Проектування систем газопостачання

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.116
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., ст. викл Фурдас Юрій Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Проектування систем газопостачання є однією з основних спеціальних дисциплін, потрібних для підготовки магістрів зі спеціалізації 192 Теплогазопостачання і вентиляція, основою вивчення якої є загальнотеоретичні, загальнонаукові та спеціальні дис-ципліни. Метою викладання даної дисципліни є надання студентам поглиблених знань в галузі проектування систем газопостачання населених пунктів та промислових підпри-ємств, зокрема особливості проектування металевих та поліетиленових газопроводів се-реднього та високого тиску, теоретичні основи горіння газів та газоповітряних сумішей у нерухомому та рухомому потоках, технологічні та конструктивні особливості газопоста-чання газифікованих печей, складання теплового балансу газифікованих печей. Важли-вою метою є також спрямування зусиль майбутніх спеціалістів на реалізацію завдань з реконструкції діючих підприємств, економії паливно-енергетичних ресурсів, раціональ-ному використанню горючих газів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних: Інтегральні компетентності Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Спеціальні фахові компетентності професійного спрямування : СКП 7.1. Здатність спрямовувати свої дії на розуміння поведінки, бажань та упо-добань споживачів та конкурентів з проєктування інноваційних систем теплогазопоста-чання і вентиляції та модернізації існуючих інженерних систем будівель та споруд Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчан-ня: • вирішувати інженерні, проектні, виробничі та дослідницько-наукові завдання з газопостачання; • використовувати набутий теоретичний та практичний досвід для вирішення конкретних практичних завдань інженерного характеру.
Результати навчання: РНС 7.2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах газопостачання в ком-плексі систем ТГВ. РНС 7.3. Системно мислити та за-стосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці сис-тем теплогазопостачання і вентиляції. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне до-несення власних знань, висновків та аргу-ментації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: - ВІМ технології в інже-нерних мережах і спорудах - Економіка і управління будівництвом Супутні та наступні навчальні дисципліни: - Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Описані теоретичні основи горіння горючих газів та характеристики процесу горіння. Висвітлені класифікація, конструктивні особливості, технічні характеристики та роз-рахунки газових пальників. Наведені основне обладнання систем газопостачання промис-лових підприємств та обв’язки пальників на газифікованих агрегатах. Розглянуті особли-вості гідравлічного розрахунку кільцевих газопроводів середнього (високого) та низького тисків. Наведені схеми газорозподільних станцій, газорегуляторних пунктів, газорегуля-торних установок промислових підприємств, описані особливості підбору їх обладнання. Призначена навчальна дисципліна для магістрів спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання.
Опис: 1. Вступ. Системи газопостачання населених пунктів. Структура споживання газу. 2 Основні категорії споживачів і методи розрахунку потреб газу. Норми споживання горючого газу. Розрахунок річних потреб газу населеними пунктами. 3 Газорозподільні станції, підбір основного обладнання 4 Розрахунок та підбір обладнання газорегуляторних пунктів та установок 5 Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів високого (середнього) тиску у аварійних режимах. 6 Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів високого (середнього) тиску у нормальному режимі. 7 Визначення оптимальної кількості точок живлення і оптимальної газової мережі 8 Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів низького тиску. 9 Горіння горючих газів. 10 Способи спалювання газу. 11 Класифікація газових пальників. 12 Стабілізація процесу горіння 13 Конструктивні особливості, характеристики і встановлення ежекційних пальників середнього тиску. Розрахунок ежекційних пальників 14 Газифікація промислових підприємств. Класифікація та проектування промислових систем газопостачання. 15 Розрахункові витрати газу та теплові баланси газифікованих агрегатів. Автоматизація систем газопостачання.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю знань та умінь здобувача при вивченні дисципліни включають: І. Поточний контроль роботи здобувача: ? Тестування; ? Усне опитування на практичних заняттях ; ? Виконання індивідуального завдання( за варіантом) та його захист. 2. Підсумковий контроль: Складання екзамену (письмової та усної компонент) Письмова компонента: ? Завдання І-го рівня - тести; ? Завдання 2-го рівня - розкрити зміст поняття, дати визначення; ? Завдання З-го рівня - індивідуальне завдання.
