Проектування систем опалення

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.118
Кількість кредитів: 3.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., професор Шаповал Степан Петрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни «Проектування систем опалення» є вивчення основ роботи систем парового, повітряного та панельно-променистого опалення, визначення сфер їх застосування, санітарно-гігієнічні показники, та навчання студентів розрахунку даних систем і привити їм навичку у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральних компетентностей (ІНТ): Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Фахових компетентностей спеціальностей професійного спрямування: СКП 1.2. Здатність результативно планувати, організовувати та контролювати процес управління комерційних та державних підприємств із проектування, монтування та експлуатації систем теплогазопостачання та вентиляції будівель та споруд.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знати як класифікуються системи парового опалення залежно від тиску водяної пари; які бувають схеми систем парового опалення низького і високого тиску; яке обладнання використвується у вказаних системах; 2. Підбирати схеми місцевих і центральних сисем повітряного опалення. Основне обладнання систем повітряного опалення; 3. Визначати схеми панельно-променистих систем і основні конструктивні особливості; матеріал трубопроводів; 4. Володіти процесом проектування основних систем опалення; основні економічні показники систем опалення; нормативну і спеціальну технічну літературу; види проектної документації. 5. Уміти проектувати сучасні види систем опалення; запірно-регулюючу арматуру та прилади і засоби автоматизації роботи систем опалення. РНС 1.1. Застосовувати набуті знання і розуміння для проєктування та технічних рішень систем опалення, враховуючи особливості об’єкта будівництва для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку систем теплогазопостачання і вентиляції, використовуючи відомі методи. РНС 1.3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці систем теплогазопостачання і вентиляції. ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень. ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Проектування систем теплопостачання; Економіка і управління будівництвом; ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах. Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Наукові дослідження в будівництві; 2. Проектування систем газопостачання; 3. Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання; 4. Проектування систем опалення; 5. Вибіркова дисципліна; 5. Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати як класифікуються системи парового опалення залежно від тиску водяної пари; які буваютьсхеми систем парового опалення низького і високого тиску; яке обладнання використовується у вказаних системах; підбирати схеми місцевих і центральних систем повітряного опалення. Основне обладнання систем повітряного опалення; визначаи схеми панельно-променистих систем і основні конструктивні особливості; матеріал трубопроводів. У процесі викладання дисципліни «Проектування систем опалення» здійснюється вивчення основ роботи систем парового, повітряного та панельно-променистого опалення, визначення сфер їх застосування, санітарно-гігієнічні показники, та навчання студентів розрахунку даних систем і привити їм навичку у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Опис: 1.1 Класифікація систем парового опалення. Вакуум-парові і субатмосферні системи парового опалення. Системи парового опалення низького тиску. Принцип дії. Переваги і недоліки. Класифікація. Основні схеми. 1.2 Парові системи опалення низького тиску. Гідравлічний розрахунок. Підбір поверхні нагрівальних приладів. Обладнання систем парового опалення низького тиску. підбір конденсатопроводів. 1.3 Системи парового опалення високого тиску. Переваги і недоліки. Класифікація. Схеми, обладнання. Гідравлічний розрахунок паропроводів. Конденсатопроводи: сухі, мокрі, напірні, емульсійні. Розрахунок. 2 Тема 2. Повітряне опалення 2.1 Класифікація. Переваги і недоліки. Схеми місцевих і центральних систем повітряного опалення. Кількість і температура повітря для опалення. 2.2 Місцеве опалення. Опалювальні агрегати. Рециркуляційні повітронагрівачі. Центральне повітряне опалювання. 2.3 Особливості розрахунку повітропроводів центрального опалення. Повітряно-теплові заслони. 1 Тема 3. панельно-променисте опалення 3.1 Визначення. класифікація. Температурна обстановка при панельно-променистому опаленні. Теплообмін в приміщенні при панельно-променистому опаленні. 1 3.2 Конструкції опалювальних панелей та їх характеристики. Теплоносії і схеми систем панельного опалення. 3.3 Розрахунок теплопередачі вертикальних опалювальних панелей. 3.4 Тепловий розрахунок горизонтальних опалювальних панелей. Особливості проектування систем панельного опалення. Тема 4. Проектування систем центрального опалення 4.1 Порівняння основних систем опалення. Технічні показники систем опалення. Економічні показники систем опалення. Галузі, в яких застосовуються системи опалення. 4.2 Процес проектування систем опалення. Норми і правила проектування систем опалення. Послідовність проектування систем опалення. Типові проекти систем опалення, їх застосування. Тема 5. Підвищення ефективності систем опалення 5.1 Режим роботи систем опалення. Регулювання систем опалення. Особливості режиму роботи і регулювання різних систем опалення. 5.2 Реконструкція систем опалення. Двохтрубна система опалення з підвищеною тепловою стійкістю. Однотрубна система водяного опалення з термосифонними нагрівальними приладами. Комбіноване опалення. Економія тепла на опалення.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни «Проектування систем опалення» проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться в кінці семестру. Поточний контроль проводиться під час занять. На іспиті видаються екзаменаційні завдання. Сумарна кількість балів отриманих за поточний контроль та на іспиті визначають загальну оцінку за предмет.