Експлуатація систем водопостачання та водовідведення

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.E.135
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: метою викладання курсу є теоретична та практична підготовка студентів до технічної експлуатації водогосподарських та природоохоронних об’єктів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: гідротехнічні споруди; насосні та повітродувні станції; водопостачання та водовідведення; гідромеліорація; водозабірні споруди.
Короткий зміст навчальної програми: Класифікація гідротехнічних споруд водогосподарських та природоохоронних об’єктів. Експлуатаційні режими гідротехнічних споруд в складі: гідромеліоративних осушувальних та зрошувальних систем; каналізаційних очисних споруд; систем технічного водопостачання теплових та атомних електростанцій; накопичувачів промислових відходів та стоків. Експлуатація гідромеханічного обладнання гідротехнічних споруд водогосподарських та природоохоронних об’єктів. Контроль технічного стану споруд (осадок, переміщень фільтраційного режиму грунтових гребель), технічне обслуговування, ремонт споруд
Методи та критерії оцінювання: поточний контроль – 30 балів,Підсумковий контроль – залік
Рекомендована література: 1. Н.Т. Кавешников. Эксплуатация и ремонт гидротехнических сооружений. М.: 1989. -284с. 2. Водний кодекс України. - К.: ІВА, «Астрея», 1995, -60с 3. Гідротехнічні споруди. Навч. посібник під ред. Дмітрієва А. Ф., Рівне, 1999. – 430c. 4. ДБН В.1.1-25-2009 Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Інженерний захист територій та споруд від підтоплення та затоплення; 5.ДБН В.2.4-5:2012 Хвостосховища і шламонакопичувачі. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво; 6. Водне господарство в Україні./за ред.. А.В.Яцика. К.: ІВА, «Генеза», 2000, -456с

Експлуатація систем водопостачання та водовідведення (курсовий проект)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.E.138
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доцент Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • уміти розраховувати системи очищення стічних вод населених пунктів та промислових підприємств. • уміти розраховувати системи водопостачання населених пунктів та промислових підприємств.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Мережі водопостачання; • Мережі водовідведення; • Очищення природних вод; • Очищення стічних вод; • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств; • Водозабірні споруди; • Гідротехнічні споруди.
Короткий зміст навчальної програми: Тема: проект водопостачання або водовідведення населеного пункту чи промислового підприємства. Графічна частина КР: накреслити в масштабі: 1 — генплан мережі з деталюванням; 2 — очисні споруди; 3 — водозабірні споруди.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, приймання курсового проекту (100%).
Рекомендована література: 1. Орлов В.О. Водопостачання промислових підприємств: Навч. Посібник/ Орлов В.О. – К., 2014. – 278с. 2. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод: Навч. посібник. – Рівне: ВАТ „Рівненська друкарня”, 2003. 3. ДБН В.2.5-74:2013. Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. – К.: Мінрегіон України, 2013. – 172 с. 4. Тугай А. М., Орлов В. О. Водопостачання: Підручник. — К.: Знання, 2009. — 735 с. 5. Хоружий П. Д., Ткачук О. А. Водопровідні системи і споруди: Навч. посібник. — К.: Вища шк., 1993. — 230 с. 6. Орлов В. О., Назаров С. М., Орлова А. М. Водозабірні споруди. Навчальний посібник. Рівне: НУВГП, 2010. 167 с.