Проектування систем теплопостачання

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.111
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., доц. Юркевич Ю.С.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами спеціалізації 192.6 «Тепло-газопостачання і вентиляція» знань з питань постачань населених пунктів тепловою енер-гією з конструювання теплопроводів теплових мереж, способів прокладання їх, побудова систем автоматизації теплових мереж. Освоєння матеріалу курсу дає змогу оволодіти спеціалістам сучасними методами вирішення технічних задач при проектуванні систем теплопостачання. Викладач зобов’язаний дати системні знання з питань влаштування інженерних систем населених пунктів, промислових підприємств та будівель різного призначення, які відповідають сучасним вимогам.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ, Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. загальні компетентності: ЗК04 - Здатність приймати обґрунтовані рішення. спеціальні фахові компетентності: СК03 - Здатність розробляти та реалізо-вувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: РН 01. Проектувати будів-лі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням програмних систем комп’ютерного проектування, з метою забезпечення їх надійності та довговічності, прийняття раціональних проектних та технічних рішень, техніко-економічного обґрунтування, враховуючи особливості об’єкта будівництва, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів з ресурсо- та енергозбереження. РН08. Підбирати сучасні ма-теріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Нетрадиційні джерела енергії Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів Проектування систем вентиляції Інженерні мережі та соруди Економіка та управління будівництвом Проектування систем опалення
Короткий зміст навчальної програми: Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами знань з питань постачань населених пунктів тепловою енер-гією з конструювання теплопроводів теплових мереж, способів прокладання їх, побудова систем автоматизації теплових мереж. Освоєння матеріалу курсу дає змогу оволодіти спеціалістам сучасними методами вирішення технічних задач при проектуванні систем теплопостачання. Викладач зобов’язаний дати системні знання з питань влаштування інженерних систем населених пунктів, промислових підприємств та будівель різного призначення, які відповідають сучасним вимогам.
Опис: Розділ 1. Централізоване та децентралізоване теплопостачання. Структура і принципи побудови водяних і парових систем теплопостачання. Принципи управління централізованим і децентралізованим теплопостачанням. Відкриті, закриті та комбіновані системи теплопостачання (СТ) Опалювально-вентиляційні вводи СТ. Вибір та розрахунок обладнання. Обгрунтування способів приєднання, їх гідрорежими. Блочні системи, схеми вводів децентралізованих СТ Розділ 2. Розрахунок тупикових і закільцьованих теплових мереж, оптимізація розрахунку. Гідравлічний режим теплових мереж значної протяжності, при складному рельєфі місцевості. Змінні гідравлічні режими гідростійкість мереж, гідродинамічні явища (процеси) і способи їх усунення. Усталені і змінні режими відкритих СТ і роз- регулювання, перекидання циркуляції. П’єзометричний графік водяної теплової мережі. Розрахунок змінних режимів роботи теплообмінних апаратів. Регулювання відпуску теплоти: центральне, групове, місцеве. Алгоритми розрахунку. Розділ 3. Парові системи теплопостачання. Розрахунок теплопроводів централізованих і децентралізованих СТ. Парові системи теплопостачання. Парові СТ: схеми, системи збору конденсату, обладнання вводів, регулювання відпуску теплоти. Гідравлічний розрахунок паропроводів і конден6сатопроводів, алгоритми розрахунку. Парогазові установки, вибір та розрахунок. Конструкції і розрахунок теплопроводів централізованих і децентралізованих СТ. Розрахунок тепловтрат. Ізоляція трубопроводів при різних умовах: при нормальному тепловому потоці, при допустимій температурі на поверхні, при допустимому падінні температури теплоносія, без випадання конденсату та ін.. Алгоритми розрахунку. Конструкції безканальних трубопроводів, алгоритм розрахунку. Спорудження і прокладання мереж. Розділ 4. Надійність елементів систем теплопостачання та автоматизації. Надійність елементів систем теплопостачання. Показники надійності, нормування надійності. Розрахунок надійності, резервування елементів теплових мереж і джерел. Оптимальні методи побудови мереж. Джерела теплоти: традиційні і нетрадиційні. Схеми, вибір, розрахунок, алгоритм. Перспективи використання. Автоматизація СТ. Автоматизовані системи управління теплопостачанням, технологічні задачі автоматизації. Елементи автоматизації систем теплопостачання.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни “Проектування систем теплопостачання” проводиться у вигляді семестрового контролю знань, який проводиться у кінці се-местру. Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Проектування систем теплопо-стачання” включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час заняття: – Оцінка виконання лабораторних робіт та їх захист під час заняття – 5,0 бал за кожне ви-конання лабораторної роботи під час заняття протягом семестру (6 лабораторних робіт) Семестровий контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру, та екзаменаційний контроль. Екзаменаційні завдання побудовано також за трьома рівнями складності. Максима-льна сума балів за екзаменаційне завдання – 70. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 30 балів). Усна компонента відсутня. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана здобувачем освіти, переводиться в державну підсумкову оцінку
Критерії оцінювання результатів навчання: 30 поточний контроль 70 екзамен
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література Базова 1. ДБН В.2.5-64: 2012. Внутрішній водопровід і каналізація. К. – 2013р. 2. ДБН. 2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та спору-ди. Теплові мережі. К. – 2008 р. Допоміжна 1. Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання (частина 1 «Теплові мережі та спору-ди»). Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007. – 244с 2. Степанова Н. Д., Степанов Д. В. Теплові мережі. Навчальний посібник. - Вінни-ця:ВНТУ, 2009. - 135 с. 3. Проектирование теплоснабжения. Пешехонов Н.И. – Киев: Вища школа. Главное изд – во, 1982. – 328 с. 4. Шевелев В.А, Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб: справ. Пособие. – 6 – е изд., доп. И перераб. – М, Стройиздат, 1984. - 116 с. 5. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей/ В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж, А.И. Манюк, В.К. Ильин. Изд. 2-е. – М.: Стройиздат, 1982.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проектування систем теплопостачання (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.115
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: Юркевич Ю.С.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами спеціалізації 192.6 «Теплогазопостачання і вентиляція» знань з питань постачань населених пунктів тепловою енергією з конструювання теплопроводів теплових мереж, способів прокладання їх, побудова систем автоматизації теплових мереж. Освоєння матеріалу курсу дає змогу оволодіти спеціалістам сучасними методами вирішення технічних задач при проектуванні систем теплопостачання. Викладач зобов’язаний дати системні знання з питань влаштування інженерних систем населених пунктів, промислових підприємств та будівель різного призначення, які відповідають сучасним вимогам.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІНТ, Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. загальні компетентності: ЗК04 - Здатність приймати обґрунтовані рішення. спеціальні фахові компетентності: СК03 - Здатність розробляти та реалізо-вувати проєкти в галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РНС 2.1. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі урахуванням загальнолюдських цінностей, супільних, державних та виробничих інтересів РН 01. Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Нетрадиційні джерела енергії Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів Проектування систем вентиляції Інженерні мережі та споруди Економіка та управління будівництвом Проектування систем опалення
Короткий зміст навчальної програми: В даній навчальній дисципліні розглянуто питання теплових мереж централізованих систем теплопостачання, наведено методи розрахунку систем теплопостачання, теплових мереж та теплових пунктів. Особлива увага надана безканальному прокладанню попередньо ізольованих трубопроводів теплових мереж.
Опис: Розділ 1. Централізоване та децентралізоване теплопостачання. Структура і принципи побудови водяних і парових систем теплопостачання. Принципи управління централізованим і децентралізованим теплопостачанням. Відкриті, закриті та комбіновані системи теплопостачання (СТ) Опалювально-вентиляційні вводи СТ. Вибір та розрахунок обладнання. Обгрунтування способів приєднання, їх гідрорежими. Блочні системи, схеми вводів децентралізованих СТ Розділ 2. Розрахунок тупикових і закільцьованих теплових мереж, оптимізація розрахунку. Гідравлічний режим теплових мереж значної протяжності, при складному рельєфі місцевості. Змінні гідравлічні режими гідростійкість мереж, гідродинамічні явища (процеси) і способи їх усунення. Усталені і змінні режими відкритих СТ і роз- регулювання, перекидання циркуляції. П’єзометричний графік водяної теплової мережі. Розрахунок змінних режимів роботи теплообмінних апаратів. Регулювання відпуску теплоти: центральне, групове, місцеве. Алгоритми розрахунку. Розділ 3. Парові системи теплопостачання. Розрахунок теплопроводів централізованих і децентралізованих СТ. Парові системи теплопостачання. Парові СТ: схеми, системи збору конденсату, обладнання вводів, регулювання відпуску теплоти. Гідравлічний розрахунок паропроводів і конден6сатопроводів, алгоритми розрахунку. Парогазові установки, вибір та розрахунок. Конструкції і розрахунок теплопроводів централізованих і децентралізованих СТ. Розрахунок тепловтрат. Ізоляція трубопроводів при різних умовах: при нормальному тепловому потоці, при допустимій температурі на поверхні, при допустимому падінні температури теплоносія, без випадання конденсату та ін.. Алгоритми розрахунку. Конструкції безканальних трубопроводів, алгоритм розрахунку. Спорудження і прокладання мереж. Розділ 4. Надійність елементів систем теплопостачання та автоматизації. Надійність елементів систем теплопостачання. Показники надійності, нормування надійності. Розрахунок надійності, резервування елементів теплових мереж і джерел. Оптимальні методи побудови мереж. Джерела теплоти: традиційні і нетрадиційні. Схеми, вибір, розрахунок, алгоритм. Перспективи використання. Автоматизація СТ. Автоматизовані системи управління теплопостачанням, технологічні задачі автоматизації. Елементи автоматизації систем теплопостачання.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни “Проектування систем теплопостачання” проводиться у вигляді семестрового контролю знань, який проводиться у кінці семестру. Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Проектування систем теплопостачання” включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час заняття: – Оцінка виконання лабораторних робіт та їх захист під час заняття – 5,0 бал за кожне виконання лабораторної роботи під час заняття протягом семестру (6 лабораторних робіт) Семестровий контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру, та екзаменаційний контроль. Екзаменаційні завдання побудовано також за трьома рівнями складності. Максимальна сума балів за екзаменаційне завдання – 70. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 30 балів). Усна компонента відсутня. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана здобувачем освіти, переводиться в державну підсумкову оцінку.
Критерії оцінювання результатів навчання: Пояснювальна записка - 30, Креслення – 20. Захист - 50. Разом - 100
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання (частина 1 «Теплові мережі та споруди»). Навчальний посібник. К.: Кондор, 2007. – 244с. 2. ДБН В.2.5-64: 2012. Внутрішній водопровід і каналізація. К. – 2013р. 3. ДБН. 2.5-39:2008. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та спору-ди. Теплові мережі. К. – 2008 р. 4. Проектирование теплоснабжения. Пешехонов Н.И. – Киев: Вища школа. Главное изд – во, 1982. – 328 с. 5. СНиП 2.04.07 – 86. Внутренний водопровод и канализация зданий / Госстрой СССР, 1987. -48. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 56с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).