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з дисципліни «Проектування систем опалення» проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться у кінці семестру. Поточний контроль знань студентів з «Проектування систем опалення» включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час заняття: – Опитування студентів з лабораторних занять – 10 балів за кожну лабораторну роботу (4 роботи) контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру , та екзаменаційний контроль. Екзаменаційні завдання побудовано також за трьома рівнями складності. Максимальна сума балів за екзаменаційне завдання – 50. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 40 балів) та 10 балів за усну компоненту. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана студентом, переводиться в державну підсумкову оцінку.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронний методичний комплекс «Проектування систем опалення» №9784 2. Дослідження роботи діючого центрального теплового пункту: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Теплопостачання" для студентів базового напряму 6.060101 „Будівництво" / Укл.: В. Ю. Ярослав, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. — 11 с. 3. Визначення технічних характеристик основного і допоміжного обладнання діючого джерела теплопостачання: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Теплопостачання" для студентів базового напряму 6.060101 "Будівництво" / Укл.: В. Ю. Ярослав, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. -14 с. 4. Методичні вказівки до Курсової роботи. 5. Інструкції до лабораторних робіт. Базова література 1. Електричне опалення будівель. Савченко О. О., Щербатюк Б. І. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2014. 2. Щербатюк Б. І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2002. 3. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление.- М.: Стройиздат,1991. Допоміжна 1. ДБН В.2.б-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2006. - 65 с. 2. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. - К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 120 с. 3. Зміна №1 до ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2013. — 11 с. 4. ДБН В.2.5-67:2013. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування. — К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України — 2013. — 167 с. 5. ДБН В 2.5-24-2012. Електрична кабельна система. - К.: Мінрегіон України, 2012. Інформаційні ресурси 1. http:// herz.ua/ukr/Montаzhniku/Fahova_literatura/ 2. http://www.danfoss.ua/ 3. http://ua.kan-thегm.соm/ 4. Посилання на дисципліну у ВНС НУ «Львівської політехніка»: 5. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9784 6. Заняття можуть проводитись, за необхідності, на платформі Microsoft Teams.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Проектування систем опалення (курсова робота)

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.E.121
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: д.т.н., професор Шаповал Степан Петрович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Метою викладання дисципліни «Проектування систем опалення» є вивчення основ роботи систем парового, повітряного та панельно-променистого опалення, визначення сфер їх застосування, санітарно-гігієнічні показники, та навчання студентів розрахунку даних систем і привити їм навичку у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: Інтегральних компетентностей (ІНТ): Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Фахових компетентностей спеціальностей професійного спрямування: СКП 1.2. Здатність результативно планувати, організовувати та контролювати процес управління комерційних та державних підприємств із проектування, монтування та експлуатації систем теплогазопостачання та вентиляції будівель та споруд.
Результати навчання: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Знати як класифікуються системи парового опалення залежно від тиску водяної пари; які бувають схеми систем парового опалення низького і високого тиску; яке обладнання використвується у вказаних системах; 2. Підбирати схеми місцевих і центральних сисем повітряного опалення. Основне обладнання систем повітряного опалення; 3. Визначати схеми панельно-променистих систем і основні конструктивні особливості; матеріал трубопроводів; 4. Володіти процесом проектування основних систем опалення; основні економічні показники систем опалення; нормативну і спеціальну технічну літературу; види проектної документації. 5. Уміти проектувати сучасні види систем опалення; запірно-регулюючу арматуру та прилади і засоби автоматизації роботи систем опалення.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Проектування систем теплопостачання; Економіка і управління будівництвом; ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах. Супутні і наступні навчальні дисципліни: 1. Наукові дослідження в будівництві; 2. Проектування систем газопостачання; 3. Проектування систем кондиціонування повітря і холодопостачання; 4. Проектування систем опалення; 5. Вибіркова дисципліна; 5. Виконання магістерської кваліфікаційної роботи.
Короткий зміст навчальної програми: Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати як класифікуються системи парового опалення залежно від тиску водяної пари; які буваютьсхеми систем парового опалення низького і високого тиску; яке обладнання використовується у вказаних системах; підбирати схеми місцевих і центральних систем повітряного опалення. Основне обладнання систем повітряного опалення; визначаи схеми панельно-променистих систем і основні конструктивні особливості; матеріал трубопроводів. У процесі викладання дисципліни «Проектування систем опалення» здійснюється вивчення основ роботи систем парового, повітряного та панельно-променистого опалення, визначення сфер їх застосування, санітарно-гігієнічні показники, та навчання студентів розрахунку даних систем і привити їм навичку у виготовленні проектної документації на реальній підоснові.
