Основи гідротехніки

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.001
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доц. Вовк Леся Іванівна
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Дисципліна «Основи гідротехніки» входить до змісту навчання з підготовки бакалаврів за напрямом «Гідротехнічне будівництво, водні технології та водна інженерія». Дисципліну віднесено до професійної та практичної підготовки. Вивчення дисципліни має на меті дати студентам знання про гідротехнічне будівництво та водну інженерію, а також про основні напрямки інженерної діяльності в галузі. Навчальна робота студента по вивченню дисципліни передбачає опанування теоретичного матеріалу на лекціях і практичних заняттях та шляхом самостійної роботи з нормативною та навчальною літературою. В результаті вивчення дисципліни «Основи гідротехніки» студент має отримати розгорнуте уявлення про спеціальність, ознайомитися з сучасним водним господарством України та основами професійної діяльності.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей: інтегральна компетентність: ІК Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування теорій та методів природничих та інженерних наук. загальні компетентності: ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності й досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. ЗК4. Знання та розуміння предметної області й професійної діяльності.
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН2. Визначати шляхи розв’язання інженерно-технічних задач у професійній діяльності, аргументовано інтерпретувати їх результати.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Кореквізити: Водна інженерія Водні технології
Короткий зміст навчальної програми: Предмет: теорія, методи, розрахунок та влаштування мереж, систем та споруд водопостачання та водовідведення населених міст та промислових підприємств. Дисципліна складається з наступних блоків змістовних модулів: 1. Загальні відомості про гідротехнічні споруди. 2. Споруди загального призначення. 3. Споруди спеціального призначення.
Опис: Загальні відомості про воду та її використання. Історія гідротехніки. Поняття про гідротехнічні споруди їх класифікація. Гідровузли та гідросистеми. Споруди загального призначення. Водопідпірні споруди. Водоскидні споруди. Споруди системи водопостачання. Споруди спеціального призначення. Гідромеліоративні споруди. Гідроенергетичні споруди. Екологічні аспекти експлуатації ГТС. Воднотранспортні та рибогосподарські споруди. Противовеневі та протиселеві гідротехнічні споруди. Берегозахисні та протиерозійні споруди. Специфічні гідротехнічні споруди. Водопостачання та водовідведення населених пунктів та промислових підприємств. Якість питної води.
Методи та критерії оцінювання: Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання усіх форм вивчення дисципліни Перевірку й оцінювання знань студентів викладач проводить в наступних . 1. Оцінювання роботи студентів у процесі практичних занять. 2. Оцінювання виконання індивідуального завдання (контрольної роботи). 3. Проведення підсумкового заходу (заліку).
Критерії оцінювання результатів навчання: • усне опитування (70%) • контрольна робота (25%) • підсумковий контроль (5 %, контрольний захід, залік): письмово-усна форма
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: Оцінювання навчальних досягнень студента здійснюється за 100-бальною шкалою. Методика розподілу та нарахування балів здобувачам вищої освіти регламентована "Положенням про організацію та проведення поточного і семестрового контролю результатів навчання студентів Національного університету "Львівська політехніка".
Рекомендована література: 1. Гідротехнічні споруди: навчальний посібник / B. Чернюк, О. Гвоздецький, А.В.Мусієнко //. — Львів. :Вид-во Львів. політехніки, 2017. — 208 с. 2. Дмитрієв А. Ф., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. та ін. Гідротехнічні споруди: Підручник для вузів. — Рівне: РДТУ, 1999. — 328 с. 3. Водопостачання і водовідведення: навч. посібник / Оксана Мацієвська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 144 с. 4. Добрянський І.М. Водопостачання та водовідведення будівель і споруд: Навчальний посібник / І.М. Добрянський, Г.М. Дмитрів. – Львів: Афіша, 2008. – 120 с. 5. Досвід проектування об'єктів водопостачання, водовідведення та промислової гідротехніки: Зб. наук. пр. / За заг. ред. О. І. Оглоблі. — К. : Сталь, 2011. — 234 с. 6. Ковальчук В.А. Очистка стічних вод: навч. посіб. / В.А. Ковальчук. – Рівне: ВАТ "Рівненська друкарня", 2003. – 622 с. 7. Кравченко В.С. Водопостачання та каналізація / В.С. Кравченко. – К.: Кондор, 2003. – 288 с. 8. Кравченко В.С. Інженерне обладнання будівель: підруч. / В.С. Кравченко, Л.А. Саблій, В.І. Давидчук та ін.; за ред. В.С. Кравченка. – Рівне: НУВГП, 2005. – 413 с. 9. Мацієвська О.O. Водопостачання і водовідведення: навч. посібник / Оксана Мацієвська. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 144 с. 10.Орлов В.О. Водопостачання та водовідведення: підручник / В.О. Орлов, Я.А. Тугай, А.М. Орлова. – К.: Знання, 2011. – 359 с. 11. Гідротехнічне будівництво; Лісопропускні споруди; Протиерозійні гідротехнічні споруди // Термінологічний словник-довідник з будівництва та архітектури / Р. А. Шмиг, В. М. Боярчук, І. М. Добрянський, В. М. Барабаш ; за заг. ред. Р. А. Шмига. — Львів, 2010. — С. 65-66; 118-119; 164. 12. Гідротехнічні споруди // Словник-довідник з екології : навч.-метод. посіб. / уклад. О. Г. Лановенко, О. О. Остапішина. — Херсон : ПП Вишемирський В. С., 2013. — С. 52.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу здобувачів освіти з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).