Історія державності та культури України

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.014
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Історія, музеєзнавство і культурна спадщина
Лектор: Оксана Годованська
Семестр: 2 семестр
Форма навчання: денна
Мета вивчення дисципліни: Створення сприятливих умов для особистісного розвитку особистості студентів у процесі формування активної громадянської позиції і почуття відповідальності у суспільстві. Курс має потенційні можливості стати чинником примирення різних моделей історичної пам’яті, засобом конструктивного суспільного діалогу про минулі та сучасні проблеми суспільного розвитку, інтеграції та консолідації українського суспільства. Ця дисципліна стимулює розвиток у студентів критичного мислення і аналізу та адекватної оцінки історико-культурної інформації, мотивації та самоідентифікації особистості на основі пізнання історії, культурної та наукової спадщини суспільства.
Завдання: Загальні компетентності: формуванню активної громадянської позиції на основі усвідомлення історичних явищ та культурних феноменів у національному та європейському контексті; оволодіння вміннями і методами критичного аналізу інформації; конструктивної соціальної взаємодії на базі стійких ціннісних орієнтацій. Фахові компетентності: здатність до оцінювання, інтерпретації та критичного аналізу історичних фактів та причинно-наслідкових зв’язків між ними; враховування процесів соціально-політичної історії України, правових засад та етичних норм у виробничій або соціальній діяльності; орієнтація особистості на культурні цінності й смисли, що становить ціннісно-мотивуючу основу культури студента.
Результати навчання: Знати: історичний досвід, культурні традиції України та наукового поступу в європейському контексті, що уможливлює формування цілісного уявлення про соціокультурну дійсність і місце у ній людини; зв’язки між віддаленими в часі історичними подіями й сучасними діями людини; динамічний досвід історико-культурних практик людини як способів її самореалізації; систему історико-культурних знань, який вмотивовує гуманістичну орієнтацію культури особистості; знати різні культурні і релігійні джерела людської різноманітності. Вміти: критично аналізувати явища, факти, альтернативи суспільного розвитку та різноманітних джерел інформації, свободи вибору й оцінки минулих подій та осіб на основі загальнолюдських цінностей; уміння спілкуватися з іншими і вести діалог; навички конструктивного діалогу (робота в команді, кооперативне навчання, емпатійне спілкування, мирне розв’язання конфліктів, розвиток впевненості тощо); уміння досліджувати різні культурні практики, розглядати суперечливі питання; особиста рефлексія, залучення студентів до досвіду емоційно-ціннісного ставлення до світу і людини в ньому, що визначає характер формування ціннісних орієнтацій майбутніх спеціалістів.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вступ до спеціальності. Історія водної інженерії.
Короткий зміст навчальної програми: У контексті сучасних інтеграційних процесів в українському суспільстві вивчення студентами базових напрямів НУ «Львівська політехніка» навчальної дисципліни «Історія державності, науки та культури України» передбачає набуття ними громадянської та соціокультурної компетентності як інтегративної якості світоглядного самовизначення особистості, забезпечуючи її професійну та громадянську самореалізацію у сучасному суспільстві. Проблеми історії науки та технічної освіти є важливою складовою курсу, що забезпечує можливість майбутніх фахівців ознайомитися із здобутками минулих поколінь для гармонійного розвитку суспільства в контексті системи “природа-людина-техніка”. Наукові та технічні досягнення володіють унікальним потенціалом впливу на темпи розвитку людства, сприяє процесам трансформації суспільства, стимулює соціально-економічні зміни, що визначають вектор розвитку цивілізації. Підготовлені фахівці мають змогу отримати стале відчуття приналежності до національної спільноти, навчаються приймати самостійні рішення, здійснювати зважений вибір, прогнозувати розвиток науки і суспільства у майбутньому.
Опис: Територія, склад та ідентичність населення українських земель в історичній ретроспективі Ґенеза українського державотворення у Середньовіччі і Ранньомодерний час Суперечливі питання українського державотворення. Людина і спротив тоталітарним режимам у ХХ ст. Українські землі як частина європейського полікультурного простору в Х-ХІХ ст. Культурні процеси на українських землях в новітню добу. Символічний простір міста та його культура. Історія науки і технічної освіти на українських землях.
Методи та критерії оцінювання: рейтингове оцінювання за 100-бальною системою: поточний контроль – 45 балів (опитування, презентації, відповіді усні, письмові; включно, на вибір, із творчою роботою «Історія мого роду на тлі історії України» - 10 балів); підсумковий контроль – 55 балів (екзамен).
