Інженерна геодезія

Спеціальність: Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології
Код дисципліни: 6.194.00.O.017
Кількість кредитів: 3.00
Кафедра: Геодезія
Лектор: Ст. викладач, к.т.н. Кубрак Олена Дмитрівна
Семестр: 3 семестр
Форма навчання: денна
Результати навчання: Формулювати задачі з вирішення проблемних ситуацій у професійній або академічній діяльності. Визначати і враховувати кліматичні, інженерно-геологічні, гідрогеологічні, гідрологічні та екологічні особливості територій при проектуванні, будівництві та експлуатації об’єктів професійної діяльності.
Необхідні обов'язкові попередні та супутні навчальні дисципліни: Вища математика Фізика Основи гідротехніки Геологія і гідрогеологія Метрологія і стандартизація
Короткий зміст навчальної програми: Загальні відомості з геодезії. Топографічні плани і карти. Геодезія як наука та ії історичний розвиток. Поняття про фігуру і розміри Землі. Еліпсоїд Красовського. Масштаби. Умовні знаки. Топографічні плани і карти. Системи координат для визначення положення точок земної поверхні. Поняття про проекцію Гаусса-Крюгера і зональну систему плоских прямокутних координат. Орієнтування ліній. Азимути. Дирекційні кути і румби ліній місцевості. Зближення меридіанів. Схилення магнітної стрілки. Бусоль. Рельєф місцевості. Зображення рельєфу місцевості на планах і картах. Горизонталі і їх властивості. Основні форми рельєфу. Лінійні вимірювання. Одиниці міри довжини. Прилади для вимірювання ліній. Вимірювання ліній на місцевості. Приведення виміряних ліній до горизонту Лазерні рулетки. Застосування лазерних віддалемірів «Disto». Кутові вимірювання. Принцип вимірювання горизонтального кута. Міра плоского кута. Призначення теодолітів та їх класифікація. Принципова схема технічного теодоліта типу 2Т30. Осі теодоліта. Основні геометричні умови. Перевірки технічних теодолітів. Поле зору і паралакс сітки штрихів. Рівні. Відлікові пристрої. Способи вимірювання горизонтальних кутів. Точність вимірювання та джерела похибок при вимірюванні горизонтальних кутів. Будова вертикального круга теодоліта типу 2Т30. Місце нуля, його визначення та виправлення. Визначення кутів нахилу. Горизонтальне зніманні, польові роботи . Поняття про державну геодезичну мережу (ДГМ), мережі згущення та знімальну основу. Суть горизонтального знімання. Прокладення теодолітного ходу та прив’язка його до пунктів ДГМ. Способи знімання ситуації. Камеральні роботи в горизонтальному зніманні. Опрацювання журналу теодолітного знімання. Ув’язування кутів теодолітного ходу. Обчислення дирекційних кутів. Пряма та обернена геодезичні задачі. Обчислення та зрівноваження приростів координат теодолітного ходу. Складання плану горизонтального знімання. Топографічне знімання. Суть тахеометричного знімання. Тригонометричне нівелювання. Формули тригонометричного нівелювання Зведення до горизонту ліній, виміряних нитковим віддалеміром. Геометричне нівелювання. Класифікація державної висотної мережі. Методи нівелювання. Нівелірні знаки. Класифікація нівелірів і рейок. Перевірки нівеліра. Способи геометричного нівелювання. Послідовність роботи на станції технічного нівелювання. Точність геометричного нівелювання. Складання та проектування поздовжнього профілю траси. Трасування. Обчислення журналу поздовжнього нівелювання траси. Способи розмічування колових кривих. Розрахунок основних елементів колової кривої. Побудова профілю траси. Основні вимоги до її проектування. Геодезичні роботи при будівництві інженерних споруд Будівельна сітка. Геодезична підготовка даних для винесення проекту споруди на місцевість. Інженерні задачі. Суть та методи нівелювання поверхні. Деформації інженерних споруд. Спостереження за деформаціями. Застосування сучасних геодезичних приладів в інженерній геодезії. Електронні тахеометри. Електронні нівеліри. Лазерні побудовувачі площини.
Методи та критерії оцінювання: Поточний контроль: усне фронтальне та експрес- опитування , захист звітів з лабораторних робіт -70% та контрольної роботи - 10%. Підсумковий контроль:залік (письмова компонента - 10 %, усна компонента - 10%).
Рекомендована література: 1. Літинський В.О., Ващенко В.І., Перій С.С.. Геодезичні прилади в топографії. Львів, Євросвіт, 2012. 2. Мороз О.І. Топографія. Навчальний посібник. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 220 с. 3. Островський А.Л., Мороз О.І., Тартачинська З.Р., Гарасимчук І.Ф. Геодезія. Частина перша. Топографія. Навчальний посібник Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. 440 с. 4. Умовні знаки для топографічних планів масштабів 1:5000 – 1:500. Київ, 2001. 5. Геодезичний енциклопедичний словник. – Львів, 2001