Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.030
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.050
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., проф. Саницький М.А.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (РН02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності..). РН2 (РН06. Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів зведення будівель та споруд.). РН3 (РН09. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної організації). РН4 (РН10. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її). РН5 (РН15. Уміти виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити шляхи щодо їх розв’язання). РН 6 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації) РН7 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних). РН8 (КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово). РН9 (КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються). РН10 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. РН11 (АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів). РН12 (АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження у будівництві Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно державних та європейських стандартів, науковий підхід у проектуванні складів будівельних матеріалів, модифікованих суперпластифікаторами та нанодобавками, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: 1. Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с. 2. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Р. Ф. Рунова, В. І. Гоц, М. А. Саницький [та ін.]. – К. : УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360 с. 3. Щелочные цементы / П.В. Кривенко, Р.Ф. Рунова, М.А. Саницкий, И.И. Руденко. – Київ: “Основа”, 2015. – 448 с. 4. Будівельне матеріалознавство : Підручник / [Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б. та ін.]. – К. : Видавництво Ліра-К, 2012. – 624 с. 5. Шнайдер М. Экономические и технические преимущества композиционных цементов / М. Шнайдер, З. Бецнер // Цемент и его применение, 2016. – С. 36-39. 4. Болотских О. Европейские методы физико-механических испытаний цемента. - Харків, 2015. – 88 с. 6. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. - ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). – К, 2016. - 53 с. 7. Гоц В. І. Бетони і будівельні розчини: підручник / В. І. Гоц, В. В. Павлюк, П. С. Шилюк. – К. : Основа, 2016. – 568 с.

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.068
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Лектор: д.т.н., проф. Саницький М.А.
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 (РН02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності..). РН2 (РН06. Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів зведення будівель та споруд.). РН3 (РН09. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної організації). РН4 (РН10. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її). РН5 (РН15. Уміти виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити шляхи щодо їх розв’язання). РН 6 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації) РН7 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних). РН8 (КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово). РН9 (КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються). РН10 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. РН11 (АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів). РН12 (АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження у будівництві Наукові дослідження та семінари за їх тематикою Інноваційні технології виготовлення сучасних будівельних матеріалів і виробів
Короткий зміст навчальної програми: Вивчення вивчення таких тем: основи методики планування наукового дослідження, методи випробувань будівельних матеріалів згідно державних та європейських стандартів, науковий підхід у проектуванні складів будівельних матеріалів, модифікованих суперпластифікаторами та нанодобавками, методи обробки результатів наукових і експериментальних досліджень. Дисципліна забезпечує загальний та професійний розвиток магістра науковця та спрямована на отримання поглиблених знань з методології науки та системи організації науково-дослідницької діяльності, необхідних для подальшої успішної самостійної експериментальної роботи.
Методи та критерії оцінювання: письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, реферат (45%) • підсумковий контроль (55 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (55%).
Рекомендована література: 1. Саницький М.А., Соболь Х.С., Марків Т.Є. Модифіковані композиційні цементи: навч. посібник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2010. – 132 с. 2. Конструкційні матеріали нового покоління та технології їх впровадження в будівництво / Р. Ф. Рунова, В. І. Гоц, М. А. Саницький [та ін.]. – К. : УВПК „ЕксОб”, 2008. – 360 с. 3. Щелочные цементы / П.В. Кривенко, Р.Ф. Рунова, М.А. Саницкий, И.И. Руденко. – Київ: “Основа”, 2015. – 448 с. 4. Будівельне матеріалознавство : Підручник / [Кривенко П. В., Пушкарьова К. К., Барановський В. Б. та ін.]. – К. : Видавництво Ліра-К, 2012. – 624 с. 5. Шнайдер М. Экономические и технические преимущества композиционных цементов / М. Шнайдер, З. Бецнер // Цемент и его применение, 2016. – С. 36-39. 4. Болотских О. Европейские методы физико-механических испытаний цемента. - Харків, 2015. – 88 с. 6. Цемент. Частина 1. Склад, технічні умови та критерії відповідності для звичайних цементів. - ДСТУ Б EN 197-1:2015 (EN 197-1:2011, IDT). – К, 2016. - 53 с. 7. Гоц В. І. Бетони і будівельні розчини: підручник / В. І. Гоц, В. В. Павлюк, П. С. Шилюк. – К. : Основа, 2016. – 568 с.

