Інженерна графіка

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.004
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Технічна механіка та інженерна графіка
Лектор: Шевчук Анжела Олександрівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1 – здатність розуміти принципи створення технічної документації, призначення креслень та роль графічного продукту в процесі архітектурно-будівельного виробництва РН2 – здатність застосовувати метод проекцій для побудови зображень просторових форм на площині (плани, розрізи, фасади, архітектурні деталі та конструктивні вузли). Теоретичні побудови графічних моделей (зображень) методик прямокутного проекціювання елементів просторових форм: точок, прямих, площин, окремих ліній та поверхонь. РН3 – здатність розв’язувати задачі, пов’язані з геометрією просторових форм та відображення розв’язку на пласкому зображенні. Вміння застосовувати оптимальні способи для розв’язання таких задач. РН4 - Брати участь у дослідженнях та розробках у сфері архітектури та будівництва. РН5 - Проєктувати будівельні конструкції, будівлі, споруди, інженерні мережі та технологічні процеси будівельного виробництва, з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів, правових, соціальних, екологічних, техніко-економічних показників, наукових та етичних аспектів, і сучасних вимог нормативної документації, часових та інших обмежень, у сфері архітектури та будівництва, охорони довкілля та безпеки праці. РН6 – Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових фахових знань. Вміння адаптуватись но нових умов, вміння застосовувати нові технічні можливості для вирішення геометричних задач.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни Геометрія Стереометрія Алгебра Креслення Нарисна геометрія Супутні та наступні навчальні дисципліни Інженерна графіка Архітектурне проектування Будівельні конструкції Основи будівельного виробництва Теоретична механіка
Короткий зміст навчальної програми: Навчальна дисципліна «Інженерна графіка» є однією з базових дисциплін для підготовки спеціалістів технічних галузей виробництва загалом та будівельників зокрема. Основою технічної документації будь-якої інженерної галузі є креслення. Нарисна геометрія є граматикою креслення. Нарисна? геоме?трія — це розділ геометрії, що вивчає методи зображення тривимірних об'єктів, використовуючи двовимірні проєкції (зображення). Основне завдання нарисної геометрії полягає у вивченні методів побудови зображення просторових форм і в розробці способів вирішення просторових задач за допомогою зображень. Нарисна геометрія має особливе значення для розвитку просторової уяви, яке необхідне в практичній діяльності інженера, конструктора, дизайнера. Прямий завданням інженерної графіки та нарисної геометрії є завдання побудови креслення, тобто зображення предмета на площині і вивчення способів цієї побудови. Зворотною завданням є відновлення по проекційному кресленню форми, розмірів оригіналу, взаємного розташування його елементів і інших геометричних параметрів. Науково-практичне значення цієї дисципліни полягає в тому, що вона вчить грамотно оволодіти технічною мовою, тобто мовою креслення, і вільно їх читати. Основні задачі дисципліни – вивчення теоретичних методів та основ проектування, способів побудови зображення просторових форм на площині, і розв’язання задач, які відносяться до тих форм за їх проекційним зображенням. Курс інженерної графіки для здобувачів освіти будівельних спеціальностей НУ «Львівська політехніка» включає лекційні та лабораторні заняття. Також пердбачені години для самостійної роботи – виконання графічних робіт, підготовка до аудиторних занять, контрольних заходів та екзамену. Головні контрольні заходи – це контрольні завдання, тести та екзамен. В результаті засвоєння курсу здобувач освіти повинен знати закони геометричних побудов зображень просторових форм на площині, вміти розв’язувати задачі, пов’язані з цими формами, на їх пласкому зображенні, вміти цілісно реалізовувати свої знання та набутий досвід при створенні архітектурно-будівельних креслень та проектів.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика теоретичних знань студентів проводиться з використанням віртуального навчального середовища НУ «Львівська політехніка» https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=1119 БД Досягнення результатів навчання оцінюються згідно наступних методів: поточний контроль – виконання та захист практичних графічних робіт; усне (ідивідуальне) та фронтальне (загальне) опитування; тести; оцінка активності, внесених пропозицій, оригінальних рішень, уточнень і визначень, тощо. Екзаменаційний контроль. Засоби діагностики знань (КЗ) Графічні роботи Титульний аркуш 1 Елементи креслення 1 Проекції точки 1 Аналіз прямої 1 Фігура в площині 1 Перетин площин 2 Конічні перерізи 2 Перетин поверхонь обертання 2 Проекційне креслення 2 Різьби 2 Дахоподібний многогранник 2 Буд. майданчик 2 Перспектива 2 Умовні позначення будівельних матеріалів 1 АБК 2 ЛР1 2 ЛР2 2 Тестування 2 Критерії оцінювання результатів навчання студентів Розподіл балів у 100-бальній шкалі Разом за дисципліну Поточний контроль (ПК) 30 Контрольний захід - екзамен (КЗ) 70 Письмова компонента 50 Усна компонента 20 Семестрова оцінка (ПК+КЗ) 100
