Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.031
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.051
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • новітні технології та організації ремонтно-будівельних робіт; сучасні енергоощадні технології та матеріали; • правила приймання та контролю якості робіт, охорону праці і навколишнього середовища. вміти: • самостійно організовувати роботи по зведенню, ремонту та реконструкції будівель та споруд; • вільно користуватися проектно-кошторисною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геодезія; • Технологія і організація будівництва; • Архітектурні та будівельні конструкції; • Утримання міської забудови;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Гавриляк А.І. та інші. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівль. Львів. Львівська політехніка. 2006. 2. Тульчинський А.С. та інші. Технічна експлуатація і ремонт будівель. К. «Вища школа». 2003. 3. Технологія будівельних робіт. Посібник по курсовому і дипломному проектуванню. Хамхін С.К., Карасев А.К. М., Вища школа, 1997. 4. Монтаж будівельних конструкцій. Посібник. Швиденко В.І. М., Вища школа, 1998. 5. Технологія і організація монтажних робіт. Підручник. Черненко В.К., К., Будівельник, 2004. 6. Методичні посібники по монтажу будівельних конструкцій. Львів, 2006. 7. ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. 8. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. 9. ДБН В.1.2-14-2008 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку 10. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловихбудинків та споруд 11. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці України, «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд». – К., 1997, 148. 12. РСН 342-91 Технологія виробництва робіт по посиленню будівельних конструкцій на реконструйованих підприємствах. Госстрой УССР Луганська філія НДІБВ.

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.069
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: к.т.н. доцент Пенцак Андрій Ярославович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: знати: • новітні технології та організації ремонтно-будівельних робіт; сучасні енергоощадні технології та матеріали; • правила приймання та контролю якості робіт, охорону праці і навколишнього середовища. вміти: • самостійно організовувати роботи по зведенню, ремонту та реконструкції будівель та споруд; • вільно користуватися проектно-кошторисною документацією; • забезпечувати умови безпечного виконання робіт.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Інженерна геодезія; • Технологія і організація будівництва; • Архітектурні та будівельні конструкції; • Утримання міської забудови;
Короткий зміст навчальної програми: Організація практики. Виробнича і технологічна робота. Охорона праці та навколишнього середовища. Стандартизація і контроль якості ремонтно-будівельних робіт. Науково-дослідницька робота. Виконання індивідуального завдання по практиці. Складання звіту по практиці і його захист
Методи та критерії оцінювання: • Захист звіту з проходження практики згідно індивідуального завдання (100%)
Рекомендована література: 1. Гавриляк А.І. та інші. Технічна експлуатація, реконструкція і модернізація будівль. Львів. Львівська політехніка. 2006. 2. Тульчинський А.С. та інші. Технічна експлуатація і ремонт будівель. К. «Вища школа». 2003. 3. Технологія будівельних робіт. Посібник по курсовому і дипломному проектуванню. Хамхін С.К., Карасев А.К. М., Вища школа, 1997. 4. Монтаж будівельних конструкцій. Посібник. Швиденко В.І. М., Вища школа, 1998. 5. Технологія і організація монтажних робіт. Підручник. Черненко В.К., К., Будівельник, 2004. 6. Методичні посібники по монтажу будівельних конструкцій. Львів, 2006. 7. ДБН А.3.1-3-94 Управління, організація і технологія. Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів. Основні положення. 8. ДБН А.3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення. 9. ДБН В.1.2-14-2008 Надійність будівельних конструкцій і основ. Основні положення по розрахунку 10. ДБН В.3.1-1-2002 Ремонт і підсилення несучих і огороджувальних будівельних конструкцій і основ промисловихбудинків та споруд 11. Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Міністерство праці та соціальної політики України, Держнаглядохоронпраці України, «Нормативні документи з питань обстежень, паспортизації, безпечної та надійної експлуатації виробничих будівель і споруд». – К., 1997, 148. 12. РСН 342-91 Технологія виробництва робіт по посиленню будівельних конструкцій на реконструйованих підприємствах. Госстрой УССР Луганська філія НДІБВ.

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.088
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: ст.викладач Балабух Ярослав Андрійович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: • практичні навики науково-дослідної роботи • раціональне планування наукового експеременту • застосування програмного забезпечення для обробки отриманих даних
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві • Дорожні та аеродромні покриття • Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів • Економіка будівництва та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів.
Короткий зміст навчальної програми: Огляд літератури із заданої тематики. Планування проведення досліджень. Підбір матеріалів для експериментальних досліджень. Проведення експерименту. Обробка експериментальних даних. Відвідування семінарів на базі практики. Екскурсії на базі практики та на інших підприємствах та установах суміжних галузей.