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.087
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1(РН02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності.). РН2 (РН06. Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів зведення будівель та споруд). РН3 (РН09. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної організації). РН4 (РН10. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її). РН5 (РН15. Уміти виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити шляхи щодо їх розв’язання). РН6 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації). РН7 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних). РН8 (КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово). РН9 (КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються). РН10 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів). РН11 (АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів). РН12 (АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження у будівництві Спецкурс з наукових досліджень спеціальності Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: Мета викладання - формування у студентів навиків публікації результатів наукових досліджень. Завдання вивчення дисципліни передбачає отримання студентами навиків видавницької діяльності за результатами науково-дослідницької роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування(20%); • підсумковий контроль (80%, контрольний захід, залік).
Рекомендована література: 1.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України// Ресурс доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/ 2. Бюллетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 6; 2011. – №11-12. 3. Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р. N 2984-III із змінами, внесеними законодавчими документами у 2010 р.// Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст.134; зі змінами: Ресурс доступу: http: //www.test.if.ua/ wp-content/uploads/2011/01/zakon_pro_vyschu_osvitu.pdf 4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» зі змінами на 2010 р.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, № 32, ст.314. 5. Закон України «Про видавничу справу» зі змінами 2011 р.//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206; зі змінами N 3352-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.486 6. Наказ Міністерства освіти і науки "Про внесення змін до тимчасового Порядку надання навчальній літературі грифів МОH" N11 від 10 січня 2009 р.// Ресурс доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/ 7. Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України» від 10 липня 2008 р.// Ресурс доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.105
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: професор Соболь Христина Степанівна
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1(РН02. Застосовувати спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки, а також критичне осмислення сучасних проблем в галузі будівництва та цивільної інженерії для розв’язування складних задач професійної діяльності.). РН2 (РН06. Застосовувати сучасні математичні методи для аналізу статистичних даних, розрахунку та оптимізації параметрів проектування та технологічних процесів зведення будівель та споруд). РН3 (РН09. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання процесу будівельного виробництва, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проекту та базу будівельної організації). РН4 (РН10. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її). РН5 (РН15. Уміти виявляти наукову сутність проблем у професійній сфері, знаходити шляхи щодо їх розв’язання). РН6 (КОМ 1. Донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідей, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації). РН7 (КОМ 2. Збір, інтерпретація та застосування даних). РН8 (КОМ 3. Спілкування з професійних питань, у тому числі іноземною мовою, усно та письмово). РН9 (КОМ 4. Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються). РН10 (АіВ 1. Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів). РН11 (АіВ 2. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів). РН12 (АіВ 3. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії).
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Наукові дослідження у будівництві Спецкурс з наукових досліджень спеціальності Наукові дослідження та семінари за їх тематикою
Короткий зміст навчальної програми: Мета викладання - формування у студентів навиків публікації результатів наукових досліджень. Завдання вивчення дисципліни передбачає отримання студентами навиків видавницької діяльності за результатами науково-дослідницької роботи.
Методи та критерії оцінювання: • усне опитування(20%); • підсумковий контроль (80%, контрольний захід, залік).
Рекомендована література: 1.Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України// Ресурс доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/ 2. Бюллетень Вищої атестаційної комісії України. – 2009. – № 6; 2011. – №11-12. 3. Закон України “Про вищу освіту” від 17 січня 2002 р. N 2984-III із змінами, внесеними законодавчими документами у 2010 р.// Вiдомостi Верховної Ради (ВВР), 2002, N 20, ст.134; зі змінами: Ресурс доступу: http: //www.test.if.ua/ wp-content/uploads/2011/01/zakon_pro_vyschu_osvitu.pdf 4. Закон України «Про авторське право і суміжні права» зі змінами на 2010 р.// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2011, № 32, ст.314. 5. Закон України «Про видавничу справу» зі змінами 2011 р.//Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, N 32, ст.206; зі змінами N 3352-VI від 12.05.2011, ВВР, 2011, N 45, ст.486 6. Наказ Міністерства освіти і науки "Про внесення змін до тимчасового Порядку надання навчальній літературі грифів МОH" N11 від 10 січня 2009 р.// Ресурс доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/ 7. Наказ Міністерства освіти і науки «Про затвердження Порядку надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України» від 10 липня 2008 р.// Ресурс доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.125
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Практикум з підготовки наукових публікацій, матеріалів конференцій та презентацій наукових доповідей

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.142
Кількість кредитів: 4.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна