Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.01.O.032
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Будівельні конструкції та мости
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.03.O.052
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.04.O.070
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Будівельне виробництво
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.05.O.089
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: викладачі кафедри
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Магістерська кваліфікаційна робота - випускна, самостійна, комплексна робота студента, завершальна стадія навчального процесу магістерського рівня: • розширює, систематизує і закріплює теоретичні знання та практичне вміння зі спеціальності; • розвиває вміння та навички ведення самостійної роботи; • дає змогу використати отримані за роки навчання знання для вирішення конкретних наукових, технічних та економічних завдань в умовах сучасного виробництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві • Дорожні та аеродромні покриття • Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів • Економіка будівництва та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів.
Короткий зміст навчальної програми: Розділи магістерської кваліфікаційної роботи: • Вступ: - актуальність теми; - мета і задачі дослідження; - наукова новизна одержаних результатів; - практичне значення одержаних результатів); • Основна частина: - огляд літератури за темою і вибір напрямків дослідження; - виклад загальної методики і основних методів дослідження; - експериментальна частина і методика досліджень; - здійснені теоретичні і (або) експерементальні дослідження; - аналіз та узагальнення результатів досліджень); • Висновки.
Методи та критерії оцінювання: Магістерська кваліфікаційна робота, що виконана згідно виданого індивідуального завдання та відповідає вимогам кваліфікаційної роботи (100%).
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.06.O.107
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Автомобільні дороги та мости
Лектор: викладачі кафедри
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Магістерська кваліфікаційна робота - випускна, самостійна, комплексна робота студента, завершальна стадія навчального процесу магістерського рівня: • розширює, систематизує і закріплює теоретичні знання та практичне вміння зі спеціальності; • розвиває вміння та навички ведення самостійної роботи; • дає змогу використати отримані за роки навчання знання для вирішення конкретних наукових, технічних та економічних завдань в умовах сучасного виробництва.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Сучасні технології і матеріали в дорожньому будівництві • Дорожні та аеродромні покриття • Автоматизоване проектування автомобільних доріг та аеродромів • Економіка будівництва та експлуатація автомобільних доріг і аеродромів.
Короткий зміст навчальної програми: Розділи магістерської кваліфікаційної роботи: • Вступ: - актуальність теми; - мета і задачі дослідження; - наукова новизна одержаних результатів; - практичне значення одержаних результатів); • Основна частина: - огляд літератури за темою і вибір напрямків дослідження; - виклад загальної методики і основних методів дослідження; - експериментальна частина і методика досліджень; - здійснені теоретичні і (або) експерементальні дослідження; - аналіз та узагальнення результатів досліджень); • Висновки.
Методи та критерії оцінювання: Магістерська кваліфікаційна робота, що виконана згідно виданого індивідуального завдання та відповідає вимогам кваліфікаційної роботи (100%).
Рекомендована література: 1. Солодкий С.Й. Інноваційні матеріали і технології для будівництва та ремонту дорожніх одягів автомобільних доріг. Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2013. 140 с. 2. ДБН В.2.3-4:2015 Автомобільні дороги. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво 3. ДБН В.2.3-5:2018 Вулиці та дороги населених пунктів
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.07.O.127
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Теплогазопостачання і вентиляція
Лектор: викладачі кафедри
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Виконання магістерських кваліфікаційних робіт має на меті: - систематизацію, закріплення, розширення теоретичних і практичних знань та вмінь зі спеціальності та застосування їх під час виконання конкретних наукових, проектних, технічних, економічних, виробничих та інших завдань; - розвиток навиків самостійної роботи й оволодіння методикою дослідження та експерименту, пов’язаних з темою роботи.
Завдання: Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються така інтегральна компетентність: Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері будівництва та цивільної інженерії. Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі загальні компетентності: Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. Здатність приймати обґрунтовані рішення. Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі спеціальні (фахові) компетентності: Здатність інтегрувати знання з інших галузей і спеціалізовані концептуальні знання в галузі будівництва та цивільної інженерії, у поєднанні з дотриманням чинних нормативно-правових документів, для розв’язання складних задач у широких або мультидисциплінарних контекстах. Здатність проводити обстеження, випробування, діагностику та розрахунки при розв’язанні складних задач дослідницького та інноваційного характеру у галузі будівництва та цивільної інженерії. Здатність використовувати спеціалізовані комп’ютерні програми при розв’язанні складних інженерних задач у галузі будівництва та цивільної інженерії.
