Проектування та дослідження металевих мостів і споруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.093
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: Доцент Мельник Ігор Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: 1. ПРН 1. Володіння достатніми знаннями в галузях, суміжних з дисциплінами мостового і тунельного комплексів, що дасть змогу критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. 2. ПРН 2. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі мостового будівництва та цивільної інженерії, зокрема, транспортної інфраструктури, використання нетрадиційних та вторинних матеріалів. 3. ПРН 3. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, інтелектуальна власність, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством. 4. ПРН 4. Поглиблення знання в спеціалізації «Мости і транспортні тунелі»: проектування мостових споруд, проектування транспортних тунелів, проектування об’єктів виробничої бази, сучасні матеріали, конструкції і технології. 5. ПРН 7. Знання основ економіки та управління проектами в галузі проектування, будівництва та експлуатації МТТ. 6. ПРН 8. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Мости і транспортні тунелі», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі проектування, будівництва та експлуатації МТТ, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. 7. ПРНПС 1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку технологій остового будівництва, використовуючи відомі методи. 8. ПРНПС 2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в технологіях будівництва та реконструкції мостових споруд. 9. ПРНПС 3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при проектуванні, будівництві та експлуатації МТТ. 10. ПРНПС 4. Здатність здійснювати проведення теоретичних та експериментальних досліджень, аналіз результатів та їх впровадження у галузі МТТ. 11. ПРНПС 5. Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти, які є елементами мостового і тунельного транспортного комплексів. 12. ПРНПС 6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач з проектування, будівництва та експлуатації МТТ. 13. ПРНПС 7. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі сучасних технологій будівництва мостів та тунелів з урахуванням загальнолюдських цінностей, суспільних, державних та виробничих інтересів. 14. ПРНПС 8. Виконувати відповідні дослідження та застосовувати дослідницькі навички в галузі проектування, будівництва та експлуатації МТТ. 15. ПРНПС 9. Критично оцінювати отримані результати діяльності та аргументовано захищати прийняті рішення. 16. ПРНПС 10. Використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання у сфері послуг з проектування, будівництва та експлуатації МТТ, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельні конструкції. • Будівельна механіка. • Опір матеріалів. • Металеві мости. • Технологія та організація будівництва і реконструкції транспортних споруд.
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про металеві мости. Металеві мости України. Основні системи та елементи металевих прольотних будов. Матеріали для металевих мостів. Основи проектування металевих мостів. Прогонові будови з суцільними балками. Розрахунок прогонових будов з фермами. Основи конструювання і розрахунку сталезалізобетонних прогонових будов. Основи конструювання і розрахунку аркових мостів. Основи конструювання і розрахунку рамних мостів. Основи конструювання і розрахунку висячих мостів. Основи конструювання і розрахунку комбінованих мостів. Опорні елементи і зв’язки металевих мостів.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, поточний контроль на практичних заняттях (30%); • підсумковий контроль (70%, контрольний захід, залік)
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи. – К., 2009. - 84 с. 2. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Оновні вимоги проектування. – К., 2009. - 73 с. 3. Закора О.Л. та ін. Розрахунок і проектування мостів. Навч.пос., том 1. – К.:НТУ, 2007. 4. Снитко В.П. Проектування та розрахунок прогонових будов металевих мостів. Навч.посібник . – НТУ. – К., 2010. 5. Інформаційний ресурс: електронний методичний комплекс «Металеві мости». Укладач Мельник І.В. – http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12314
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проектування та дослідження металевих мостів і споруд (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.096
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: Доцент Мельник Ігор Володимирович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • знати основні системи і конструктивні вирішення металевих мостів; • знати вимоги будівельних норм щодо силових і експлуатаційних впливів на металеві мости; • мати навики проектування конструктивних елементів основних типів фермових металевих мостів; • освоїти методи розрахунку та конструювання металевих і сталезалізобетонних мостів балкового типу; • освоїти принципи конструювання і розрахунку аркових, рамних і висячих мостів; • знати основні методи моделювання і дослідження металевих мостів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Будівельні конструкції. • Будівельна механіка. • Опір матеріалів. • Технологія та організація будівництва і реконструкції транспортних споруд. • Металеві мости.
Короткий зміст навчальної програми: Розрахунок і конструювання прогонової будови моста з металевими фермами
Методи та критерії оцінювання: Усне опитування (100%)
Рекомендована література: 1. ДБН В.1.2-15:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Навантаження і впливи. – К., 2009. - 84 с. 2. ДБН В.2.3-22:2009. Споруди транспорту. Мости та труби. Оновні вимоги проектування. – К., 2009. - 73 с. 3. Закора О.Л. та ін. Розрахунок і проектування мостів. Навч.пос., том 1. – К.:НТУ, 2007. 4. Снитко В.П. Проектування та розрахунок прогонових будов металевих мостів. Навч.посібник . – НТУ. – К., 2010. 5. Інформаційний ресурс: електронний методичний комплекс «Металеві мости». Укладач Мельник І.В. – http://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=12314.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).