Вища математика, частина 1

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.003
Кількість кредитів: 8.00
Кафедра: Вища математика
Лектор: Дільний Володимир
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Основною метою вивчення навчальної дисципліни є формування у студентів базових математичних знань для розв’язування задач у професійній діяльності, вмінь аналітичного мислення та математичного формулювання технічних задач.
Завдання: У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: володіння математичною мовою і фундаментальними поняттями, їх основними властивостями й практичними навичками використання. У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач освіти повинен бути здатним продемонструвати такі програмні результати навчання: Володіння достатніми знаннями та розуміннямосновних категорій, понять та наукових принципів, що лежать в основі розвитку міжнародних відносин. Знання закономірностей функціонування та розвитку у міжнародному масштабі ринкової системи організації господарського життя. Використовувати інформаційні й комукаційні технології для вирішення складних спеціалізованих задач і проблем професійної діяльності.
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання: 1. Обчислювати визначники 2-го, 3-го та вищих порядків. 2. Виконувати дії над матрицями. 3. Розв’язувати системи лінійних алгебраїчних рівнянь. 4. Розкладати вектори за базисом, обчислювати скалярний добуток векторів. 5. Будувати рівняння прямих та кривих другого порядку на площині та прямих і площин у просторі. 6. Знаходити похідні функції однієї змінної та проводити повне дослідження функції. 7. Знаходити інтеграли із застосуванням різних методів інтегрування. Використовувати визначений інтеграл до обчислення площ, об’ємів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: - Елементарна математика; - Фізика; - Інформатика; - Функції комплексної змінної та операційне числення; - Програмування програмно-апаратних засобів; - САПР у гідротехніці; -Числові методи та інформаційні технології в будівництві; -Теоретична механіка;
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна є обов'язковою, завданням якої є оволодіння студентами математичною мовою і фундаментальними поняттями певних розділів математики, їх основними властивостями і практичними навичками використання.
Опис: Навчальна дисципліна “Вища математика, частина 1” складається з розділів “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” та “Математичний аналіз”. У розділі “Лінійна алгебра та аналітична геометрія” розглядаються наступні теми: “Матриці, визначники та системи лінійних рівнянь”, “Елементи векторної алгебри”, “Основні задачі аналітичної геометрії на площині та в просторі”. Розділ “Математичний аналіз” складається з тем: “Функції однієї змінної”, “Функції багатьох змінних”, “Первісна та невизначений інтеграл”.
Методи та критерії оцінювання: Діагностика знань студентів проводиться за допомогою усного опитування на практичних заняттях, контрольних та самостійних робіт, термінологічних диктантів, індивідуальних розрахунково-графічних робіт.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК) - 30 балів: Екзаменаційний контроль – 70 балів; Разом за дисципліну – 100 балів
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Білонога Д.М., Каленюк П. І. Алгебра та геометрія: навч. посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 380с. 2. Бугров Я. С., Никольский С. М. Высшая математика: учебн. т.1. Москва: Дрофа, 2004. 288с. 3. Дубовик В. П., Юрик І. І. Вища математика: Збірник задач: Навч. посібник. Київ: А.С.К., 2005. 480с. 4. Завало С. Т. Елементи аналізу. Алгебра многочленів. Київ: Радянська школа, 1972. 464 с. 5. Завало С. Т., Левіщенко С. С., Пилаєв В. В., Рокицький І. О. Алгебра і теорія чисел: практикум. Ч.1. Київ: Вища школа, 1983. 232с. 6. Зайцева Л. Л., Нетреба А. В. Аналітична геометрія в прикладах і задачах: навч. посібник. Київ: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2008. 200с. 7. Збірник задач з лінійної алгебри та аналітичної геометрії. / За ред. Ю. К. Рудавського, 2-ге вид. Львів: РАСТР–7, 2009. 288с. 8. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Лінійна алгебра і аналітична геометрія. Практикум: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2014, 374с. 9. Зеліско В. Р., Зеліско Г. В. Основи лінійної алгебри і аналітичної геометрії: навч. посібник. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2011, 326с. 10. Назієв Е. Х., Владіміров В. М., Миронець О. А. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: навч. посібник. Київ: Либідь, 1997. 152с. 11. Рудавський Ю. К., Костробій П. П., Луник Х. П., Уханська Д. В. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: навч. підруч. Львів: Бескід Біт, 2002. 262с. 12. Математичний аналіз: Навчальний посібник. – Ч.1. – / під ред. Ю.К.Рудавського. – Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2003. – 404с. 13. Математичний аналіз: Навчальний посібник. / Ю.К. Рудавський, Г.В. Понеділок, І.О. Бобик, О.З. Ватаманюк, Х.Т. Дрогомирецька, О.М. Рибицька, О.З. Слюсарчук.– Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2002.– 308с. 14. Збірник задач з математичного аналізу. Ч.1.– / під ред. Ю.К.Рудавського.– Львів: Видавництво Національного університету “ЛП”, 2001.– 326с. 15. Коломієць В.О. та ін. Збірник задач з математичного аналізу. Част. 1, Львів, НУ “ЛП”, 2001.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).