Проектування систем вентиляції

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.110
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., проф. Желих Василь Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Проектування систем промислової вентиляції є однією з основних спеціальних дисциплін, необхідних для інженерної підготовки магістрів зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, основою вивчення якої є загальнотеоретичні та загальнонаукові дисципліни. Метою викладання цієї дисципліни є дати студентам глибокі знання з вибору та забезпечення оптимальних параметрів внутрішнього повітря у вентильованих приміщеннях виробничого призначення за різних параметрів зовнішнього повітря за рахунок вибору системи вентиляції на основі розрахункового повітрообміну.з урахуванням особливостей виробничого характеру приміщення. Важливим є також спрямування зусиль майбутніх спеціалістів на реалізацію завдань з реконструкції діючих підприємств, економії паливно-енергетичних ресурсів, застосування новітнього обладнання, використанню нетрадиційних джерел енергії.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: –інтегральної: Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. –загальної: Здатність приймати обґрунтовані рішення. –спеціальні фахові компетентності (СК) Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знати: • вимоги державних будівельних норм (ДБН) з нормування параметрів зовнішнього клімату для проектування систем промислової вентиляції; • санітарно-гігієнічні та технологічні вимоги ДБН до внутрішніх параметрів повітря у виробничих приміщеннях.; • чітко розуміти місце і роль сучасних систем вентиляції промислових приміщень у загальній системі забезпечення параметрів мікроклімату; • знати конструктивні особливості сучасних вентиляційних установок), побудову процесів обробки повітря на І-d – діаграмі, визначення продуктивності вентиляційних установок; • схеми та принципи роботи вентиляційних установок, їх вибір та розрахунок,; Уміти: • вирішувати інженерні, проектні, виробничі та дослідницько-наукові завдання з вентиляції промислових приміщень; • використовувати набутий теоретичний та практичний досвід для вирішення конкретних практичних завдань інженерного характеру. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН07. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни Проектувакння систем кондиціювання повітря та холодопостачання Нетрадиційні джерела енергії Проектування систем опалення Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів Проектування систем теплопостачання ВІМ-технології в інженерних мережах та спорудах
Короткий зміст навчальної програми: Короткий опис призначення об’єкту; характеристика конструктивних елементів, технологічних особливостей окремих виробничих приміщень; розрахункові параметри зовнішнього та внутрішнього повітря для проектування систем вентиляції в теплий і холодний період року; визначення теплових навантажень приміщення та вибір систем опалення приміщень; вибір типу місцевих відсмоктувачів, розрахунок їх продуктивності; складання теплових балансів приміщень; розрахунок душування робочих місць у термічному відділенні; розрахунок загально обмінної вентиляції приміщень із врахуванням роботи місцевих систем вентиляції; розрахунок повітряно-теплової завіси для термічного відділення; розроблення систем вентиляції окремих виробничих приміщень; розрахунок повітряних балансів виробничих приміщень в теплий і холодний період року; аеродинамічний розрахунок вентиляційних систем: припливної та пневмотранспорту; підбір вентиляційного обладнання.