Рекомендована література: Базова 1.Курс нарисної геометрії, інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп'ютерної графіки: навчальний посібник / О. О .Бойко, І. Г. Свідрак, А. О. Шевчук, А. Л.Беспалов, П. П. Волошкевич.– Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2018.– 364c. 2.Графічна система AutoCAD. Основи інженерно-будівельного креслення, моделювання та анімації: навчально-методичний посібник / В.І. Топчій, І.С.Афтаназів, І.Г.Свідрак – Львів: Видавництво "Львівська політехніка", 2017.– 390c. 3 .П.П. Волошкевич, О.О.Бойко, Б.В.Панкевич, Є.В.Мартин, А.Л.Беспалов Нарисна геометрія, інженерна та комп’ютерна графіка. Львів, Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2007р 4. А.А. Чекмарев “Инженерная графика”. М. 1988р. 5. О.П. Калиновська, Е.В. Геккер. Посібник “Нарисна геометрія”. Київ, НМК ВО, 1990р. 6. Графічний редактор AutoCAD. Виконання робочих креслень та їхнє редагування: Методичні вказівки та варіанти завдань з курсу комп’ютерної графіки для студентів загально технічних спеціальностей /Укл.: О.О. Бойко, А.Л. Беспалов, І.Й. Врублевький. – Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка” 2008 р.- 44 с. 7. Графічний редактор AutoCAD. Побудова графічних примітивів та їхнє редагування: Методичні вказівки та варіанти завдань з курсу комп’ютерної графіки для студентів механічних спеціальностей /Укл.: І.Й. Врублевький А.Л. Беспалов, В.Т. Придиба. Львів:Видавництво Національного університету „Львівська політехніка” 2001 р.- 28 с. 8.О.О.Бойко, Б.В.Панкевич, І.Г.Свідрак, О.П.Калинлвська та ін. Курс нарисної геометрії,інженерного та архітектурно-будівельного креслення з основами комп’ютерної графіки. Львів, Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 20010р.-356с. 9.Р.З.Стоцько, І.Г.Свідрак, А.О.Шевчук. Нарисна геометрія. Конспект лекцій для студентів інституту архітектури. Львів. Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 20014р.- 74 с. 10.І.Г.Свідрак,О.Р.Баранецька, А.О.Шевчук, Р.З.Стоцько Проекції елементів простору з числовими відмітками. Метод. вказ. і варіанти завдань для лаб. робіт для студ. буд. спеціальностей.Львів. Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 20013р.-48с. 11.І.Г.Свідрак,О.Р.Баранецька, А.О.Шевчук, Р.З.Стоцько Горизонтальний майданчик з похилим в’їздом. Метод. вказ. Львів. Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 20013р.- 23 с. 12. Р.З.Стоцько, І.Г.Свідрак, Б.В.Панкевич Ортогональні проекції. Аксонометрія та тіні схематизованих архітектурних об’єктів. Львів. Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 20012р.- 20 с. 13.І.Г.Свідрак,О.Р.Баранецька, А.О.Шевчук, Р.З.Стоцько, В.І,Топчій. Нарисна геометрія (частина 1). . Метод. вказ. Львів. Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 20012р.- 42 с. 14.О.О.Бойко, І.Г.Свідрак, А.О. Шевчук, Р.З.Стоцько Перспективні зображення. Метод. вказ. Львів. Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 20013р.- 20 с. 15. Короєв Ю.Н. Начертательная геометрия. Учебник для ВУЗов. М. 1987 г. 16. Михайленко В.Є. та ін. Нарисна геометрія. Підручник для ВУЗів. Київ, 1986 р. Допоміжна 1Графічна система AutoCAD. Основи твердотільного моделювання . Методичні вказівки та варіанти завдань з курсу інженерної та комп’ютерної графіки для студентів механічних спеціальностей. Лабораторна робота №4 «Моделювання». В.І.Топчій, І.С.Афтаназів, А.Л.Беспалов, І.Й. Врублевський, І.Г.Свідрак – Львів: НУ”ЛП” – 2012. 2.Климухин А.Г. Начертательная геометрия. М. 1969 г. 3.Ратничин В.М. Перспектива. Київ: Вища школа. 1982. 4.В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька Оформлення конструкторської документації"Каравела", 2011 5.В.Є. Михайленко, В.В. Ванін, С.М. Ковальов Інженерна графіка. Львів "Новий світ", 2002 6.Четвертухин Н.Ф. и др.. Курс начертательной геометри. М., " Высшая школа", 1986 7.Бубенников А.В., Громов Н.Н. Начертательная геометрия. М., " Высшая школа", 1985 8. Хаскин А.М. " Черчение". Киев, 1985 9. В.В. Ванін, А.В. Бліок, Г.О. Гнітецька " Оформлення конструкторської документації", Київ 2000 10. Оформлення конструкторської документації. Укладачі: Бліок А.В., Ванін В.В., Гнітецька Г.О., Київ НИК ВО, 1992 11.Учбові завдання з нарисної геометрії і інженерної графіки. Укладачі: Н.К. Віткун, М.Д.Бевз, В.В.Ванін, С.М.Горбань, В.Й.Залевський К., КПІ, 2003 12. Державні будівельні норми України https://dbn.co.ua/load/normativy/dbn/1