Опис: 1.1 Класифікація систем парового опалення. Вакуум-парові і субатмосферні системи парового опалення. Системи парового опалення низького тиску. Принцип дії. Переваги і недоліки. Класифікація. Основні схеми. 1.2 Парові системи опалення низького тиску. Гідравлічний розрахунок. Підбір поверхні нагрівальних приладів. Обладнання систем парового опалення низького тиску. підбір конденсатопроводів. 1.3 Системи парового опалення високого тиску. Переваги і недоліки. Класифікація. Схеми, обладнання. Гідравлічний розрахунок паропроводів. Конденсатопроводи: сухі, мокрі, напірні, емульсійні. Розрахунок. 2 Тема 2. Повітряне опалення 2.1 Класифікація. Переваги і недоліки. Схеми місцевих і центральних систем повітряного опалення. Кількість і температура повітря для опалення. 2.2 Місцеве опалення. Опалювальні агрегати. Рециркуляційні повітронагрівачі. Центральне повітряне опалювання. 2.3 Особливості розрахунку повітропроводів центрального опалення. Повітряно-теплові заслони. 1 Тема 3. панельно-променисте опалення 3.1 Визначення. класифікація. Температурна обстановка при панельно-променистому опаленні. Теплообмін в приміщенні при панельно-променистому опаленні. 1 3.2 Конструкції опалювальних панелей та їх характеристики. Теплоносії і схеми систем панельного опалення. 3.3 Розрахунок теплопередачі вертикальних опалювальних панелей. 3.4 Тепловий розрахунок горизонтальних опалювальних панелей. Особливості проектування систем панельного опалення. Тема 4. Проектування систем центрального опалення 4.1 Порівняння основних систем опалення. Технічні показники систем опалення. Економічні показники систем опалення. Галузі, в яких застосовуються системи опалення. 4.2 Процес проектування систем опалення. Норми і правила проектування систем опалення. Послідовність проектування систем опалення. Типові проекти систем опалення, їх застосування. Тема 5. Підвищення ефективності систем опалення 5.1 Режим роботи систем опалення. Регулювання систем опалення. Особливості режиму роботи і регулювання різних систем опалення. 5.2 Реконструкція систем опалення. Двохтрубна система опалення з підвищеною тепловою стійкістю. Однотрубна система водяного опалення з термосифонними нагрівальними приладами. Комбіноване опалення. Економія тепла на опалення.
Методи та критерії оцінювання: Оцінювання знань студентів з дисципліни «Проектування систем опалення» проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться в кінці семестру. Поточний контроль проводиться під час занять. На іспиті видаються екзаменаційні завдання. Сумарна кількість балів отриманих за поточний контроль та на іспиті визначають загальну оцінку за предмет.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів з дисципліни «Проектування систем опалення» проводиться у вигляді поточних контролів, та семестрового контролю знань, який проводиться у кінці семестру. Поточний контроль знань студентів з «Проектування систем опалення» включає такі форми оцінювання: Оцінювання під час заняття: – Опитування студентів з лабораторних занять – 10 балів за кожну лабораторну роботу (4 роботи) контроль знань включає в себе результати поточного контролю знань студентів, що проводився протягом семестру , та екзаменаційний контроль. Екзаменаційні завдання побудовано також за трьома рівнями складності. Максимальна сума балів за екзаменаційне завдання – 50. До цієї кількості додаються результати поточного контролю (максимально – 40 балів) та 10 балів за усну компоненту. Максимальна кількість балів за семестровий контроль – 100. Фактична кількість балів, отримана студентом, переводиться в державну підсумкову оцінку.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Електронний методичний комплекс «Проектування систем опалення» №9784 2. Дослідження роботи діючого центрального теплового пункту: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Теплопостачання" для студентів базового напряму 6.060101 „Будівництво" / Укл.: В. Ю. Ярослав, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. — 11 с. 3. Визначення технічних характеристик основного і допоміжного обладнання діючого джерела теплопостачання: Методичні вказівки до лабораторної роботи з курсу "Теплопостачання" для студентів базового напряму 6.060101 "Будівництво" / Укл.: В. Ю. Ярослав, Ю. С. Юркевич, С. П. Шаповал — Львів: Видавництво Національного університету "Львівська політехніка", 2014. -14 с. 4. Методичні вказівки до Курсової роботи. 5. Інструкції до лабораторних робіт. Базова література 1. Електричне опалення будівель. Савченко О. О., Щербатюк Б. І. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2014. 2. Щербатюк Б. І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ "Львівська політехніка". Л., 2002. 3. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление.- М.: Стройиздат,1991. Допоміжна 1. ДБН В.2.б-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2006. - 65 с. 2. ДСТУ-Н Б В.1.1-27:2010. Будівельна кліматологія. - К.: Мінрегіонбуд України, 2011. 120 с. 3. Зміна №1 до ДБН В.2.6-31:2006. Конструкції будівель і споруд. Теплова ізоляція будівель. - К.: Мінбуд України, 2013. — 11 с. 4. ДБН В.2.5-67:2013. Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування. — К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України — 2013. — 167 с. 5. ДБН В 2.5-24-2012. Електрична кабельна система. - К.: Мінрегіон України, 2012. Інформаційні ресурси 1. http:// herz.ua/ukr/Montаzhniku/Fahova_literatura/ 2. http://www.danfoss.ua/ 3. http://ua.kan-thегm.соm/ 4. Посилання на дисципліну у ВНС НУ «Львівської політехніка»: 5. http://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=9784 6. Заняття можуть проводитись, за необхідності, на платформі Microsoft Teams.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).