Українська мова (за професійним спрямуванням)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.006
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Українська мова
Лектор: канд. філол.наук, доц. Василишин Ігор Петрович
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Спрямування студентів на вдосконалення шкільних мовно-стилістичних знань, вироблення навичок культури професійного мовлення й оволодіння нормами літературної мови, ознайомлення з науковими основами орфографії та пунктуації, підвищення рівня грамотності, опрацювання ділових паперів і засобів професійного спрямування.
Завдання: - донесення до фахівців і нефахівців інформації, ідеї, проблем, рішень, власного досвіду та аргументації державною мовою. - збір, інтерпретація та застосування інформації українською мовою. - спілкування з професійних питань державною мовою усно та письмово.
Результати навчання: результати навчання: 1. Знання: Концептуальні наукові та практичні знання з української мови (за професійним спрямуванням), а саме: • основні принципи та засоби професійного спілкування українською мовою; • основи ведення ділової документації державною мовою; • комунікативно-соціальні функції української мови; • специфіка функціональних стилів сучасної української літературної мови; • основи термінології спеціальності. 2. Уміння і навички: поглиблені когнітивні та практичні уміння й навички з культури мовлення і норм української літературної мови, майстерність щодо їх застосування у професійній діяльності, як-от: • ясно і точно висловлювати думки; • правильно вимовляти слова, уживати нормативні наголоси; • застосовувати принципи і засоби професійного спілкування; • використовуючи засоби службово-ділового мовлення, готувати належно оформлені основні зразки ділових паперів; • використовувати отриману інформацію для забезпечення службово-ділового спілкування державною мовою з прикладною метою.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Історія державності та культури України Філософія
Короткий зміст навчальної програми: Дисципліна передбачає вивчення стилістично-практичних аспектів сучасної української літературної мови. Студенти вчаться реалізовувати вимоги Конституції України та інших законодавчих актів щодо державності української мови і використання її у професійному спілкуванні; набувають навичок нормативної писемної та усної комунікації державною мовою, опановують основні засади культури мовлення, норми української літературної мови; вчаться логічно та грамотно висловлювати думки в процесі професійного спілкування.
Опис: 1 Мова як суспільне явище. Державотворча роль мови. Функції мови. Мовна ситуація в Україні. Походження української мови. Українська мова серед інших мов світу. 2 Національна мова та її форми. Літературна мова. Діалект. Жаргон. Мовна норма. Стилі сучасної української мови. 3 Діловий стиль як один із стилів літературної мови. Поняття етики ділового спілкування. Загальні вимоги до складання документів. Текст документа. Основні реквізити. Види документів. 4 Укладання фахових документів відповідно до напряму підготовки. Мовленнєвий етикет. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, прийомів тощо. 5Спеціальна термінологія і професіоналізми. Точність і доречність Лексичні засоби професійного мовлення. Багатозначність, омонімія, синонімія, антонімія, паронімія. Лексика української мови з погляду її походження та зі стилістичного погляду. 6 Терміни і термінологія. Загальнонаукові терміни. професійного мовлення. Типи термінологічних словників.Складні випадки вживання термінів. 7 Орфоепічні норми сучасної української літературної мови. Орфоепічні словники. Засоби милозвучності. 8 Акцентологічні норми. Орфографічні норми. 9 Граматичні категорії іменника у професійному мовленні. 10 Граматичні категорії прикметника у професійному мовленні. 11 Функціонування числівника у професійному мовленні. 12 Дієслово у професійному мовленні. 13 Прислівник та службові частини мови у професійному мовленні. 14 Синтаксичні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні. 15 Пунктуаційні норми сучасної літературної мови у професійному спілкуванні.
Методи та критерії оцінювання: Завдання у тестовій формі – 20 балів; Письмові індивідуальні роботи – 20 балів; Самостійні та контрольні роботи – 60 балів.
Критерії оцінювання результатів навчання: Оцінювання знань студентів відбувається на підставі таких критеріїв: • правильність відповідей (правильне, чітке, достатньо глибоке викладення теоретичних понять); • ступінь усвідомлення програмного матеріалу і самостійність міркувань; • рівень використання наукових (теоретичних) знань; • вміння використовувати засвоєний теоретичний матеріал під час виконання творчих практичних завдань. • відповіді студентів оцінюють з погляду логічності, чіткості, виразності викладу.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1) Вознюк Г. Л., Булик-Верхола С. З., Василишин І. П., Гнатюк М. В., Ментинська І. Б., Шмілик І. Д. Українська мова (за професійним спрямуванням). За новою програмою: навч. посібник-практикум. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2020. 324 с. 2) Микитюк О. Культура мовлення: особливості, завдання, цікавинки: навч. посібник. 2-е вид., доповн. і випр. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2017. 236 с. 3) Середницька А.Я., Куньч З.Й. Українська мова за професійним спрямуванням: Навч. посіб. / За ред. канд. філол. наук Г. Л. Вознюка. К.: Знання, 2010. 211 с. 4) Фаріон І. Мовна норма: пошук істини: навч. посібник. Івано-Франківськ: Місто НВ, 2017. 255 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).