Методи та критерії оцінювання: письмовий звіт; усне опитування (100%).
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.106
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.126
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: к.т.н., доцент Юркевич Юрій Степанович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Навчально-дослідницька практика ЗВО проводиться з метою забезпечення підготовки висококваліфікованих фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», здатних проводити самостійні наукові дослідження з проблем в області проектування об’єктів промислового та цивільного будівництва.
Завдання: Навчально-дослідницька практика передбачає: - закріплення і поглиблення в умовах реально діючих організацій знань з дослідження, проектування, будівництва та експлуатації споруд і систем тепло- газопостачання, опалення, вентиляції та кондиціювання, що отримані ЗВО за час навчання; - формування комплексної уяви про специфіку діяльності науковця за напрямом підготовки; - збір, аналіз та узагальнення матеріалів, інформації по об’єкту і предмету досліджень, розроблення наукових ідей та наукової новизни за обраною тематикою для підготовки магістерської кваліфікаційної роботи (МКР); - отримання і вдосконалення навичок самостійної науково-дослідної роботи. Проходження здобувачами вищої освіти практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи передбачає формування у них компетентностей: Інтегральна компетентність (ІНТ) Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Загальні компетентності (ЗК) ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. ЗК3. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. ЗК5. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. Спеціальні компетентності (СК) СК5. Здатність проводити обстеження, випробування, діагностику та розрахунки при розв’язанні складних задач дослідницького та інноваційного характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: У результаті проходження практики за темою магістерської кваліфікаційної роботи здобувачі вищої освіти повинні продемонструвати такі програмні результати навчання: РН02. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та впровадження заходів із ресурсо- та енергозбереження. РН03. Проводити технічну експертизу проєктів об’єктів будівництва та цивільної інженерії (відповідно до спеціалізації), здійснюючи контроль відповідності проєктів і технічної документації завданням на проєктування, технічним умовам та іншим чинним нормативно-правовим документам у сфері архітектури та будівництва. РН08. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. РН11. Управляти складними, непередбачуваними будівельними процесами, які потребують нових стратегічних підходів. Знання: ЗН1. Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень ЗН2. Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань. Уміння: УМ 1. Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. УМ 2. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. УМ 3. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайо мих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності Загальні уміння та навички (комунікація, автономність та відповідальність) КОМ 1. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються Автономія і відповідальність: АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Опалення; Вентиляції; Гаряче водопостачання; Газопостачання; Основи наукових досліджень.
Короткий зміст навчальної програми: Дослідницька практика за темою магістерської роботи повинен відповідати її завданням, включати питання, які розглядаються в основних розділах магістерської роботи та індивідуального завдання, а також календарного графіку виконання робіт, з зазначеними черговістю і терміном виконання окремих розділів практики. Вимоги до практики за темою магістерської роботи повинні враховувати специфіку кожної конкретної бази практики, але при цьому повинні відображати комплексний характер магістерської роботи, в якій повинні бути відображені всі основні розділи, освоєні студентами з фахових дисциплін. Також студенти повинні ознайомитися з основними видами діяльності підприємства, правовим статусом, формою власності, організаційною структурою, формами організації підпри¬ємницької діяльності та роллю, яку воно відіграє в галузі. Вивчити виробничу структуру та форми організації виробни¬чої діяльності підприємства. Опанувати технологічним циклом виробництва, номенклатурою основної продукції, її техніч¬ними характеристиками, перевагами й недоліками, прогресивними технологічними процесами монтажу, експлуатації, випробування, ремонту, напрямками й шляхами енерго- і ресурсозбереження.
