Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.112
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., доцент Юркевич Ю.С.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основна мета курсу - вивчити найбільш розповсюджені технологічні процеси та основні типи шкідливостей, які виділяються в хо¬ді цих технологічних процесів. В результаті вивчення курсу студент повинен отримати знання, необхідні для проектної та виробничо-тех¬нологічної діяльності в ділянці промислової вентиляції.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: - здатність розв’язувати складні інженерно-технічні та науково-дослідні проблеми під час професійної діяльності в галузі теплогазопостачання та вентиляції, що передбачає здатність виконувати техніко-економічне порівняння варіантних рішень, застосування сучасних методів натурних досліджень устаткування систем ТГВ, використання енергоощадних технологій. фахові компетентності: - вміння створювати продукти в спеціалізації ТГВ з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі, включаючи створення, просування, реалізацію та удосконалення. – вміння використовувати методичні підходи до оцінки природно-ресурсного потенціалу та його екологічно безпечних форм використання та відтворення.
Результати навчання: У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: знати: - технологічні основи проектування вентиляції промпідприємств; - технологічні основи виробництва та основні властивості шкідливостей, які виділяються в найпоширеніших виробництвах (в термічних, ковальськоо-пресових, зварювальних, деревообробних, гальванічних та фарбувальних цехах); - характерні для конкретних технологічних підприємств способи очистки технологічних і вентиляційних викидів. - методології проектування та модернізації об’єктів пило-газоочищення відповідно до нормативних вимог чинних стандартів і технічних умов; - сучасні досягнення інноваційних технологій в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем пило-газоочищення на промпідприємствах; - основи економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем пило-газоочищення; - структуру, принципи роботи та проектування, технічних характеристик і особливостей функціонування основних елементів систем пило-газоочищення. вміти: - застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем пило-газоочищення, використовуючи відомі методи; - застосовувати знання технічних характеристик, технологічних особливостей формування та реалізації систем пило-газоочищення; - здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем пило-газоочищення; - визначити кількість шкідливостей, які виділяються при найрозповсюдженіших в промисловості технологічних процесах; - обґрунтувати та здійснити підбір обладнання для очистки вентиляційних та технологічних викидів. РН1 ПРН 3. Знання основ професійно орієнтованих дисциплін спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія»: інженерні мережі та споруди, наукові дослідження в будівництві, професійна та цивільна безпека, інтелектуальна власність, іноземна мова за професійним спрямуванням, економічна оцінка інноваційних технологій та проектних рішень у будівництві, економіка і управління підприємством. РН2 ПРН 10. Здобуття адекватних знань та розумінь, що відносяться до спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція», масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації систем ТГВ, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Фізика Вентиляція Моніторінг внутрішнього стану приміщень Опалення, вентиляція Супутні та наступні навчальні дисципліни Проектування систем опалення Проектування систем вентиляції Раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів Нетрадиційні джерела енергії
Короткий зміст навчальної програми: Технологічні основи вентиляції промпідприємств; основні способи визначення кількості шкідливостей, які виділяються в найпоширеніших виробництвах. Технологічні основи виробництва в зварювальних цехах. Найпоширеніші про¬цеси зварювання та шкідливості, які при ньому виділяються, способи визначення кількості шкідливостей, їх основні характеристика. Технологічні основи виробництва в гальванічних цехах. Ха-рактеристика шкідливостей, які виділяються в гальванічних цехах, методи визначення їх кількості. Технологічні основи процесу фарбування, матеріали, які при цьому застосовуються та санітарно-технічна характерис¬тика виробництва. Цехи механічної обробки металів, основні характеристики шкідли¬востей, які виділяються. Технологічні основи основних хімічних виробництв (вироб-ництво мінеральних добрив, миючих засобів, сірчаної кис¬лоти, лакофарбових матеріалів, технічного вуглецю та гумотехнічних виробів). Технологічні основи виробництв, пов’язаних з переробкою та транспортуванням сипучих матеріалів. Установки знепилювання вузлів перевантаження сипучих матеріалів.
Опис: В даній навчальній дисципліні розглянуті питання основних джерел пило-газовиділень у найпоширеніших промислових виробництвах , наведено методи розрахунку кількості шкідливих речовин, які виділяються від технологічного обладнання в робочу зону Особлива увага приділена вибору та розрахунку пило-газоочисного обладнання .
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль - 40 балів, контрольні заходи - 60 балів Поточний контроль: - лабораторні заняття - практичні заняття - модульний контроль - КП Підсумкові контролі: - екзамен
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з дисципліни “Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів” проводиться у вигляді семестрового контролю знань, який проводиться у кінці семестру. Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів” включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час заняття: – Оцінка виконання лабораторних робіт та їх захист під час заняття – 5,0 бал за кожне виконання лабораторної роботи під час заняття протягом семестру (6 лабораторних робіт) Семестровий контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру, та екзаменаційний контроль. Екзаменаційні завдання побудовано також за трьома рівнями складності. Максимальна сума балів за екзаменаційне завдання – 70. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 30 балів). Усна компонента відсутня. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана здобувачем освіти, переводиться в державну підсумкову оцінку.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Поточний контроль знань студентів з дисципліни “Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів” включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час заняття: – Оцінка виконання лабораторних робіт та їх захист під час заняття – 5,0 бал за кожне виконання лабораторної роботи під час заняття протягом семестру (6 лабораторних робіт) Семестровий контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру, та екзаменаційний контроль. Екзаменаційні завдання побудовано також за трьома рівнями складності. Максимальна сума балів за екзаменаційне завдання – 70. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 30 балів). Усна компонента відсутня. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100.
Рекомендована література: 1. Юркевич Ю.С., Возняк О.Т., Желих В.М. Промислові технології та очищення технологічних і вентиляційних викидів. Львів, 2012. 2. Торговников Б.М., Табачник В.Е., Ефанов Е.М. Проектирование промышленной вентиляции. Справочник. - Киев: Будівельник, 1983. - 256 с. 3. Русланов Б.М. и др.Отопление и вентиляция жилых и гражданских зданий: Проектирование (Справочник.- : Будівельник,1983. – 272 с. 4. Внутренние санитарно – технические устройства: Справочник проектировщика,ч 2. Под ред И.Г. Староверова. – М.: Стройиздат,1977 - 502с. 5.Отопление и вентиляция. Ч.П. Вентиляция /Под ред. В.Н.Богословского. - М.: Госстройиздат, 1976.- 435 с 6.Гримитлин М.Н. и др. Вентиляция и отопление цехов машиностроительных заводов. - М.: Машиностроение, І978.- 272 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).