Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.029
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.049
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • новітні технології та організації ремонтно-будівельних робіт; сучасні енергоощадні технології та матеріали; • правила приймання та контролю якості робіт, охорону праці і навколишнього середовища. вміти: • самостійно організовувати роботи по зведенню, ремонту та реконструкції будівель та споруд; • вільно користуватися проектно-кошторисною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геодезія; • Технологія і організація будівництва; • Архітектурні та будівельні конструкції; • Утримання міської забудови;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Гавриляк А.І. та інші. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівль. Львів. Львівська політехніка. 2006. 2. Тульчинський А.С. та інші. Технічна експлуатація і ремонт будівель. К. «Вища школа». 2003. 3. Технологія будівельних робіт. Посібник по курсовому і дипломному проектуванню. Хамхін С.К., Карасев А.К. М., Вища школа, 1997. 4. Монтаж будівельних конструкцій. Посібник. Швиденко В.І. М., Вища школа, 1998. 5. Технологія і організація монтажних робіт. Підручник. Черненко В.К., К., Будівельник, 2004. 6. Методичні посібники по монтажу будівельних конструкцій. Львів, 2006. 7. ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. 8. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. 9. ДБН В.1.2-14-2008 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку 10. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловихбудинків та споруд 11. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці України, «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд». – К., 1997, 148. 12. РСН 342-91 Технологія виробництва робіт по посиленню будівельних конструкцій на реконструйованих підприємствах. Госстрой УССР Луганська філія НДІБВ.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.067
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • новітні технології та організації ремонтно-будівельних робіт; сучасні енергоощадні технології та матеріали; • правила приймання та контролю якості робіт, охорону праці і навколишнього середовища. вміти: • самостійно організовувати роботи по зведенню, ремонту та реконструкції будівель та споруд; • вільно користуватися проектно-кошторисною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геодезія; • Технологія і організація будівництва; • Архітектурні та будівельні конструкції; • Утримання міської забудови;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Гавриляк А.І. та інші. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівль. Львів. Львівська політехніка. 2006. 2. Тульчинський А.С. та інші. Технічна експлуатація і ремонт будівель. К. «Вища школа». 2003. 3. Технологія будівельних робіт. Посібник по курсовому і дипломному проектуванню. Хамхін С.К., Карасев А.К. М., Вища школа, 1997. 4. Монтаж будівельних конструкцій. Посібник. Швиденко В.І. М., Вища школа, 1998. 5. Технологія і організація монтажних робіт. Підручник. Черненко В.К., К., Будівельник, 2004. 6. Методичні посібники по монтажу будівельних конструкцій. Львів, 2006. 7. ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. 8. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. 9. ДБН В.1.2-14-2008 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку 10. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловихбудинків та споруд 11. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці України, «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд». – К., 1997, 148. 12. РСН 342-91 Технологія виробництва робіт по посиленню будівельних конструкцій на реконструйованих підприємствах. Госстрой УССР Луганська філія НДІБВ.

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.086
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст.викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • практичні навики науково-дослідної роботи • раціональне планування наукового експеременту • застосування програмного забезпечення для обробки отриманих даних
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві • Дорожні та аеродромні покриття • Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів • Економіка будівництва та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів.
Короткий зміст навчальної програми: Огляд літератури із заданої тематики. Планування проведення досліджень. Підбір матеріалів для експериментальних досліджень. Проведення експерименту. Обробка експериментальних даних. Відвідування семінарів на базі практики. Екскурсії на базі практики та на інших підприємствах та установах суміжних галузей.
Методи та критерії оцінювання: письмовий звіт; усне опитування (100%).
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.104
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст.викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • практичні навики науково-дослідної роботи • раціональне планування наукового експеременту • застосування програмного забезпечення для обробки отриманих даних
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві • Дорожні та аеродромні покриття • Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів • Економіка будівництва та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів.
Короткий зміст навчальної програми: Огляд літератури із заданої тематики. Планування проведення досліджень. Підбір матеріалів для експериментальних досліджень. Проведення експерименту. Обробка експериментальних даних. Відвідування семінарів на базі практики. Екскурсії на базі практики та на інших підприємствах та установах суміжних галузей.
Методи та критерії оцінювання: письмовий звіт; усне опитування (100%).
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.124
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., доцент Юркевич Юрій Степанович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Мета практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи полягає у систематизуванні та закріпленні знань з основних фахових дисциплін, вивчення принципів роботи сучасного обладнання систем ТГВ, інноваційних методів ведення проектно-конструкторських робіт, набуття досвіду організаційної роботи.
