М., Вища школа, 1998. 5. Технологія і організація монтажних робіт. Підручник. Черненко В.К., К., Будівельник, 2004. 6. Методичні посібники по монтажу будівельних конструкцій. Львів, 2006. 7. ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. 8. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. 9. ДБН В.1.2-14-2008 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку 10. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловихбудинків та споруд 11. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці України, «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд». – К., 1997, 148. 12. РСН 342-91 Технологія виробництва робіт по посиленню будівельних конструкцій на реконструйованих підприємствах. Госстрой УССР Луганська філія НДІБВ.

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.072
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Під час практики студент повинен знати: • структуру виробничих підприємств будівельної індустрії; • технологічні схеми організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; • сучасне технологічне обладнання; • роботу будівельної лабораторії; вміти: • самостійно організовувати і виконувати технологічні процеси з виготовлення будівельних конструкцій, виробів і матеріалів; • вільно користуватися технічною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельне матеріалознавство; • Технологія виготовлення стінових і оздоблювальних матеріалів; • Енерго та ресурсоощадні технології в будівництві;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Горчаков Г.І.Будівельні матеріали. -М.Вищ.шк.,1981.-421с. 2. Гершберг О.А.Технологія бетонних і залізобетонних виробів.М.:Вид-во літ-ри по будвівн.,1971. - 359 с. 3. Баженов Ю.М. Технологія бетону.-М.:Вищ.шк.,1987.-415 с. 4. Стефанов Б.В.,Русанова Н.Г.,Волянський А.А. Технологія виробництва бетонних і залізобетонних виробів. - Київ: Вища школа.,Голов.вид-во, 1982. - 406 с. 5. Шихненко І.В.Короткий довідник інженера-технолога по виробництву залізобетону. - Київ: Будівельник, 1989. - 296 с.

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.091
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.109
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.129
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., доцент Юркевич Юрій Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Дослідницька практика за темою магістерської роботи є важливою складовою частиною навчального процесу і має на меті поглибити, закріпити та доповнити знання, отримані студентом в процесі вивчання усіх фахових дисциплін. Її метою є формування навиків і вмінь самостійного проводити наукові дослідження, здійснювати планування експеременту, вирішувати інженерні та організаційні задачі, критичний аналіз виконаних технічних рішень, розробка пропозицій з їх вдосконалення, а при потребі, усунення виявлених недоліків. Практика має на меті практичне ознайомлення студентів з передовими технічними рішеннями та сучасними матеріалами в ділянці теплогазопостачання і вентиляції, освоєння передових форм організації виробництва та ведення будівельно-монтажних робіт, з основними технологічними процесами при виготовленні та монтажі елементів систем ТГВ.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Опалення; Вентиляції; Гаряче водопостачання; Газопостачання; Основи наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Зміст дослідницька практика за темою магістерської роботи повинен відповідати її завданням, включати питання, які розглядаються в основних розділах магістерської роботи та індивідуального завдання, а також календарного графіку виконання робіт, з зазначеними черговістю і терміном виконання окремих розділів практики. Вимоги до практики за темою магістерської роботи повинні враховувати специфіку кожної конкретної бази практики, але при цьому повинні відображати комплексний характер магістерської роботи, в якій повинні бути відображені всі основні розділи, освоєні студентами з фахових дисциплін. Також студенти повинні ознайомитися з основними видами діяльності підприємства, правовим статусом, формою власності, організаційною структурою, формами організації підпри¬ємницької діяльності та роллю, яку воно відіграє в галузі. Вивчити виробничу структуру та форми організації виробни¬чої діяльності підприємства. Опанувати технологічним циклом виробництва, номенклатурою основної продукції, її техніч¬ними характеристиками, перевагами й недоліками, прогресивними технологічними процесами монтажу, експлуатації, випробування, ремонту, напрямками й шляхами енерго- і ресурсозбереження.
Методи та критерії оцінювання: Підсумковий контроль- звіт з практики, залік, максимальна кількість балів-100.
Рекомендована література: Жуковський С.С., Лабай В.Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд: Навчальний посібник для ВЗО. - Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. - 259с. ДБН 8.2.6-31:2006. Конструкції будинків і споруд. Теплова ізоляція будівель. К.: МБАЖКГУ, 2006. Тихомиров Н.З. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. М.: Стройиздат,198І СНиП 2.04.05-Ш. Отопление, вентиляция и кондиционирование. М.: ЦНІП Госстроя СССР, 1987. Справочник проектировщика "Внутренние санитарно-технические устройства", ч.І "Отопление", ч.ІІ.'Газоснабжение" /под ред. Староверова И.Г.,/- М.: Стройиздат, 1990.

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.146
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Жук Володимир Михайлович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН1. Володіння достатніми знаннями в галузях, суміжних з дисциплінами «Будівництво та цивільна інженерія», що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. ЗН2. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі будівництва та цивільної інженерії, зокрема використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій, організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. ЗН5. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. ЗН6. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, систем водопостачання і водовідведення. ЗН7. Здобуття адекватних знань та розумінь, масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в обраній спеціалізації, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. ЗН8. На підставі чинних вимог до оформлення наукової, технічної та патентної документації виконувати звіти та проекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності • Наукові дослідження та семінари за їх тематикою • Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей
Короткий зміст навчальної програми: Навчально-дослідницька практика передбачає освоєння методики проведення наукових досліджень з проблем відповідної галузі з метою набуття студентами компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-дослідної та/або науково-педагогічної чи управлінської діяльності, комплексного вирішення проблеми досліджень. Результати навчально-дослідницької практика повинні бути використані при написанні теоретичної та практичної складової магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, звіт з практики (100%)
Рекомендована література: 1. Методичні рекомендації щодо складання програм практики студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковими програмами / Укл.: Гладун С.О., Логуш О.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 22 с. 2. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 3. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.