Опис: Початкові (вихідні) дані для проектування систем вентиляції (СВ) 1. Архітектурно – будівельна характеристика об’єкту 2. Характеристика технологічних процесів приміщень виробничого призначення . 3. Розрахункові параметри зовнішнього середовища . 4. Розрахункові параметри внутрішнього повітря. Розрахунок теплового режиму приміщень 1. Розрахунок основних (трансмісійних ) тепловтрат. 2. Розрахунок тепловтрат на нагрівання повітряних потоків, які проникають в приміщення через нещільність його зовнішніх огорож. 3. Витрати теплоти на нагрівання матер’ялів, які холодними потрапляють в приміщення 4. Витрати теплоти на нагрівання транспортних засобів 5. Розрахунок теплового балансу приміщень в ХПР і визначення теплопродуктивності його системи обігрівання (СО) при переривчастому і безперервному обігріванні 6. Розрахунок тепловиділень від людей 7. Розрахунок тепловиділень від електроосвітлення 8. Розрахунок тепловиділень від електродвигунів 9. Розрахунок тепловиділень від поверхонь нагрітого обладнання 10. Розрахунок тепловиділень від сонячного випромінювання 11. Розрахунок теплового балансу приміщення ,окремих його зон і робочих місць Розрахунок повітряного режиму приміщень 1. Основи повітряного режиму. 2. Розрахунок продуктивності смоків систем місцевої витікальної вентиляції : - відкритих місцевих смоків (зонтів, всмоктувальних панелей, бортових щілинних смоків); - напіввідкритих місцевих смоків (вентильованих шаф і камер, захисних смоків – кожухів і всмоктувальних лійок); - повністю відкритих місцевих смоків 3. Розрахунок місцевої притікальної вентиляції: - повітряних душів; - повітряних завіс. 4. Вентилювання кабін мостових кранів. 5. Розрахунок загальнообмінного повітрообміну приміщень і систем повітряного обігрівання : - параметри повітря у вентиляційних процесах; - рівняння і схеми повітряних балансів вентильованих приміщень; - визначення повітрообмінів загальнообмінної вентиляці; розрахункові повітрообміни в різні періоди року; - розрахунок повітрообміну приміщень за кратностями і нормами - забезпечення повітрообміну приміщень засобами аерації; - забезпечення повітрообміну приміщень за рахунок природнього спонукання руху повітряних потоків. Розрахунок повітророзподілення і відсмоктування повітря у вентильованих приміщеннях. 1. Вибір повітророзподільників, іх конструктивні і аеродинамічні характеристики. 2. Особливості розрахунку повітророзподіленя . 3. Приклади розрахунку повітророзподіленя . 4. Повітропроводи рівномірного всмоктування . Вентилювання і обігрівання окремих приміщень виробничого призначення 1. Приміщень з надлишками теплоти 2. Приміщень з надлишками вологи 3. Приміщень з гальванічними і травильними технологічними процесами. 4. Приміщень для фарбування виробів і деталей . 5. Приміщень для зварювання виробів і деталей. 6. Приміщень технічного обслуговування транспортних засобів. 7. Приміщень ,які пов’язані з переобладнанням і транспортуванням сипких матеріалів. 8. Приміщень деревообробного виробництва. 9. Приміщень механічного оброблення металевих виробів. 10. Великих зблокованих приміщень. Аеродинамічні розрахунки систем промислової вентиляції 1. З природнім спонуканням руху повітряних потоків 2. Механічних СВ загального призначення 3. Систем пневмотранспорту і аспірації Протипожежні вимоги при проектуванні СВ
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни Проектування систем вентиляції проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться у кінці семестру. Поточний контроль знань студентів з дисципліни Проектування систем вентиляції включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час практичних робіт. Опитування знань студентів з теоретичного матеріалу: – 2,5 бали за кожне заняття протягом семестру для студентів денної форми навчання; – 2 бали за кожне заняття протягом семестру для студентів заочної форми навчання; Оцінювання під час лабораторних робіт. Оцінка за виконання та захист лабораторних робіт: – денна форма навчання 4 лабораторних роботи – 20,0 балів; – заочна форма навчання 2 лабораторних роботи – 10,0 балів; Оцінювання самостійної (зокрема, індивідуальної) роботи: – оцінка виконаної індивідуального курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання – 100 балів. Бали виставляються за правильне виконання індивідуальної курсової роботи та її захист; – оцінка виконаної індивідуальних конрольних робіт роботи для студентів заочної форми навчання – 16 балів. Семестровий контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру, та екзаменаційний контроль. Екзаменаційні завдання побудовано за трьома рівнями складності. Максимальна сума балів за екзаменаційне завдання – 50. Усна компонента-10 балів. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 40 балів). Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана студентом, переводиться в державну підсумкову оцінку.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з дисципліни Проектування систем вентиляції проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться у кінці семестру. Поточний контроль знань студентів з дисципліни Проектування систем вентиляції включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час практичних робіт. Опитування знань студентів з теоретичного матеріалу: – 2,5 бали за кожне заняття протягом семестру для студентів денної форми навчання; – 2 бали за кожне заняття протягом семестру для студентів заочної форми навчання; Оцінювання під час лабораторних робіт. Оцінка за виконання та захист лабораторних робіт: – денна форма навчання 4 лабораторних роботи – 20,0 балів; – заочна форма навчання 2 лабораторних роботи – 10,0 балів; Оцінювання самостійної (зокрема, індивідуальної) роботи: – оцінка виконаної індивідуального курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання – 100 балів. Бали виставляються за правильне виконання індивідуальної курсової роботи та її захист; – оцінка виконаної індивідуальних конрольних робіт роботи для студентів заочної форми навчання – 16 балів. Семестровий контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру, та екзаменаційний контроль. Екзаменаційні завдання побудовано за трьома рівнями складності. Максимальна сума балів за екзаменаційне завдання – 50. Усна компонента-10 балів. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 40 балів). Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана студентом, переводиться в державну підсумкову оцінку.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Жуковський С.С., Возняк О.Т., Довбуш О.М., Люльчак З.С. Вентилювання приміщень / Навчальний посібник для ВЗО 2. Отопление и вентиляция. Ч.ІІ. Вентиляция / Под ред. В.Н.Богословского - М.:Госстройиздат, 1976. 3. Гримитлин М.Н. Распределение воздуха в помещениях. - М.: Стройиздат, 1979. 4. Талиев В.Н. Аеродинамика вентиляции - М.: Стройиздат, 1979. 5. Русланов Б.М. и др. Отопление и вентиляция жилих и гражданских зданий: Проектирование. Справочник. - К.: Будівельник, 1983. - 272 с. 6. Внутренние санитарно-технические устройства: Справочник проектировщика, ч.2. Под ред. И.Г.Староверова - М.: Стройиздат, 1977 – 502 с. 7. Иванусь Є.М., Лабай В.Й., Жуковський С.С. Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту "Вентиляція громадського будинку". - Львів: ЛПІ, 1991. - 44 с. 8. Полушкин В.И., Анисимов С.М., Васильев В.Ф., Дерюгин В.В. Вентиляция: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 416 с. 9. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. / Под ред. Проф. Б.М.Хрусталева - М.: Изд-во АСВ, 2008. - 784 с., 183 ил.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проектування систем вентиляції (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.114
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., проф. Желих Василь Михайлович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Проектування систем промислової вентиляції є однією з основних спеціальних дисциплін, необхідних для інженерної підготовки магістрів зі спеціальності 192 Будівництво та цивільна інженерія, основою вивчення якої є загальнотеоретичні та загальнонаукові дисципліни. Метою викладання цієї дисципліни є дати студентам глибокі знання з вибору та забезпечення оптимальних параметрів внутрішнього повітря у вентильованих приміщеннях виробничого призначення за різних параметрів зовнішнього повітря за рахунок вибору системи вентиляції на основі розрахункового повітрообміну.з урахуванням особливостей виробничого характеру приміщення. Важливим є також спрямування зусиль майбутніх спеціалістів на реалізацію завдань з реконструкції діючих підприємств, економії паливно-енергетичних ресурсів, застосування новітнього обладнання, використанню нетрадиційних джерел енергії.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: –інтегральної: Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. –загальної: Здатність приймати обґрунтовані рішення. –спеціальні фахові компетентності (СК) Здатність розробляти та реалізовувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: Знати: • вимоги державних будівельних норм (ДБН) з нормування параметрів зовнішнього клімату для проектування систем промислової вентиляції; • санітарно-гігієнічні та технологічні вимоги ДБН до внутрішніх параметрів повітря у виробничих приміщеннях.; • чітко розуміти місце і роль сучасних систем вентиляції промислових приміщень у загальній системі забезпечення параметрів мікроклімату; • знати конструктивні особливості сучасних вентиляційних установок), побудову процесів обробки повітря на І-d – діаграмі, визначення продуктивності вентиляційних установок; • схеми та принципи роботи вентиляційних установок, їх вибір та розрахунок,; Уміти: • вирішувати інженерні, проектні, виробничі та дослідницько-наукові завдання з вентиляції промислових приміщень; • використовувати набутий теоретичний та практичний досвід для вирішення конкретних практичних завдань інженерного характеру. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН07. Розробляти заходи з охорони праці та навколишнього середовища при проведенні досліджень та у виробничій діяльності. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Супутні і наступні навчальні дисципліни Проектувакння систем кондиціювання повітря та холодопостачання Нетрадиційні джерела енергії Проектування систем опалення Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів Проектування систем теплопостачання ВІМ-технології в інженерних мережах та спорудах
Короткий зміст навчальної програми: Короткий опис призначення об’єкту; характеристика конструктивних елементів, технологічних особливостей окремих виробничих приміщень; розрахункові параметри зовнішнього та внутрішнього повітря для проектування систем вентиляції в теплий і холодний період року; визначення теплових навантажень приміщення та вибір систем опалення приміщень; вибір типу місцевих відсмоктувачів, розрахунок їх продуктивності; складання теплових балансів приміщень; розрахунок душування робочих місць у термічному відділенні; розрахунок загально обмінної вентиляції приміщень із врахуванням роботи місцевих систем вентиляції; розрахунок повітряно-теплової завіси для термічного відділення; розроблення систем вентиляції окремих виробничих приміщень; розрахунок повітряних балансів виробничих приміщень в теплий і холодний період року; аеродинамічний розрахунок вентиляційних систем: припливної та пневмотранспорту; підбір вентиляційного обладнання.
Опис: Курсова робота ОК 2.8 (60год). Вентиляція промислового будинку (в тому числі загальнообмінна, місцева, механічна і природна). Розрахунок теплового балансу виробничих приміщення вТПР і в ХПР. Визначення загальнообмінних повітрообмінів приміщень і розрахункових повітрообмінів для цих періодів року Розрахунок та підбір обладнання для забезпечення мікрокліматичних умов у виробничих приміщеннях.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни Проектування систем вентиляції проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться у кінці семестру. Поточний контроль знань студентів з дисципліни Проектування систем вентиляції включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час практичних робіт. Опитування знань студентів з теоретичного матеріалу: – 2,5 бали за кожне заняття протягом семестру для студентів денної форми навчання; – 2 бали за кожне заняття протягом семестру для студентів заочної форми навчання; Оцінювання самостійної (зокрема, індивідуальної) роботи: – оцінка виконаної індивідуального курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання – 100 балів. Бали виставляються за правильне виконання індивідуальної курсової роботи та її захист; Семестровий контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру, та екзаменаційний контроль. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана студентом, переводиться в державну підсумкову оцінку.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з дисципліни Проектування систем вентиляції проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться у кінці семестру. Поточний контроль знань студентів з дисципліни Проектування систем вентиляції включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час практичних робіт. Опитування знань студентів з теоретичного матеріалу: – 2,5 бали за кожне заняття протягом семестру для студентів денної форми навчання; – 2 бали за кожне заняття протягом семестру для студентів заочної форми навчання; Оцінювання самостійної (зокрема, індивідуальної) роботи: – оцінка виконаної індивідуального курсової роботи для студентів денної та заочної форм навчання – 100 балів. Бали виставляються за правильне виконання індивідуальної курсової роботи та її захист; Семестровий контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру, та екзаменаційний контроль. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана студентом, переводиться в державну підсумкову оцінку.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Жуковський С.С., Возняк О.Т., Довбуш О.М., Люльчак З.С. Вентилювання приміщень / Навчальний посібник для ВЗО 2. Отопление и вентиляция. Ч.ІІ. Вентиляция / Под ред. В.Н.Богословского - М.:Госстройиздат, 1976. 3. Гримитлин М.Н. Распределение воздуха в помещениях. - М.: Стройиздат, 1979. 4. Талиев В.Н. Аеродинамика вентиляции - М.: Стройиздат, 1979. 5. Русланов Б.М. и др. Отопление и вентиляция жилих и гражданских зданий: Проектирование. Справочник. - К.: Будівельник, 1983. - 272 с. 6. Внутренние санитарно-технические устройства: Справочник проектировщика, ч.2. Под ред. И.Г.Староверова - М.: Стройиздат, 1977 – 502 с. 7. Иванусь Є.М., Лабай В.Й., Жуковський С.С. Завдання і методичні вказівки до виконання курсового проекту "Вентиляція громадського будинку". - Львів: ЛПІ, 1991. - 44 с. 8. Полушкин В.И., Анисимов С.М., Васильев В.Ф., Дерюгин В.В. Вентиляция: учеб.пособие для студ.высш.учеб.заведений / - М.: Издательский центр "Академия", 2008. - 416 с. 9. Теплоснабжение и вентиляция. Курсовое и дипломное проектирование. / Под ред. Проф. Б.М.Хрусталева - М.: Изд-во АСВ, 2008. - 784 с., 183 ил.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).