Критерії оцінювання результатів навчання: До обов'язкових видів робіт поточного контролю входять: 1. Тестування у ВНС з 8 тем навчальної дисципліни, які оцінюються максимум в 1 бал: 8* 1 = 8 балів; 2. Виконання 2-ох індивідуальних завдань (варіант А) за окремими варіантами, кож-не з яких є повноцінним звітом і оцінюється в 12 балів за зміст, оформлення і вчасність представлення завдання і максимально 2,5 бали за захист. 3. Виконання індивідуального завдання (варіант Б) за окремим варіантом, яке є пов-ноцінним звітом з методології та методики наукового дослідження і містить визначення для гіпотетично обраної теми магістерської випускної кваліфікаційної роботи таких ка-тегорій: теми дослідження; об' єкта і предмета дослідження; комплексу методів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Ионин А. Газоснабжение. – М.: Стройиздат, 1989. 2. Промышленное газовое оборудование. Справочник. - Газовик. – 2007. Допоміжна 1. ДБН В.2.5-20-2001. Інженерне устаткування будівель і споруд. Зовнішні мережі і спо-руди. Газопостачання – 2001. 2. Промышленное газовое оборудование. Справочник. - Газовик. – 2007. 3. Палей Е.Л. Котельные. Нормативные требования и практические рекомендации при проектировании. – 2010. 4. Стаскевич Н.А., Северинец Г.И., Вигдорчик Д.Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. – Л.: Недра, 1990. 5. Порецкий Л.Я. Справочник эксплутационника газовых котельных. / Под редакцией Е. Б. Столпнера - 2003. 6. Гидравлический расчет и проектирование газопроводов. Учебное пособие. - 2010. 7. Лурье М В. Задачник по трубопроводному транспорту нефти, нефтепродуктов и газа. - М.: Недра-Бизнесцентр. – 2003.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проектування систем газопостачання (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.119
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., ст. викл Фурдас Юрій Васильович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Проектування систем газопостачання є однією з основних спеціальних дисциплін, потрібних для підготовки магістрів зі спеціалізації 192 Теплогазопостачання і вентиляція, основою вивчення якої є загальнотеоретичні, загальнонаукові та спеціальні дис-ципліни. Метою викладання даної дисципліни є надання студентам поглиблених знань в галузі проектування систем газопостачання населених пунктів та промислових підпри-ємств, зокрема особливості проектування металевих та поліетиленових газопроводів се-реднього та високого тиску, теоретичні основи горіння газів та газоповітряних сумішей у нерухомому та рухомому потоках, технологічні та конструктивні особливості газопоста-чання газифікованих печей, складання теплового балансу газифікованих печей. Важли-вою метою є також спрямування зусиль майбутніх спеціалістів на реалізацію завдань з реконструкції діючих підприємств, економії паливно-енергетичних ресурсів, раціональ-ному використанню горючих газів.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у студентів необхідних: Інтегральні компетентності Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Спеціальні фахові компетентності професійного спрямування : СКП 7.1. Здатність спрямовувати свої дії на розуміння поведінки, бажань та упо-добань споживачів та конкурентів з проєктування інноваційних систем теплогазопоста-чання і вентиляції та модернізації існуючих інженерних систем будівель та споруд Результати навчання даної дисципліни деталізують такі програмні результати навчан-ня: • вирішувати інженерні, проектні, виробничі та дослідницько-наукові завдання з газопостачання; • використовувати набутий теоретичний та практичний досвід для вирішення конкретних практичних завдань інженерного характеру.
Результати навчання: РНС 7.2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах газопостачання в ком-плексі систем ТГВ. РНС 7.3. Системно мислити та за-стосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці сис-тем теплогазопостачання і вентиляції. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне до-несення власних знань, висновків та аргу-ментації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні дисципліни: - ВІМ технології в інже-нерних мережах і спорудах - Економіка і управління будівництвом Супутні та наступні навчальні дисципліни: - Виконання магістерської кваліфікаційної роботи
Короткий зміст навчальної програми: Описані теоретичні основи горіння горючих газів та характеристики процесу горін-ня. Висвітлені класифікація, конструктивні особливості, технічні характеристики та роз-рахунки газових пальників. Наведені основне обладнання систем газопостачання промис-лових підприємств та обв’язки пальників на газифікованих агрегатах. Розглянуті особли-вості гідравлічного розрахунку кільцевих газопроводів середнього (високого) та низького тисків. Наведені схеми газорозподільних станцій, газорегуляторних пунктів, газорегуля-торних установок промислових підприємств, описані особливості підбору їх обладнання. Призначена навчальна дисципліна для магістрів спеціальності 192. Будівництво та цивільна інженерія денної та заочної форм навчання.
Опис: 1. Вступ. Системи газопостачання населених пунктів. Структура споживання газу. 2 Основні категорії споживачів і методи розрахунку потреб газу. Норми споживання горючого газу. Розрахунок річних потреб газу населеними пунктами. 3 Газорозподільні станції, підбір основного обладнання 4 Розрахунок та підбір обладнання газорегуляторних пунктів та установок 5 Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів високого (середнього) тиску у аварійних режимах. 6 Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів високого (середнього) тиску у нормальному режимі. 7 Визначення оптимальної кількості точок живлення і оптимальної газової мережі 8 Гідравлічний розрахунок кільцевих газопроводів низького тиску. 9 Горіння горючих газів. 10 Способи спалювання газу. 11 Класифікація газових пальників. 12 Стабілізація процесу горіння 13 Конструктивні особливості, характеристики і встановлення ежекційних пальників середнього тиску. Розрахунок ежекційних пальників 14 Газифікація промислових підприємств. Класифікація та проектування промислових систем газопостачання. 15 Розрахункові витрати газу та теплові баланси газифікованих агрегатів. Автоматизація систем газопостачання.
Методи та критерії оцінювання: Пояснювальна записка 30 балів Креслення – лист ф. А1 20 балів Захист КР 50 балів Разом балів за КР 100 балів
Критерії оцінювання результатів навчання: У ВНС оцінки за індивідуальні завдання виставляються у процентах за 1 ОО-бальною шкалою, а потім переводяться до 5-ти бальної шкали за такою схемою. 85-100 % = 5 ба-лів, 70-84 % = 4 бали, 55-69 % = З бали, 40-54 % = 2 бали, 25-39 % = 1 бал, 0-24 % = О балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Ионин А. А. Газоснабжение. 4-е изд. М.: Стройиздат, 1988, 410 с. 2. Стаскевич Н. Л., Северинец Г. Н., Вигдорчик Д. Я. Справочник по газоснабжению и использованию газа. Л.: «Недра», 1990, 762 с. 3. СНиП 2.04.08-87. Газоснабжение. М.: ЦНТП Госстроя СССР, 1987. 4. СНиП 3.05.02-88. Газоснабжение. М.: ЦНТП Госстроя СССР, 1988. 5. ГОСТ 21.610-85. Система проектной документации. Газоснабжение. Наружные газопроводы. М.: Госстандарт, 1985. 6. Щур И. А. Газорегуляторные пункты и установки. Л.: Недра, 1985. 7. Кулаков Н. Г., Бережнов И. А. Справочник по газоснабжению. К.: Будівельик, 1979.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).