Проектування основ і фундаментів

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.018
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Лектор: к.т.н., доцент Гладишев Геннадій Миколайович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН1. Володіння достатніми знаннями в галузях суміжних з дисциплінами ПЦБ, що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі; ЗН2.Отримання знань для організації комунікаційної взаємодії та вирішення конфліктних ситуацій у процесі формування та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, за допомогою сучасних інформаційних, комунікаційних та інноваційних технологій; ЗН3. Розуміння інструментів та стратегій, що мають відношення до діагностування та аналізу стану розвитку послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд на рівні, що дозволить працевлаштування за фахом, здатність ефективно використовувати на практиці теоретичні знання при формуванні та реалізації послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; ЗН4. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі цивільного і промислового будівництва, використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій; ЗН5. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека,інтелектуальна власність,іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством; ЗН7. Знання та навики щодо розробки та реалізації нових інноваційних продуктів в спеціалізації «Промислове та цивільне будівництво» ЗН10. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті; ЗН11. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; ЗН12. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації 192.1 «Промислове та цивільне будівництво» масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. УМ1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань будівництва, використо-вуючи відомі методи; УМ2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу при дослідженнях будівельних конструкцій; УМ3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; УМ4. Застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації продукту в спеціалізації ПЦБ; УМ6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; УМ7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди; УМ9. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів; УМ10. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд; УМ11. Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення; КОМ1. Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову комунікацію українською та іноземною мовами (англійською, німецькою, італійською, французькою, іспанською, польською, словацькою); КОМ2. Здатність використання різноманіт-них методів, зокрема сучасних інформацій-них технологій, для ефективного спілкуван-ня на професійному та соціальному рівнях. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань; АіВ4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: - Інженерна графіка - Числові методи та інформаційні технології в будівництві - Інженерна геологія і основи механіки ґрунтів - Основи та фундаменти Супутні: - Виконання кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Організація, склад і об’єм інженерно-геологічних вишукувань. Проектування основ та фундаментів на просадних ґрунтах. Проектування основ та фундаментів на дуже стисливих і насипних ґрунтах. Фундаменти у відкритих котлованах на природній основі. Гнучкі фундаменти. Пальові фундаменти. Проектування фундаментів в особливих умовах. Методи штучного покращення ґрунтів. Фундаменти глибокого закладання. Фундаменти під машини з динамічними впливами. Проектування фундаментів в особливих умовах (на закарстованих територіях; у сейсмічних районах). Підсилення фундаментів та закріплення основ будівель та споруд, що підлягають реконструкції. Основи надійності і економічності фундаментобудування.
Методи та критерії оцінювання: - поточний контроль: практичні - (20 балів), разом - (20 балів); - підсумковий контроль - екзамен (80 балів), всього – 100 балів.
Рекомендована література: 1. Зоценко М.Л., Коваленко В.І., Хілобок В.Г. та інш. Інженерна геологія, механіка ґрунтів, основи і фундаменти. К.: Вища школа, 1992. 2. Сорочан Е.А. Основания, фундаменты и подземные сооружения – М.: Стройиздат, 1985. 3. Далматов Б.И. Механика грунтов, основания и фундаменты. Л.: Стройиздат, 1988. 4. ДБН В.2.1-10-2009. Основи та фундаменти споруд. Київ: МІНБУД України, 2009. 5. ДБН В.2.1-10-2009. Зміна №1. Основи та фундаменти споруд. Київ: МІНБУД України, 2009. 6. Пособие по проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83) /НИИОСП им. Герсеванова. М.: Стройиздат, 1986. 7. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=2769.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).