Завдання: До завдань практики, які відображаються в календарному плані її виконання, можуть відноситися: • Збір, вивчення та узагальнення інформації з літературних джерел, патентно-ліцензійний огляд за тематикою наукової складової магістерської кваліфікаційної роботи. Визначення стану наукової проблеми досліджень; • Конкретизація, при необхідності корегування теми наукової складової МКР, обґрунтування її актуальності та визначення методів вирішення проблем досліджень; • Проведення теоретичних та експериментальних досліджень за спеціальністю відповідно до теми наукової складової магістерської кваліфікаційної роботи; • Освоєння принципів роботи з контрольно-вимірювальними приладами, обладнанням та методик проведення наукових досліджень;
Результати навчання: У результаті проходження практики студенти повинні отримати нові знання та уміння, які передбачені професійно-практичною складовою ОНП спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія». РН03. Проводити технічну експертизу проєктів об’єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проєктів і технічної документації завданням на проєктування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва. РН04. Забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії. РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. РН09. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Проектування систем опалення; Проектування систем вентиляції; Проектування систем газопостачання; Основи наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи студентів спеціалізації 192.07 «Теплогазопостачання і вентиляція» має на меті ознайомлення студентів в реальних виробничих умовах з передовими технічними рішеннями, сучасним обладнанням та матеріалами в ділянці теплогазопостачання і вентиляції, освоєння передових форм організації виробництва, експлуатації систем ТГВ, їх випробування, пусконалагоджувальних роботіт та ведення будівельно-монтажних робіт, з основними технологічними процесами при виготовленні та монтажі елементів систем ТГВ. Практики є важливим етапом підготовки студентів до виконання магістерської кваліфікаційної роботи, який повинен закріпити набуті в процесі навчання навички з виконання іноваційних проектно-конструкторських робіт, спрямованих на зниження енергоємності систем ТГВ, підвищення ефективності роботи теплогенеруючого та пило-газоочисного обладнання.
Опис: Індивідуальне завдання для проходження практики складається та вноситься керівником практики від університету або керівником магістерською кваліфікаційної роботи у бланк «Завдання та результати проходження практики», підписується викладачем, який його видав і студентом, який прийняв завдання до виконання. Індивідуальні завдання повинні конкретизувати перелік робіт, які повинен виконати студент під час практики. Приступаючи до практики, магістр повинен знати рівень складності НДР та уявляти весь обсяг роботи в цілому. Скласти літературний та патентно-ліцензійний огляд за темою МКР. На підставі проведеного літературного та патентного пошуків необхідно провести уточнення або корегування теми, мети і завдань наукових досліджень, обґрунтування об’єкту досліджень та головних завдань. У відповідності до теми наукової складової МКР, студент повинен розробити схему експериментального або натурного стенду (установки), здійснити підбір та обґрунтування контрольно-вимірювальних приладів та провести увесь необхідний обсяг експериментальних досліджень. Провести оцінку правильності вибору плану експериментів і якості досліджень, достовірності отриманих результатів. Керівник практики від кафедри складає і періодично контролює разом з керівником від бази практики календарний план виконання завдань.
Методи та критерії оцінювання: Згідно Положення, після закінчення практики студенти звітують про виконання її програми та індивідуального завдання. Письмовий звіт, підписаний та оцінений керівником від бази практики подається на рецензування керівнику практики від кафедри. Студенти захищають звіт перед комісією, призначеною завідувачем кафедри упродовж перших двох тижнів навчальних занять після завершення практики. До складу комісії входять 3 особи: керівники практики – від університету і, за можливістю, від бази практики, а також викладачі дисциплін фахової підготовки. Формою контролю результатів захисту звіту з практики є диференційований залік. Оцінка за практику вноситься у бланк «Завдання та результати проведення практики», залікову відомість і в залікову книжку студента та засвідчується підписами членів комісії. Студент, який не виконав програми практики без поважних причин або отримав оцінку “незадовільно” за результатами захисту звіту з практики, відраховується з університету за невиконання навчального плану. Результати проходження практики студентами обговорюють на засіданні кафедри, а узагальнені результати практичної підготовки студентів розглядають на Вчених радах інститутів не менше одного разу упродовж навчального року. Упродовж місяця навчальних занять після закінчення практики відповідальні за проведення практики кафедр вносять результати її проведення в Інформаційно-аналітичну систему «Випускник-працевлаштування», розділ «Підсумки практики», а в кінці календарного року подають у ВПЗВ затверджений на засіданні кафедр звіт з підсумками проведення усіх видів практик.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання результатів практики студентів проводять за 100-бальною шкалою з обов’язковим переведенням бальних оцінок до національної шкали (з виставленням семестрової оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» чи «незадовільно»).