Опис: 1. Скласти структурну схему об’єкту практики, вивчити його функції і організацію діяльності; 2. Ознайомитись з матеріально-технічною і лабораторною базами, що використовується в дослідженнях; 3. Навчитись використовувати методи організації і проведення дослідно-експериментальної і дослідницької роботи; 4. Вивчити способи обробки емпіричних даних та їх інтерпретації; навчитись робити обґрунтовані висновки за результатами досліджень; 5. Вдосконалити навички роботи з комп’ютерними інформаційними системами; 6. Ознайомитись з техніко-економічною оцінкою результатів наукових досліджень та розробок і порядком їх впровадження у проектування, будівництво та експлуатацію в галузі ТГВ. На розсуд керівника практики від університету, ЗВО під час практики також може виконувати індивідуальне завдання, пов’язане з темою МКР. Крім вивчення специфічних питань, пов’язаних з напрямом діяльності та науковим профілем бази практики, ЗВО під час практики займається збиранням і систематизацією даних, необхідних для виконання МР. При проходженні практики в проектній організації ЗВО повинен вивчити такі питання: 1. Порядок отримання проектною організацією матеріалів вишукувань; вимоги, що пред’являються до якості цих матеріалів; 2. Порядок розроблення проектної документації, починаючи від замовлення на проектування і закінчуючи будівельною експертизою, затвердженням і здачею виконаного проекту; 3. Чинні державні стандарти і норми проектування; 4. Склад і обсяг проектно-кошторисної документації; 5. Календарний план (етапи виконання і послідовність) виготовлення проектно-кошторисної документації; 6. Техніко-економічну оцінку об’єктів, що проектуються; 7. Види кошторисної документації та процес її складання; 8. Розроблення проектів організації будівництва; 9. Застосування сучасних комп’ютерних програм, а також інших технологій (САПР, ГІС, ВІМ), що роблять роботу проектувальника більш творчою і значно полегшують та прискорюють її; 10. Оформлення і комплектування проектно-кошторисної документації. При проходженні практики в експлуатаційній організації ЗВО вивчають: 1. Організаційну структуру організації; 2. Виробничий план транспортування газу, теплової енергії і гарячої води, що подається споживачам; 3. Сучасні методи і технічні прийоми експлуатації газорозпо-дільних станцій (ГРС), газорегулювальних пунктів (ГРП), тепло-електроцентралей (ТЕЦ), котелень, газових і теплових мереж, центральних теплових пунктів (ЦТП), індивідуальних теплових пунктах (ІТП) та автоматизованих вузлів регулювання теплової енергії (АВРТЕ), способи визначення витоків і ліквідації аварій; 4. Сучасне енергоефективне обладнання ГРС, ГРП, ТЕЦ, котелень, насосних станцій, ІТП та АВРТЕ, режими їх роботи; 5. Влаштування і особливості експлуатації, основні технологічні схеми та технологічне обладнання котелень; можливі напрямки щодо їх реконструкції та модернізації; 6. Сучасні методи контролю мікроклімату приміщень: t? повітря і води, вологості і чистоти повітря; 7. Заходи щодо автоматизації систем тепло- і газопостачання, опалення, вентиляції і кондиціювання будівель; 8. Охорону праці та протипожежні заходи. На розсуд керівника практики від університету ЗВО, під час практики, також має право виконувати індивідуальне завдання, тематика якого пов’язана з темою МКР. З метою збирання і вивчення матеріалів для виконання МР, ЗВО до вибуття на практику отримують у керівників ймовірні теми МКР та вказівки щодо матеріалів, які повинні бути зібрані та вивчені.
Методи та критерії оцінювання: Згідно Положення, після закінчення практики студенти звітують про виконання її програми та індивідуального завдання. Письмовий звіт, підписаний та оцінений керівником від бази практики подається на рецензування керівнику практики від кафедри. Студенти захищають звіт перед комісією, призначеною завідувачем кафедри упродовж перших двох тижнів навчальних занять після завершення практики. До складу комісії входять 3 особи: керівники практики – від університету і, за можливістю, від бази практики, а також викладачі дисциплін фахової підготовки. Формою контролю результатів захисту звіту з практики є диференційований залік. Оцінка за практику вноситься у бланк «Завдання та результати проведення практики», залікову відомість і в залікову книжку студента та засвідчується підписами членів комісії. Студент, який не виконав програми практики без поважних причин або отримав оцінку “незадовільно” за результатами захисту звіту з практики, відраховується з університету за невиконання навчального плану. Результати проходження практики студентами обговорюють на засіданні кафедри, а узагальнені результати практичної підготовки студентів розглядають на Вчених радах інститутів не менше одного разу упродовж навчального року. Упродовж місяця навчальних занять після закінчення практики відповідальні за проведення практики кафедр вносять результати її проведення в Інформаційно-аналітичну систему «Випускник-працевлаштування», розділ «Підсумки практики», а в кінці календарного року подають у ВПЗВ затверджений на засіданні кафедр звіт з підсумками проведення усіх видів практик.