Результати навчання: Метою цієї роботи є систематизація, закріплення і розширення теоретичних знань за фахом і застосування цих знань при рішенні конкретних наукових, технічних, економічних і виробничих задач, а саме - щодо проектування та принципу роботи різних систем опалення, гарячого водопостачання, вентиляції, кондиціонування повітря та газопостачання, вибору схемних і конструктивних рішень, особливостей розрахунку цих систем, підбору сучасного устаткування, а також спрямування зусиль майбутніх магістрів на реалізацію задач з реконструкції діючих будинків і споруд, економії паливно-енергетичних ресурсів та їх раціонального використання, а також використання нетрадиційної енергетики. Під час виконання магістерської кваліфікаційної роботи у здобувачів вищої освіти формуються такі програмні результати навчання: Проєктувати будівлі і споруди (відповідно до спеціалізації), в тому числі з використанням засобів комп’ютерного проєктування. Приймати ефективні проєктні та технічні рішення, враховуючи особливості об’єкта будівництва, аспекти соціальної та етичної відповідальності, техніко-економічного обґрунтування, визначення оптимального режиму його функціонування та . Підбирати сучасні матеріали, технології і методи виконання будівельних робіт, враховуючи архітектурно-планувальну, конструктивну частину проєкту та виробничу базу будівельної організації. Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її. Здатність здійснювати комерційну та економічну діяльність захисту інтелектуальної власності у сфері архітектури та будівництва. Управляти складними, непередбачуваними будівельними процесами, які потребують нових стратегічних підходів. А також такі знання, уміння, комунікація та автономія та відповідальність: Зрозуміле і недвозначне донесення власних знань, висновків та аргументації до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які навчаються Здатність продовжувати навчання з високим ступенем автономії.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Економіка і управління будівництвом ВІМ технології в інженерних мережах та спорудах Нетрадиційні джерела енергії Проектування систем вентиляції Проектування систем теплопостачання Промислові технології та очистка вентиляційно-технологічних викидів Наукові дослідження в будівництві Спецкурс з опалення, вентиляції і кондиціонування повітря
Короткий зміст навчальної програми: Магістр – це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньо-професійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми підготовки магістра за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція») галузі знань 19 «Архітектура і будівництво» становить становить 90 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо- наукової програми – 120 кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма включає спецкурс з наукових досліджень спеціальності обсягом 6 кредитів та дослідницьку (наукову) компоненту обсягом 51 кредит. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., «Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу екзаменаційних комісій Національного університету «Львівська політехніка»», змісту освітньо- професійної та освітньо-наукової програм другого (магістерського) рівня вищої освіти атестація випускників спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» (спеціалізацією «Теплогазопостачання і вентиляція») галузі знань 19 «Будівництво і архітектура» становить проводиться у формі захисту магістерської кваліфікаційної роботи.
Опис: Проекти систем забезпечення мікроклімату нових об'єктів: житлових та адміністративних будівель; проекти реконструкції діючих житлових та адміністративних будівель; опалювальні котельні; теплові насоси; теплогенератори; теплогенеруючі установки з використанням нетрадиційних джерел енергії; теплові пункти; системи опалення, вентиляції, кондиціонування, гарячого водопостачання; розрахунок та розробка планів термомодернізації окремих будівель та споруд; розрахунок систем очищення промислових викидів; розрахунок та підбір систем очищення вентиляційних викидів; енергетичний аудит будівель та споруд; технології утилізації відходів у будівництві; технічна експертиза та паспортизація будівель і споруд, а також окремі питання в галузі досліджень фундаментальних, з метою розширення наукових знань, пізнання явищ і закономірностей їхнього розвитку; пошукових, спрямованих на створення принципово нових виробів, матеріалів, технології, методів керування та організації виробництва; прикладних, спрямованих на використання результатів наукових праць у дослідно-конструкторських розробках, у проектуванні і безпосередньо в практичній діяльності підприємств.
Методи та критерії оцінювання: Захист магістерської кваліфікаційної роботи перед ЕК
Критерії оцінювання результатів навчання: Захист магістерської кваліфікаційної роботи перед ЕК
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: Рекомендована література: 1.Богословский В.Н., Сканави А.Н. Отопление.- М.: - Стройиздат,1991. – 735 с. 2.Внутренние санитарно-технические устройства.Ч.1.Отопление /В.Н.Богословский, Б.А.Крупнов, А.Н.Сканави и др.. – М.:Стройиздат, 1990.- 344с. 3. Справочник по теплоснабжению и вентиляциии. Кн..1. Отопление и теплоснабжение/ Р.В.Щекин, С.М.Кореневский, Г.Е.Бем и др.. – Киев: Будівельник, 1976. – 416с. 4. Щербатюк .Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ “Львівська політехніка”.Л.,2002. 5. Пирков В.В. Особливості проектування систем водяного опалення. – К.:ІІ. ДП ”Такі справи”, 2003. – 176 с. 6. Любарець О.П., Зайцев О.М., Любарець В.О. Проектування систем опалення. – Відень-Київ-Сімферополь, 2010. – 200 с. 7. Гершкович В.Ф. Альбом рекомендаций по применению севременного эффективного оборудования в системах отопления и горячего водоснабжения хданий при централизованном теплоснабжении К.: Киев3НИИЭП, 2003. 8. Возняк О.Т., Савченко О.О.,Миронюк Х.В.,Шаповал С.П.,Сподинюк Н.А.,Гулай Б.І Навчальний посібник з грифом НУ «ЛП» «Теплогазопостачання та вентиляція», Львів, НУ”ЛП”, 2013 р., 275 стор
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

Виконання магістерської кваліфікаційної роботи

Спеціальність: Будівництво та цивільна інженерія (освітньо-наукова програма)
Код дисципліни: 7.192.08.O.144
Кількість кредитів: 18.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Семестр: 4 семестр
Форма навчання: денна