Проектування та дослідження залізобетонних мостів та споруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.092
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: Професор Гнідець Богдан Григорович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • сучасні конструкції залізобетонних мостів малих та середніх прольотів; види мостів і їх класифікація за різними ознаками; • конструкції прогонових будов залізобетонних балкових мостів різних конструктивних схем і поперечних перерізів; • основні засади проектування і розрахунку елементів прогонових будов мостів з врахуванням просторового характеру роботи і методів будівництва та монтажу. Опори залізобетонних балкових мостів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Опір матеріалів; • Теоретична механіка; • Будівельна механіка; • Будівельні конструкції.
Короткий зміст навчальної програми: • системи і класи залізобетонних мостів; • балкові залізобетонні монолітні, збірні, збірно-монолітні залізобетонні мости їх конструкції і армування звичайною арматурою; • залізобетонні мости з попердньо-напруженою арматурою; • способи створення попереднього напруження і методи натягу арматури; • проектування і розрахунок прогонових будов балкових залізобетонних мостів (статичний і конструктивний); • розрахунок елементів залізобетонних мостів із застосуванням діючих норм (за методом граничних станів). Опори і опорні частини балкових залізобетонних мостів; • конструктивні особливості залізобетонних мостів рамної, аркової і комбінованої систем.
Методи та критерії оцінювання: • Усне опитування підготовки до лекцій і в процесі проведення практичних занять (30%): • Підсумковий контроль (70% - контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма 70%.
Рекомендована література: Теоретична частина: 1. Саламатин П.М. и др.. Мосты и сооружения на дорогах. Учебник, Транспорт,1991, ч.І и ІІ. 2. Закора О. та ін. за ред. А.Лантух-Лященка „Розрахунки і проектування мостів”. Київ НТУ,-2007. 3. ДБН В.2.3-14:2006 Мосты и трубы. Правила проектування. – Київ, - 2006. 4. Шаповал И.П. Проектирование мостов и путепроводов на автомобильных дорогах. К. Будівельник, 1976 р. Практична частина: 1. Закора О. та ін. за ред. А.Лантух-Лященка „Розрахунки і проектування мостів. Київ НТУ, - 2007. 2. Лившиц Я.Д. и др. Примеры расчета железобетонных мостов. К. Вища школа, 1986. 3. ДБН В.2.3-К:2006. 4. Гнідець Б.Г., Фецович І.П. Методичні вказівки до курсового проекту „Залізобетонні і металеві мости”. НУ «Львівська політехніка». 5. Гнідець Б.Г. Методичні посібники для проектування залізобетонних мостів. Каф. МБМ НУ „ЛП”- 2005-2015 р. 6. Гнідець Б.Г. Збірно-монолітні збірні конструкції. Проектування, дослідження і впровадження в будівництво. Навчальний посібник. Видавництво НУ «Львівська політехніка».-2014,-260с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).