Архітектура будівель і споруд

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.008
Кількість кредитів: 4.00
Кафедра: Архітектурне проектування та інженерія
Лектор: к.т.н., доцент Гладишев Дмитро Геннадійович
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: РН1. Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній та/або академічній діяльності. РН5. Знати технологічні процеси виготовлення та області застосування будівельних матеріалів, виробів та конструкцій. РН7. Виконувати інженерні розрахунки ґрунтових основ та конструкцій об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Попередні: - Інженерна графіка. Супутні: - Водовідвідні мережі та споруди
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості про будинки і споруди. Об’ємно-планувальні рішення будинків. Вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на проектування будинків та їх структурних частин. Основні поняття про конструктивні елементи і конструктивні системи будинків. Конструктивні вирішення структурних частин (фундаменти, стіни, перекриття, перегородки, сходи, підлоги, дахи, покрівля, вікна, двері) будинків.
Методи та критерії оцінювання: - Розрахунково-графічна робота (30 балів); - Підсумковий контроль (70 балів, контрольний захід - залік). - Разом 100 балів.
Рекомендована література: 1. Мізяк М.І. Архітектурні конструкції: Навчальний посібник / М.І. Мізяк. – Харків: ХНАМГ, 2008 – 198 с. 2. Рутковська І.З. Архітектурні конструкції малоповерхових будівель: навчальний посібник. Видання 2, доповнене / І.З.Рутковська, Д.Г.Гладишев, Ю.І.Соха. – Львів: „Растр-7 “, 2015 – 150 с. 3. Чернявський В.В. Архітектура будівель і споруд. Архітектурні конструкції малоповерхових цивільних будівель: навчальний посібник / В.В.Чернявський, В.О.Семко. – Полтава: ПолтНТУ, 2011. –185 с. 4. Шерешевский И.А. Жилые здания. Конструктивные системы и элементы для индустриального строительства: Пособие для учебного проектирования / И.А. Шерешевский. – М.: Архитектура-С, 2005. – 124 с. 5. https://vns.lpnu.ua/course/view.php?id=12358.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).