Критерії оцінювання результатів навчання: Максимальна оцінка в балах Приактичні заняття (ПрЗ ) 35 Письмова компонента (ІЗ) 10 Поточний контроль (ПК) 45 Екзаменаційний контроль (ЕК) 55 Разом за дисципліну (СЕО=ПК+ ЕК) 100 де: ПрЗ – оцінки виступів та відповідей на семінарських або практичних заняттях; Ауд. КР – оцінка контрольної аудиторної роботи; ІЗ – оцінка за виконання індивідуального завдання з написання історії свого роду; НДР – участь в гуртках, конкурсах, олімпіадах; ПСК – періоди семестрового контролю; ПК – загальна кількість балів за поточний контроль; КЗ – оцінка за виконання контрольного заходу; СМО=ПК+КЗ– семестрова модульна оцінка.
Порядок та критерії виставляння балів та оцінок: 100–88 балів – («відмінно») виставляється за високий рівень знань (допускаються деякі неточності) навчального матеріалу компонента, що міститься в основних і додаткових рекомендованих літературних джерелах, вміння аналізувати явища, які вивчаються, у їхньому взаємозв’язку і роз витку, чітко, лаконічно, логічно, послідовно відповідати на поставлені запитання, вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 87–71 бал – («добре») виставляється за загалом правильне розуміння навчального матеріалу компонента, включаючи розрахунки , аргументовані відповіді на поставлені запитання, які, однак, містять певні (неістотні) недоліки, за вміння застосовувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 70 – 50 балів – («задовільно») виставляється за слабкі знання навчального матеріалу компонента, неточні або мало аргументовані відповіді, з порушенням послідовності викладення, за слабке застосування теоретичних положень під час розв’язання практичних задач; 49–26 балів – («не атестований» з можливістю повторного складання семестрового контролю) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння застосувати теоретичні положення під час розв’язання практичних задач; 25–00 балів – («незадовільно» з обов’язковим повторним вивченням) виставляється за незнання значної частини навчального матеріалу компонента, істотні помилки у відповідях на запитання, невміння орієнтуватися під час розв’язання практичних задач, незнання основних фундаментальних положень.
Рекомендована література: 1. Аркуша О., Кондратюк К., Мудрий М., Сухий О. Час народів. Історія України XIX століття. – Львів, 2016. 2. Вербицька П.В та ін. Історія України: суспільство, культура, державність. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2019. 3. Грицак Я. Нарис історії України. Формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К., 2019. 4. Плохій С. Брама Європи. Історія України від скіфських воєн до незалежності. – Харків, 2018. 5. Плохій С. Походження слов’янських націй. Домодерні ідентичності в Україні, Росії та Білорусі. – К., 2015. 6. Тищик Б., Липитчук О., Кольбенко А. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час (1918 р. – початок ХХІ ст.) – К., 2016. 7. Історія психології: від античності до початку XX століття: навч. посібник / Авт-уклад. О. П. Коханова. – К., 2016. 8.Срібняк І. Історія журналістики: виникнення та розвиток новинних мас-медіа в країнах Європи, Азії та Північної Америки (ХVІІ-ХХ ст.). Підручник для студентів вищих навчальних закладів / МОН України; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»; Київський університет імені Бориса Грінченка (2-ге вид., перероб.). – К., 2018. 9. Applebaum A. Red Famine: Stalin's War on Ukraine. – Penguin Randomhouse, 2017. 10. Plokhy Serhii. The Gates of Europe: A History of Ukraine.2016. 11. Тищик Б., Липитчук О., Кольбенко А. Історія держави і права зарубіжних країн. Новітній час (1918 р. – початок ХХІ ст.) – К., 2016.
Уніфікований додаток: Національний університет «Львівська політехніка» забезпечує реалізацію права осіб з інвалідністю на здобуття вищої освіти. Інклюзивні освітні послуги надає Служба доступності до можливостей навчання «Без обмежень», метою діяльності якої є забезпечення постійного індивідуального супроводу навчального процесу студентів з інвалідністю та хронічними захворюваннями. Важливим інструментом імплементації інклюзивної освітньої політики в Університеті є Програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу у сфері соціальної інклюзії та інклюзивної освіти. Звертатися за адресою: вул. Карпінського, 2/4, І-й н.к., кімн. 112 E-mail: nolimits@lpnu.ua Websites: https://lpnu.ua/nolimits https://lpnu.ua/integration
Академічна доброчесність: Політика щодо академічної доброчесності учасників освітнього процесу формується на основі дотримання принципів академічної доброчесності з урахуванням норм «Положення про академічну доброчесність у Національному університеті «Львівська політехніка» (затверджене вченою радою університету від 20.06.2017 р., протокол № 35).