Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.117
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: докт. техн. наук, професор Лабай Володимир Йосифович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання цієї дисципліни є дати студентам глибокі знання з вибору та забезпечення оптимальних параметрів внутрішнього повітря в кондиціонованих приміщеннях за різних параметрів зовнішнього повітря завдяки визначенню раціональної схеми обробки кондиціонованого повітря, вибору системи кондиціювання повітря (СКП) з врахуванням особливостей будівельного об’єкту, вибору способу холодопостачання, схеми автоматичного регулювання СКП, проведення інженерних розрахунків елементів СКП та елементів систем холодопостачання. Важливою метою є також скерування зусиль майбутніх спеціалістів на реалізацію завдань з реконструкції діючих підприємств, економії паливно-енергетичних ресурсів, використанню нетрадиційних джерел енергії.
Завдання: Загальні компетентності: Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу, проводити дослідження на відповідному рівні, до адаптації та дії в новій ситуації, приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Прагнення до збереження навколишнього середо-вища. Фахові компетентності: Здатність спрямовувати свої дії на розуміння поведінки, бажань та уподобань споживачів та конкурентів з проєктування інноваційних систем теплогазопостачання і вентиляції та модернізації існуючих інженерних систем будівель та споруд. Здатність результативно планувати, організовувати та контролювати процес управління комерційних та державних підприємств із проектування, монтування та експлуатації систем тепло-газопостачання та вентиляції будівель та споруд. Здатність досліджувати і вивчати теперішню ситуацію з подальшою можливістю ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів для підтримання умов комфортності в будівлях та спорудах.
Результати навчання: Вміння застосовувати набуті знання і розуміння для проєктування та технічних рішень систем кондиціо-нування повітря, враховуючи особливості об’єкта будівництва для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем теплогазопостачання і вентиляції, використовуючи відомі методи. Застосовувати знання для вирі¬шення характерних задач синтезу та аналізу в системах кондиціону¬вання повітря в комплексі систем ТГВ. Вміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці систем кондиціону-вання повітря. Вміння розрахову¬вати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах», «Економіка і управління будівництвом», «Проектування систем вентиляції», «Виконання магістерської кваліфікаційної роботи».
Короткий зміст навчальної програми: Описані основи теорії і техніки кондиціонування повітря та холодопостачання з допомогою центральних кондиціонерів. Висвітлені структурні схеми і класифікація систем центрального кондиціювання. Наведені основне обладнання центральних кондиціонерів та методика розрахунку зрошувальних камер та повітронагрівників. Показані на I-d – діаграмі процеси оброблення повітря за різних схем кондиціювання повітря у централь-них кондиціонерах. Розглянуті штучні джерела холодопостачання центральних кондиціонерів та методика перерахунку їх холодопродуктивності, а також системи холодопостачання конденсаторів холодильних машин. Призначена навчальна дисципліна для магістрів спеціальності 192 «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання.
Опис: Вимоги до центральних СКП. Структурна схема і класифікація центральних СКП. Категорії розрахункових параметрів зовнішнього клімату для СКП. Розрахункові параметри внутрішнього повітряного середовища для проектування СКП. Принципові схеми, робота і конструктивні особливості центральних СКП. Конструкція, принцип дії і розрахунок зрошувальних камер центральних кондиціонерів. Конструкція, принцип дії і розрахунок повітронагрівників центральних кондиціонерів. Повітряні фільтри та їх характеристика. Вентиляторні агрегати центральних СКП. Принципова схема і робота центральних прямотечійної СКП, СКП з І рециркуляцією, СКП з І і ІІ рециркуляціями та їх розрахунок. Принципова схема і спосіб дії водяної парокомпресорної холодильної машини (ХМ) з теплообмінником для утилізації теплоти. Схема і принцип дії терморегулювального вентиля парокомпресорних ХМ. Температур-ний режим роботи водяної парокомпресорної ХМ з теплообмінником для утилізації теплоти. Побудова процесу роботи водяної парокомпресорної ХМ на р-і–діаграмі. Холодопродуктивність водяної парокомпресорної ХМ. Перерахунок стандартної холодопродуктивності на робочу. Схема і принцип дії бризкального басейну та розрахунок температури води, охолодженої в бризкальному басейні. Схема і принцип дії вентиляторної градирні.
