Енергетичний аудит будівель та споруд

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.00.M.012
Кількість кредитів: 5.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., доцент Савченко О.О.
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою вивчення даної дисципліни є набуття студентами спеціалізації «Теплогазопостачання і вентиляція» знань із порядку проведення енергетичного обстеження житлових та громадських будинків, основні вимоги до здійснення енергетичного аудиту та оформлення звітних документів, зокрема розроблення енергетичного сертифікату споруди. Крім того, при вивченні курсу, надається детальна інформація про складання теплового та енергетичного балансу споруди, відомості про пасивні, активні та «нульові» будинки. Освоєння матеріалу курсу дає змогу оволодіти спеціалістам сучасними методами вирішення технічних задач при енергетичному обстеженню будинків та створення енергетичного сертифікату. Викладач зобов’язаний дати системні знання з питань енергетичного обстеження будинків, які відповідають сучасним вимогам.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: загальні компетентності: ЗК04 - Здатність приймати обґрунтовані рішення. спеціальні фахові компетентності: СК05 - Здатність проводити обстеження, ви-пробування, діагностику та розрахунки при розв’язанні складних задач дослідницького та інноваційного характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РНС 2.1. Поєднувати теорію і практику, а також приймати рішення та виробляти стратегію діяльності для вирішення завдань галузі урахуванням загальнолюдських цінностей, супільних, державних та виробничих інтересів
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Нетрадиційні джерела енергії Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів Проектування систем вентиляції Інженерні мережі та споруди Економіка та управління будівництвом Проектування систем опалення
Короткий зміст навчальної програми: В даній навчальній дисципліні розглянуті види енергетичних обстежень будівель, вихідні дані для проведення енергетичного аудиту будівлі, порядок проведення сертифі-кації енергетичної ефективності будівлі, наведені дані щодо змісту та форми енергетич-ного сертифікату та мінімальних вимог до енергетичної ефективності. Особлива увага надана типовим об’єктам енергетичного аудиту та енергозберігаючим рекомендаціям
Опис: Споживання енергії і енергоефективність будинків. Загальний огляд міжнародними енергетичними організаціями сучасного стану світової енергетичної сфери Ключові поняття енергетичного аудиту. Основні етапи енергоефективного аудиту Види енергетичних обстежень будівель Вихідні дані для проведення енергетичного аудиту будівлі Вибір кліматичних умов міста будівництва. Нормативні санітарні та мікрокліматичні умови приміщень будівлі. Особливості визначення геометричних показників будівлі. Зміст і форма енергетичного сертифікату. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності будівлі. Порядок проведення моніторингу енергетичних сертифікатів Теплотехнічний розрахунок огороджувальних конструкцій будівлі. Визначення теплопровідних включень, обумовлених характерними особливостями стінової конструкції. Мінімальні вимоги до енергетичної ефективності будівель Типовi об’єкти енергетичного аудиту та енергозберiгаючi рекомендацiї Енергоменеджмент. Облік споживання енергоресурсів. Енергоменеджмент. Шляхи фінансування. Тепловізійне обстеження. Проведення економічної оцінки енергомодернізаційних заходів Застосування відновлювальних джерел енергії. Теоретичні основи та технічні рішення. Технічні та експлуатаційні параметри продуктивності. Зменшення споживання енергії – методи розрахунку
Методи та критерії оцінювання: Максимальна сума балів за семестровий контроль – 50. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 40 балів). Усна компонента складає 10 балів. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана здобувачем освіти, переводиться в державну підсумкову оцінку
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна сума балів за семестровий контроль – 50. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 40 балів). Усна компонента складає 10 балів. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана здобувачем освіти, переводиться в державну підсумкову оцінку
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Базова 1. ДСТУ Б А.2.2-8:2010. Розділ "Енергоефективність" у складі проектної документації об’єктів. – Київ: Мінрегіонбуд України, 2010 – 47 с. 2. ДСТУ Б В.2.6-189:2013. Методи вибору теплоізоляційного матеріалу для утеплення будівель. – Київ: Мінрегіон України, 2014 – 55 с. 3. ДСТУ 4110-2002. Енергоощадість. Методика аналізу та розрахування питомих витрат енергоресурсів. 4. ДСТУ 4472:2005 Енергозбереження. Системи енергетичного менеджменту. Загальні вимоги. 5. ДСТУ 4714:2007 Енергозбереження Паливно-енергетичні баланси промислових підп-риємств. Методика побудови та аналізу. - К.: Держспоживстандарт України, 2007. – 25с. Допоміжна 6. Тренінговий посібник для підготовки енергоаудиторів багатоквартирних жилових бу-дівель у контексті Фонду ефективності України / А. Чернявський, В. Литвин, Д. Ма-русич, К. Шишка, С. Наскальний. – Київ, 2021. – 400 с. 7. В.В. Прокопенко. Енергетичний аудит з прикладами та ілюстраціями: Навчальний посібник. / В.В.Прокопенко, О.М.Закладний, П.В.Кульбачний. – К.: Освіта України, 2009. – 437 с. 8. Енергетичний аудит: опорний конспект / укладач С.В. Сапожніков. – Суми: Сумський державний університет, - 2011. – 120 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).