Фізика

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.007
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Загальної фізики
Лектор: Зачек І.Р.
Семестр: 1 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Фізика належить до природничих наук, які вивчають закономірності найпростіших форм руху матерії. Тому курс фізики є фундаментом, на якому будується теоретична і практична підготовка інженерів та спеціалістів природничого профілю. Без нього неможливо сформувати спеціаліста, здатного до самостійної творчої діяльності на рівні вимог сучасної науки і техніки. Метою вивчення курсу фізики є : 1. створити майбутньому спеціалістові надійний науковий фундамент на якому ґрунтується його наступна спеціальна підготовка; 2. дати студентові можливість орієнтуватися в основних фізичних теоріях та межах їх застосовності, модельних підходах, та навчити фізично грамотно їх використовувати; 3. сформувати навики планування, проведення та опрацювання результатів вимірювань фізичних величин та інтерпретації отриманих результатів експерименту, у тому числі – оцінювання їх достовірності та похибок вимірювань; 4. сформувати цілісний науковий світогляд у галузі фізики; 5. допомогти орієнтуватися в потоці науково-технічної інформації; 6. створити рівень знань з фізики, який не дозволить майбутньому спеціалістові приймати імпульсивні, вольові і одночасно кричуще неграмотні та фізично небезпечні рішення; 7. підготувати студентів до вивчення спеціальних дисциплін згідно із профілем професійної підготовки.
Завдання: Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування у здобувачів освіти компетентностей (знань, умінь, навичок): загальні компетентності: 1. ЗК02. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.
Результати навчання: РН01. Застосовувати основні теорії, методи та принципи математичних, природничих, соціально-гуманітарних та економічних наук, сучасні моделі, методи та програмні засоби підтримки прийняття рішень для розв’язання складних за-дач будівництва та цивільної інженерії. РН02. Брати участь у дослідженнях та розробках у сфері архітектури та будівництва. РН08. Раціонально застосовувати сучасні будівельні матеріали, ви-роби та конструкції на основі знань про їх технічні характеристики та технологію виготовлення. ЗН1. Концептуальні наукові та практичні знання, критичне осмислення теорій, принципів, методів і понять у сфері професійної діяльності та/або навчання. УМ1. Поглиблені когнітивні та практичні уміння/навички, майстерність та інноваційність на рівні, необхідному для розв’язання складних спеціалізованих задач і практичних проблем у сфері професійної діяльності або навчання. АіВ5.Здатність продовжувати навчання із знач-ним ступенем автономії. Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Фізика (шкільний курс); Алгебра (шкільний курс); Геометрія (шкільний курс); Хімія (шкільний курс). Супутні і наступні навчальні дисципліни: Вища математика; Будівельні конструкції; Будівельне матеріалознавство; Архітектура будівель і споруд.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні навчальні дисципліни: Фізика (шкільний курс); Алгебра (шкільний курс); Геометрія (шкільний курс); Хімія (шкільний курс). Супутні і наступні навчальні дисципліни: Вища математика; Теоретична механіка; Будівельне матеріалознавство; Інженерна геодезія; Опір матеріалів; Технічна механіка рідин і газів.
Короткий зміст навчальної програми: Курс фізики складається з 22 лекцій, 15 практичних і 15 лабораторних занять у I семестрі. Лекційний курс охоплює вісім розділів, в яких викладені фізичні основи механіки, молекулярної фізики і термодинаміки, електростатики, постійного струму, електромагнетизму, хвильової оптики, квантової природи випромінювання, елементів фізики твердого тіла. Лабораторні роботи виконуються в механіко- молекулярній, електричній і оптичній лабораторіях. Студенти після 8 і 17 лекцій пишуть роботи по перевірці самостійної роботи, а після 14 і 21 лекцій – розрахунково – графічні роботи. В кінці I семестру студенти складають екзамен.
Опис: Лекційний курс охоплює вісім розділів, в яких викладені фізичні основи механіки, молекулярної фізики і термодина¬міки, електростатики, постійного струму, електромагнетизму, хвильової опти¬ки, квантової природи випро-мінювання, елементів фізики твердого тіла. Лабораторні роботи виконуються в механіко- молекулярній, електричній і оптичній лабораторіях.
Методи та критерії оцінювання: Методи: 1. Опитування при допуску до лабораторних робіт (усно та за допомогою виконання тестів); 2. Опитування при захисті лабораторних робіт; 3. Опитування на практичних заняттях; 4. Здача тестів; 5. Оцінювання розрахунково-графічних робіт; 6. Екзамен – письмова форма (питання та задачі – письмові відповіді); 7. Екзамен – усна компонента. Критерій оцінювання: Поточний контроль (ПК): 40 (Лабораторні заняття: 20; Практичні заняття: 5; Контроль самостійної роботи: 10; РГР: 5). Екзаменаційний контроль (ЕК): 60 (Письмова компонента: 50; Усна компонента: 10). Разом за дисципліну (ПК+ЕК): 100.
Критерії оцінювання результатів навчання: Поточний контроль (ПК): Лабораторні заняття: 1) 10 балів – за розв’язування тестів до лабораторних робіт; 2) 10 балів – за виконання лабораторних робіт; Контроль самостійної роботи: 1) 5 балів – за розв’язування 10 тестів; РГР: 1) 5 балів за 6 розв’язаних задач до свого індивідуального номера завдання; Максимальна оцінка за поточний контроль – 40 балів. Екзаменаційний контроль: Письмова компонента: 1) два теоретичні питання по 10 балів кожне (ручна перевірка надісланої відповіді) 2) тестові питання – 10 питань по 1 балу кожне (разом максимально 10 балів) 3) дві задачі по 10 балів кожна (ручна перевірка відповіді) Усна компонента: Відповіді online на два короткі теоретичні питання – по 5 балів максимум за одне питання. Час на підготовку до відповіді – не передбачений. Максимальна оцінка за екзамен – 60 балів. Максимальна оцінка за семестр ПК + ЕК 100 балів.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 1. Критерій оцінки відповідей на теоретичні питання (10 балів): “10” - повна і вичерпна відповідь “9” - в основному повна і вичерпна відповідь, однак трапляється окремі незначні неточності “8” - в основному відповідь повна , однак трапляється незначні неточності “7” - відповідь дається у правильному напрямі, але не повністю завершена, зроблено близько 75% “6” - відповідь дається у правильному напрямі з ґрунтовним поясненням та ілюстративним матеріалом, але не повністю завершена, зроблено більше 50% “5” - відповідь не завершена, зроблено більше 50% в правильному напрямку, проте без пояснення ходу “4” - відповідь не завершена, зроблено близько 50% в правильному напрямку, проте без пояснення ходу “3” - відповідь не завершена, зроблено близько 25% в правильному напрямку, проте без пояснення ходу “2” - дається правильна кінцева формула задачі чи зроблено математичний запис фізичного закону, але без пояснення чи виводу “1” - відповідь неправильна, але зроблена спроба її вирішення в правильному напрямку “0” - відповідь відсутня, або дається зовсім не по темі питання. 2. Критерій оцінки задачі (10 балів): “10” - відповідь правильна “9” - задача розв’язана до правильної кінцевої робочої формули, проведено розрахунок, але не перевірено розмірностей "8" - задача розв’язана до правильної кінцевої робочої формули, однак у відповіді подається непра-вильне значення “7” - задача розв’язана до правильної кінцевої робочої формули, але не проведено розрахунок "6" - відповідь дається у правильному напрямі і зроблено близько 80% “5” - відповідь дається у правильному напрямі і зроблено близько 60% “4” - відповідь дається у правильному напрямі і зроблено близько 40% “3” - відповідь дається у правильному напрямі і зроблено близько 20% “2” - відповідь дається у правильному напрямі і зроблено близько 10% “1” - записані лише формули по темі задачі “0” - відповідь відсутня або дається зовсім не по темі
Рекомендована література: БАЗОВА: І.Р. Зачек, Г. А. Ільчук. Фізика і будівництво: підручник – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 368 c.; І.Р. Зачек, Г.А. Ільчук, Р.Ю. Петрусь. Фізика і будівництво : збірник задач – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2018. – 82 с. ДОПОМІЖНА: І.Р. Зачек, Б.М. Романишин. Фізика. – Львів, Вид. НУ «ЛП», 2003 р.; Атомна фізика: збірник задач: навч. посібн. / Г.А. Ільчук, О.С. Кушнір, О.В. Бовгира, А.І. Кашуба / За ред. Лопатинського І.Є. – Львів: Левада, 2021. – 220с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й навчальний корпус, кімната 112. E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).