Методи та критерії оцінювання: Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної і наукової діяльності, спрямовані на опанування навчального навантаження з освітньо-професійної програми: поточний контроль, лабораторні звіти, усні презентації, захист курсових проектів та графічно-розрахункових робіт, письмові та усні екзамени та заліки; практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи, захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (лабораторні роботи – 20 балів, усне опитування – 20 балів); підсумковий контроль (60 балів, контрольний захід, письмово-усна форма, іспит).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Лабай В.Й. Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання. Конспект лекцій. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 80 с. 2. Електронний навчально-мето-дичний комплекс (id=6768) «Проек-тування систем кондиціонування повітря і холодопостачання» для студентів спеціальності «Теплогазо-постачання і вентиляція» у вірту-альному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка», 2013. – 187 с. (сертифікат № 00569). https://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=6768. 3. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. – М.: Стройиздат, 1985. – 367 с. 4. Пеклов А.А., Степанова Т.А. Кондиционирование воздуха. – Киев: Вища школа, 1978. – 328 с. 5. Ананьев В.А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. – М.: «Евроклимат», изд. «Арина», 2000. – 416 с. 6. Жуковський С.С., Лабай В.Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд. Навчальний посібник для ВЗО. – Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. – 259 с. 7. ДБН В.2.5-67: 2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря. – Київ: Мінрегіон України, 2013. – 141 с. 8. СНиП 2.04.05 – 86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. – 64 с. 9. СНиП 2.04.05 – 91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1996. – 64 с. 10. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23119/1/Bratuta_Kondytsiiuvannia_ta_ventyliatsiia_povitria_2009.PDF 11. www.klimatvdomi.ua 12. www.alterair.ua 13. https://alterair.ua/stati/tsentralnyy-konditsioner/ 14. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1018 15. www.pidruchniki.com. 16. ventportal.com
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112. E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.120
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: докт. техн. наук, професор Лабай Володимир Йосифович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою самостійного вивчення цієї дисципліни є дати студентам глибокі знання з вибору та забезпечення оптимальних параметрів внутріш-нього повітря в кондиціонованих приміщеннях за різних параметрів зовнішнього повітря завдяки визначенню раціональної схеми обробки кондиціонованого повітря, вибору системи кондиціювання повітря (СКП) з врахуванням особливостей будівельного об’єкту, вибору способу холодопостачання, схеми автоматичного регулювання СКП, проведення інженерних розрахунків елементів СКП та елементів систем холодопостачання. Важливою метою є також скерування зусиль майбутніх спеціалістів на реалізацію завдань з реконструкції діючих підприємств, економії палив-но-енергетичних ресурсів, викори-станню нетрадиційних джерел енергії.
Завдання: Загальні компетентності: Здатність до абстрактного мислен¬ня, аналізу та синтезу, проводити дослідження на відповідному рівні, до адаптації та дії в новій ситуації, приймати обґрунтовані рішення, оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Прагнення до збереження навколишнього середо-вища. Фахові компетентності: Здатність спрямовувати свої дії на розуміння поведінки, бажань та уподобань споживачів та конкурентів з проєктування інноваційних систем теплогазопостачання і вентиляції та модернізації існуючих інженерних систем будівель та споруд. Здатність результативно планувати, організо¬вувати та контролювати процес управління комерційних та державних підприємств із проектування, монту¬вання та експлуатації систем тепло-газопостачання та вентиляції буді-вель та споруд. Здатність досліджувати і вивчати теперішню ситуацію з подальшою можливістю ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів для підтриман¬ня умов комфортності в будівлях та спорудах.
Результати навчання: Вміння застосовувати набуті знання і розуміння для проєктування та технічних рішень систем кондиціо-нування повітря, враховуючи особливості об’єкта будівництва для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем теплогазопостачання і вентиляції, використовуючи відомі методи. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в системах кондиціонування повітря в комплексі систем ТГВ. Вміння системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці систем кондиціонування повітря. Вміння розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: «ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах», «Економіка і управління будівництвом», «Проектування систем вентиляції», «Виконання магістерської кваліфікаційної роботи».