Критерії оцінювання результатів навчання: Підсумковий контроль- звіт з практики, залік, максимальна кількість балів-100.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Навчально – методична література 1. Возняк О.Т., Желих В.М., Юркевич Ю.С. Методи планування експериментів та оброблення їхніх результатів. Конспект лекцій. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. - 80с. 2. Колесников О.В. Основи наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2011. 3. Єріна А.М. Методологія наукових досліджень. Навчальний посібник. – К.: МОН, 2004. 4.Погорєлов А.І. Тепломасообмін: навчальний посібник / А. І. Погорєлов // Львів : "Новий світ-2000", 2004. –144 с. 5.ФілоненкоО.І. Будівельна теплофізика огороджувальних конструкцій будівель. Навчальний посібник /О.І. Філоненко, О.І. Юрін. – Полтава: ПолтНТУ, 2015. – 328 с. 6.Любарець О. П. Проектування систем водяного опалення (посібник для проектувальників, інженерів i студентів технічних ВНЗ)/ О. П. Любарець, О. М. Зайцев, В. О. Любарець / Відень - Київ – Сімферополь, 2010 – 200 c. 7. Ковальчук В.А., Мацнєва Т.С. Теплопостачання: Навчальний посібник. – Рівне: НУВГП, 2013. – 300 с. 8.Пирков В. В. Современные тепловие пункти. Автоматика и регулирование / Пирков В. В. — К. : ІІ ДП «Такі справи», 2007. — 252 с. 9.Канюк Г.І., Пугачова Т.М., Без’язичний В.Ф., Близниченко О.М., Шматков Д.І. Основи енерго- і ресурсозбереження: навчальний посібник. – Харків: друкарня «Мадрид», 2016. – 230 с. 10.Борщ О.Б. Енергозбереження в системах теплогазопостачання, вентиляція та кондиціонування повітря: навч. посібник. – Полтава: ПНТУ, 2009. – 116 с. 11.Бакалін Ю.І. Енергозбереження та енергетичний менеджмент. Навч. Посібник. – 3-є вид., перероб. і доп. – Харків: Бурулін і К., 2006. – 320 с. 12.ДБН А.2.2-3-2014. Склад та зміст проектної документації на будівництво. [Чинні від 2014-10-01]. К. : Мінрегіон України, 2014. 36 с. 13. ДСТУ Б А.2.4-4:2009. Національний Стандарт України. Система проектної документації для будівництва. Основні вимоги до проектної та робочої документації. [Чинні від 2009-01-24]. Мінрегіонбуд України : Київ, 2009. 66 с. 14.ДСТУ Б А.2.4 - 7:2009 Правила виконання архітектурно-буді-вельних робочих креслень. [Чинний від 2010-01-01]. Вид. офіц. К. : Мінрегіонбуд України, 2009. 75 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Навчально-дослідницька практика

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.143
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: Жук Володимир Михайлович
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: ЗН1. Володіння достатніми знаннями в галузях, суміжних з дисциплінами «Будівництво та цивільна інженерія», що дасть можливість критично аналізувати ситуацію та визначати ключові тенденції розвитку галузі. ЗН2. Знання і розуміння наукових принципів, що лежать в основі будівництва та цивільної інженерії, зокрема використання нових підходів до розрахунку та проектування конструкцій, нетрадиційних та вторинних матеріалів, технологій, організації виробництва будівельних конструкцій, виробів і матеріалів. ЗН5. Розуміння впливу технічних досягнень в суспільному, економічному, соціальному і екологічному контексті. ЗН6. Знання основ економіки та управління проектами в галузі послуг з проектування, монтажу та експлуатації будівель та споруд, систем водопостачання і водовідведення. ЗН7. Здобуття адекватних знань та розумінь, масштаб яких буде достатнім, щоб успішно організовувати та проводити дослідження в обраній спеціалізації, формувати та репрезентувати результати професійної діяльності. ЗН8. На підставі чинних вимог до оформлення наукової, технічної та патентної документації виконувати звіти та проекти.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Спецкурс з наукових досліджень спеціальності • Наукові дослідження та семінари за їх тематикою • Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей
Короткий зміст навчальної програми: Навчально-дослідницька практика передбачає освоєння методики проведення наукових досліджень з проблем відповідної галузі з метою набуття студентами компетентностей інноваційного характеру, навичок науково-дослідної та/або науково-педагогічної чи управлінської діяльності, комплексного вирішення проблеми досліджень. Результати навчально-дослідницької практика повинні бути використані при написанні теоретичної та практичної складової магістерської кваліфікаційної роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування, звіт з практики (100%)
Рекомендована література: 1. Методичні рекомендації щодо складання програм практики студентів другого магістерського рівня вищої освіти, які навчаються за освітньо-науковими програмами / Укл.: Гладун С.О., Логуш О.І. – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2020 – 22 с. 2. СВО ЛП 02.04. Положення про організацію проведення практики студентів Національного університету «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 15 с. 3. СВО ЛП 02.03. Положення про академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та наукових працівників у Національному університеті «Львівська політехніка». – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», 2019 – 10 с.