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Возняк О.Т., Желих В.М., Юркевич Ю.С. Методи планування експериментів та оброблення їхніх результатів. Конспект лекцій. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. - 80с. 2. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. 3. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: МОН, 2004. 4.Погорєлов А. І. Тепломасообмін: навчальний посібник / А. І. Погорєлов // Львів : "Новий світ-2000", 2004. –144 с. 5.Філоненко О.І. Будівельна теплофізика огороджувальних конструкцій будівель. Навчальний посібник /О.І. Філоненко, О.І. Юрін. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 328 с. 6.Любарець О. П. Проектування систем водяного опалення (посібник для проектувальників, інженерів i студентів технічних ВНЗ)/ О. П. Любарець, О. М. Зайцев, В. О. Любарець / Відень - Київ – Сімферополь, 2010 – 200 c. 7. Ковальчук В.А., Мацнєва Т.С. Теплопостачання: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 300 с. 8.Пирков В. В. Современньїе тепловие пункти. Автоматика и регулирование / Пирков В. В. — К. : ІІ ДП «Такі справи», 2007. — 252 с. 9.Канюк Г.І., Пугачова Т.М., Без’язичний В.Ф., Близниченко О.М., Шматков Д.І. Основи енерго- і ресурсозбереження: навчальний посібник. – Харків: друкарня «Мадрид», 2016. – 230 с. 10.Борщ О.Б. Енергозбереження в системах теплогазопостачання, вентиляція та кондиціонування повітря: навч. посібник. – Полтава: ПНТУ, 2009. – 116 с. 11.Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент. Навч. Посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – Харків: Бурулін і К., 2006. – 320 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.141
Кількість кредитів: 12.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Жук Володимир Михайлович
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН1. Володіння достатніми знаннями в галузях, суміжних з дисциплінами «Будівництво та цивільна інженерія», що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. ЗН2. Знання і розуміння наукових принципів, що є в основі будівництва та цивільної інженерії, зокрема використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій, організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. ЗН5. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. ЗН6. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, систем теплогазопостачання, водопостачання і водовідведення. ЗН8. На підставі чинних вимог до оформлення наукової, технічної та патентної документації виконувати звіти та проекти. УМ1. Застосовувати набуті знання і розуміння для ідентифікації, формулювання і вирішення завдань розвитку будівництва та цивільної інженерії. УМ2. Застосовувати знання для вирішення характерних задач синтезу та аналізу в будівництві та цивільній інженерії. УМ3. Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей в сфері будівництва та цивільної інженерії. УМ6. Здійснювати пошук інформації в різних джерелах для вирішення задач в галузі будівництва. УМ7. Ефективно працювати як індивідуально, так і у складі команди. УМ10. Критично оцінювати отримані результати діяльності, та аргументовано захищати прийняті рішення. УМ11. Використовувати на практиці знання, застосовувати методичний інструментарій пізнання, аналізувати отримані результати досліджень в контексті існуючих теорій, робити відповідні висновки. КОМ1. Уміння спілкуватися, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов. КОМ2. Уміння описувати результати наукових досліджень в публікаціях у вітчизняних спеціалізованих виданнях. КОМ3. Здатність використання різноманітних методів, зокрема сучасних інформаційних технологій, для ефективного спілкування на професійному та соціальному рівнях. АіВ1. Здатність адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення. АіВ2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. АіВ3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. АіВ4. Здатність демонструвати розуміння основних екологічних засад, охорони праці та безпеки життєдіяльності та їх застосування.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Очищення природних вод • Очищення стічних вод • Засоби керування напірними потоками • Експлуатація систем водопостачання та водовідведення • Обробка та утилізація осадів стічних вод • Водопостачання та водовідведення промислових підприємств
Короткий зміст навчальної програми: Практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи передбачає набуття студентами компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-педагогічної чи управлінської діяльності, комплексного вирішення проблеми досліджень. Результати практика за темою магістерської кваліфікаційної роботи повинні бути використані при написанні теоретичної та практичної складової магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, звіт з практики (100%)
Рекомендована література: 1. Методичні рекомендації щодо складання програм практики студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковими програмами / Укл.: Гладун С.О., Логуш О.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 22 с. 2. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 3. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.