Короткий зміст навчальної програми: Описані основи теорії і техніки кондиціонування повітря та холодопостачання з допомогою центральних кондиціонерів. Висвіт-лені структурні схеми і класифікація систем центрального кондиціюван¬ня. Наведені основне обладнання центральних кондиціонерів та методика розрахунку зрошувальних камер та повітронагрівників. Показані на I-d – діаграмі процеси оброблення повітря за різних схем кондиціювання повітря у центральних кондиціонерах. Розглянуті штучні джерела холодопостачання центральних кондиціонерів та методика перерахунку їх холодо-продуктивності, а також системи холодопостачання конденсаторів холодильних машин. Призначена навчальна дисципліна для магістрів спеціальності 192 «Теплогазопостачання і вентиляція» денної та заочної форм навчання.
Опис: Призначення будинку, характеристика будівельної та технологічної частин кондиціонованого приміщення. Основні кліматологічні дані місця будівництва. Розрахункові параметри внутрішнього повітря у кондиціонованому приміщенні. Розрахунок надлишкових теплонадходжень і волого- і газовиділень у кондиціоноване приміщення та кутового коефіцієнта процесу асиміляції тепло- і волого надлишків у приміщенні. Побудова процесів обробки повітря у центральному кондиціонері з І рециркуляцією для теплого і холодного періодів року на І-d–діаграмі та визначення продуктивності кондиціонера. Розрахунок роздачі повітря у кондиціонованому приміщенні. Розрахунок і підбір камери зрошення. Розрахунок бризкального басейну. Розрахунок та вибір повітронагрівників І та ІІ підігріву. Розрахунок та вибір холодильної установки з р-і–діаграмою. Відповідні креслення на форматі А1.
Методи та критерії оцінювання: Накопичувальна бально-рейтингова система, що передбачає оцінювання студентів за усі види аудиторної та позааудиторної навчальної і наукової діяльності, спрямовані на опанування навчального навантаження з освітньо-професійної програми: поточний контроль, лабораторні звіти, усні презентації, захист курсових проектів та графічно-розрахункових робіт, письмові та усні екзамени та заліки; практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи, захист магістерської кваліфікаційної роботи.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий контроль (100 балів, контрольний захід, письмово-усна форма, залік). Final control (100 points, control measure, written and oral form, credit).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Лабай В.Й. Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання. Конспект лекцій. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2016. – 80 с. 2. Електронний навчально-мето-дичний комплекс (id=6768) «Проек-тування систем кондиціонування повітря і холодопостачання» для студентів спеціальності «Теплогазо-постачання і вентиляція» у вірту-альному навчальному середовищі НУ «Львівська політехніка», 2013. – 187 с. (сертифікат № 00569). https://vns.lp.edu.ua/course/view.php?id=6768. 3. Богословский В.Н., Кокорин О.Я., Петров Л.В. Кондиционирование воздуха и холодоснабжение. – М.: Стройиздат, 1985. – 367 с. 4. Пеклов А.А., Степанова Т.А. Кондиционирование воздуха. – Киев: Вища школа, 1978. – 328 с. 5. Ананьев В.А. и др. Системы вентиляции и кондиционирования. Теория и практика. – М.: «Евроклимат», изд. «Арина», 2000. – 416 с. 6. Жуковський С.С., Лабай В.Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд. Навчальний посібник для ВЗО. – Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000. – 259 с. 7. ДБН В.2.5-67: 2013. Опалення, вентиляція та кондиціонування повітря. – Київ: Мінрегіон України, 2013. – 141 с. 8. СНиП 2.04.05 – 86. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1987. – 64 с. 9. СНиП 2.04.05 – 91*У. Отопление, вентиляция и кондиционирование. – Киев: КиевЗНИИЭП, 1996. – 64 с. 10. Кондиціювання повітря та холодопостачання приміщення громадського будинку: Методичні вказівки до курсової роботи з курсу „Проектування систем кондиціювання повітря та холодопостачання” для студентів спеціальності „Теплогазопостачання і вентиляція” денної та заочної форм навчання. Укладач: Лабай В.Й. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 40 с. 11. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/23119/1/Bratuta_Kondytsiiuvannia_ta_ventyliatsiia_povitria_2009.PDF 12. www.klimatvdomi.ua 13. www.alterair.ua 14. https://alterair.ua/stati/tsentralnyy-konditsioner/ 15. https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1-1-0-1018 16. www.pidruchniki.com. 17. ventportal.com
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112. E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).