Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.033
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.053
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.071
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.090
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.108
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.128
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: викладачі кафедри
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Захист магістерських кваліфікаційних робіт має на меті: - систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних наукових, проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; - розвиток навиків самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.
Завдання: Під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формується така інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формується така загальна компетентність: Здатність до адаптації та дії в новій ситуації. Під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі спеціальні (фахові) компетентності: Здатність інтегрувати знання з інших галузей і спеціалізовані концептуальні знання в галузі будівництва та цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням чинних нормативно-правових документів, для розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах.
Результати навчання: Під час захисту магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі програмні результати навчання: Забезпечувати якість при реалізації об’єктів будівництва та цивільної інженерії. Вільно спілкуватися державною мовою усно і письмово для обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері архітектури та будівництва. Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. Програмні результати навчання професійного спрямування (РНС) Системно мислити та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей при розробці систем теплогазопостачання і вентиляції. Розраховувати, проектувати, досліджувати ринкові тенденції, проводити маркетинговий аналіз, виводити на ринок нові продукти. А також такі знання, уміння, комунікація та автономія та відповідальність: Спеціалізовані концептуальні знання, що включають сучасні наукові здобутки у сфері професійної діяльності або галузі знань і є основою для оригінального мислення та проведення досліджень Критичне осмислення проблем у галузі та на межі галузей знань Спеціалізовані уміння/навички розв’язання проблем, необхідні для проведення досліджень та/або провадження інноваційної діяльності з метою розвитку нових знань та процедур. Здатність інтегрувати знання та розв’язувати складні задачі у широких або мультидисциплінарних контекстах. Здатність розв’язувати проблеми у нових або незнайомих середовищах за наявності неповної або обмеженої інформації з урахуванням аспектів соціальної та етичної відповідальності Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються Управління робочими або навчальними процесами, які є складними, непередбачуваними та потребують нових стратегічних підходів. Відповідальність за внесок до професійних знань і практики та/або оцінювання результатів діяльності команд та колективів. Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка і управління будівництвом ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах Нетрадиційні джерела енергії Проектування систем вентиляції Проектування систем теплопостачання Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів Наукові дослідження в будівництві Спецкурс з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря
Короткий зміст навчальної програми: Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція») галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» становить становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо- наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма включає спецкурс з наукових досліджень спеціальності обсягом 6 кредитів та дослідницьку (наукову) компоненту обсягом 51 кредит. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету «Львівська політехніка»», змісту освітньо- професійної та освітньо-наукової програм другого (магістерського) рівня вищої освіти атестація випускників спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція») галузі знань 19 «Будівництво і архітектура» становить проводиться у формі захисту магістерської кваліфікаційної роботи.
Опис: Ізоляційна конструкція оболонки будівлі, проектування систем опалення, теплопостачання, газопостачання, вентиляції та кондиціонування повітря, зовнішні мережі для окремих громадських або житлових будівель, економічна оцінка окремих технічних рішень, автоматизація процесів, розробка плану дій при установці всіх систем, охорона праці.
Методи та критерії оцінювання: Захист магістерської роботи перед екзаменаційною комісією
Критерії оцінювання результатів навчання: Захист магістерської роботи перед екзаменаційною комісією
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1.Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление.- М.: - Стройиздат,1991. – 735 с. 2. Внутренние санитарно-технические устройства.Ч.1.Отопление /В.Н.Богословский, Б.А.Крупнов, А.Н.Сканави и др.. – М.:Стройиздат, 1990.- 344с. 3. Справочник по теплоснабжению и вентиляциии. Кн..1. Отопление и теплоснабжение/ Р.В.Щекин, С.М.Кореневский, Г.Е.Бем и др.. – Киев: Будівельник, 1976. – 416с. 4. Щербатюк .Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ “Львівська політехніка”.Л.,2002. 5. Пирков В.В. Особливості проектування систем водяного опалення. – К.:ІІ. ДП ”Такі справи”, 2003. – 176 с. 6. Любарець О.П., Зайцев О.М., Любарець В.О. Проектування систем опалення. – Відень-Київ-Сімферополь, 2010. – 200 с. 7. Гершкович В.Ф. Альбом рекомендаций по применению севременного эффективного оборудования в системах отопления и горячего водоснабжения хданий при централизованном теплоснабжении К.: Киев3НИИЭП, 2003. 8. Возняк О.Т., Савченко О.О.,Миронюк Х.В.,Шаповал С.П.,Сподинюк Н.А.,Гулай Б.І Навчальний посібник з грифом НУ «ЛП» «Теплогазопостачання та вентиляція», Львів, НУ”ЛП”, 2013 р., 275 стор.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Захист магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.145
Кількість кредитів: 1.50
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна