САПР у гідротехніці

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.009
Кількість кредитів: 6.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доц. Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: надання студентам теоретичних основ і практичних знань для роботи з спеціалізованими компютерними програмами
Завдання: ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сфері гідротехнічного будівництва, водної інженерії та водних технологій, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, на основі застосування теорій та методів природничих та інженерних наук ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. ФК2. Здатність застосовувати у професійній діяльності досягнення науки, інноваційні та комп’ютерні технології, сучасні машини, обладнання, матеріали й конструкції.
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН10. Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності РН15. Здійснювати гідрологічні, гідравлічні та гідротехнічні розрахунки з використанням сучасних програмних комплексів та спеціалізованих баз даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика, • Інженерна графіка. • Інформатика "Архітектура та будівельні конструкції" "Будівельне матеріалознавство" "Водні технології"
Короткий зміст навчальної програми: У результаті вивчення дисципліни студенти вивчають можливості щодо створення та редагування графічних об’єктів в середовищі Microsoft Office (з допомогою програм Word та Excel) та з допомогою спеціалізованого графічного редактора AutoCAD; засвоюють знання, необхідні для роботи з графічними файлами: запис, перезапис файлу, зміна типу графічного файлу, перенесення графічного об’єкту з одного програмного середовища в інше; основи роботи зі сканованими зображеннями; вивчення можливостей друкуючої техніки та набуття практичних навичок з роздруку графічних зображень.
Опис: Вступ. Загальні положення про системи автоматизованого проектування. Основні напрямки використання автоматизованого проектування та їх ефективність при проектуванні систем гідротехнічного будівництва. Структура САПР. Класифікація САПР. Призначення CAD/CAE/CAMсистем. Розподіл CAD/CAE/CAM-систем за етапами проектування. Рівні CAD/CAE/CAM-систем. Інтеграція у CAD/CAE/CAM-системах Поняття інженерного проектування. Зміст проектування технічного об’єкту. Представлення технічного завдання. Класифікація моделей і параметрів, використовуваних при автоматизованому проектуванні. Загальні положення про AutoCAD. Робочий екран AutoCAD. Настроювання AutoCAD під користувача. Управління екраном. Створення та редагування слоїв. Корегування типів ліній. Геометричні примітиви та необхідні інструменти для роботи з ними Введення координат. Інтерактивний метод. Метод абсолютних координат. Метод відносних прямокутних координат. Методи полярних і відносних полярних координат. Метод «напрям-відстань». Координатна сітка і її використання. Базові навички. Команда Відрізок. Команда Стерти. Команда Відмінити. Команда Повторити. Команда Пан. Побудова простих об’єктів. Розміткові лінії. Побудова прямокутників. Побудова багатокутників. Побудова кіл. Побудова дуг. Побудова складних об’єктів. Побудова поліліній. Побудова сплайнів. Прив'язки. Режим ортогональних побудов ОРТО. Режим крокової прив’язки. Об'єктна прив’язка. Редагування об’єктів. Вибір (виділення) об’єктів. Переміщення об’єктів креслення. Команда перенести. Спосіб перетягнути – відпустити. Команда копіювати. Команда ПОВЕРНУТИ. Команда ФАСКА. Команда СПРЯЖЕННЯ. Команда МАСШТАБ. Команди перетворення об’єктів. Команда обрізати. Команда Подовжити. Команда розірвати. Редагування поліліній. Текст в кресленнях. Однорядковий текст. Текстові стилі. Редагування однорядкового тексту. Багаторядковий текст. Редагування багаторядкового тексту. Шар, колір, тип і товщина лінії. Колір лінії (об’єкта). Типи ліній. Шари. Властивості і параметри шарів. Створення шарів. Настройка параметрів шарів. Розміри. Штрихування. Редагування штрихування. Отримання інформації з креслення. Обчислення площі і периметра плоских об’єктів та області, що задається кутовими точками. Обчислення площі і периметра об’єкту. Визначення відстаней і кутів. Друк креслень. Створення та редагування блоків. Робота з блоками. Команди нанесення штрихування. Редагування штрихування. Робота з текстовими стилями. Однорядний та багаторядний текст Основні команди редагування: стерти, копіювати, дзеркало, зміщення, масив, перенести, повернути, масштаб, розтягнути, обрізати, подовжити, фаска, розчленувати. Вивід на друк. Компонування простору листа. Тривимірне моделювання. Елементарні тривимірні моделі. Тривимірне моделювання. Створення тривимірного тіла на основі двомірної полілінії. Команди Видавлювання, Обертання, Лофт Тривимірне моделювання. Команда Зміщення. Отримання навиків редагування тривимірних моделей за допомогою команди Зміщення Тривимірне моделювання. Отримання навиків редагування тривимірних моделей за допомогою команд Об'єднання, Віднімання, Перетину та інших. Створення 3D моделей елементів систем кондиціювання та рефрижерації за допомогою систем тривимірного твердотільного моделювання Спеціалізовані програми для роботи з графічними файлами. Основні принципи роботи зі спеціалізованими програмами: Imaging, Photo Editor, Paint.
Методи та критерії оцінювання: Методи контролю результатів навчання студентів у процесі поточного контролю: ? оцінювання роботи студентів під час практичних занять; – виконання тестових завдань у Віртуальному навчальному середовищі НУ ЛП; – оцінювання виконання індивідуального завдання (курсовий проект); – проведення підсумкового екзамену.
Критерії оцінювання результатів навчання: • письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування (30%) • підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Баженов В.А, Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування.: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Каравела, 2004. – 360 2. Жарков Н.В., Финков М. В., Прокди Р. Г. AutoCAD 2016. Книга + DVD с библиотеками, шрифтами по ГОСТ, модулем СПДС от Autodesk, форматками, дополнениями и видеоуроками. - СПб.: Наука и Техника, 2016. -624 с.: ил. (+ DVD) 3. Учеб. пос. по «AutoCad 2010» для студентов специальностей дневного, вечернего и заочного отделений / В. В. Глотова, И. М. Лебедева, А. Ю. Борисова, М.В.Царева; Моск. гос. строит. ун-т. М.: МГСУ, 2011. - 138с 4. Саєнко С. Ю., Нечипоренко І. В. Основи САПР: Навчальний посібник. Харків: ХДУХТ, 2017. 120 с. 5. Бойко А. П. Комп’ютерне моделювання в середовищі AUTOCAD. Частина 1. Геометричне та проекційне креслення: навч. посіб. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 116 с. 6. Кравченко І. В. Розробка конструкторської документації в середовищі AUTOCAD MECHANICAL: Навчальний посібник. Київ: НТУУ "КПІ", 2016. 293 с. 7. Цвіркун Л.І., Бешта Л.В. Інженерна та комп’ютерна графіка. AutoCAD: навч. посіб. МОН України, Дніпро: НТУ Дніпровська політехніка, 2018. 209 с.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).

САПР у гідротехніці (курсова робота)

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.010
Кількість кредитів: 2.00
Кафедра: Гідротехніка та водна інженерія
Лектор: доц. Попадюк Ігор Юрійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН10. Використовувати сучасні інформаційні технології при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності РН15. Здійснювати гідрологічні, гідравлічні та гідротехнічні розрахунки з використанням сучасних програмних комплексів та спеціалізованих баз даних.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: • Вища математика, • Інженерна графіка. • Інформатика "Архітектура та будівельні конструкції" "Будівельне матеріалознавство" "Водні технології"
Короткий зміст навчальної програми: Розробка технічного креслення об’єкта гідротехнічного будівництва Виконання креслення гідротехнічної споруди (водонапірна башта, резервуар чистої води, насосна станція тощо) в AutoCAD з дотримання всіх вимог по класифікаторах, що діють в галузі будівництва (аркуші паперу формату А3 або А4).
Методи та критерії оцінювання: • підсумковий контроль (100 %, контрольний захід,залік):
Рекомендована література: 1. Баженов В.А, Криксунов Е.З., Перельмутер А.В., Шишов О.В. Інформатика. Інформаційні технології в будівництві. Системи автоматизованого проектування.: Підручник для студ. вищих навч. закл. – К.: Каравела, 2004. – 360 2. Жарков Н.В., Финков М. В., Прокди Р. Г. AutoCAD 2016. Книга + DVD с библиотеками, шрифтами по ГОСТ, модулем СПДС от Autodesk, форматками, дополнениями и видеоуроками. - СПб.: Наука и Техника, 2016. -624 с.: ил. (+ DVD) 3. Учеб. пос. по «AutoCad 2010» для студентов специальностей дневного, вечернего и заочного отделений / В. В. Глотова, И. М. Лебедева, А. Ю. Борисова, М.В.Царева; Моск. гос. строит. ун-т. М.: МГСУ, 2011. - 138с 4. Саєнко С. Ю., Нечипоренко І. В. Основи САПР: Навчальний посібник. Харків: ХДУХТ, 2017. 120 с. 5. Бойко А. П. Комп’ютерне моделювання в середовищі AUTOCAD. Частина 1. Геометричне та проекційне креслення: навч. посіб. Миколаїв: Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2017. 116 с. 6. Кравченко І. В. Розробка конструкторської документації в середовищі AUTOCAD MECHANICAL: Навчальний посібник. Київ: НТУУ "КПІ", 2016. 293 с. 7. Цвіркун Л.І., Бешта Л.В. Інженерна та комп’ютерна графіка. AutoCAD: навч. посіб. МОН України, Дніпро: НТУ Дніпровська політехніка, 2018. 209 с.